دوره و شماره: دوره 24، شماره 78، شهریور 1400، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران

صفحه 1-10

10.22038/nnj.2021.54824.1256

زهرا یوسفی؛ الهه منصوری؛ لحیا افشاری صالح؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ زهرا امامی مقدم


بررسی میزان اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در بین جمعیت استان مازندران و تاثیرات حاصل از آن در سبک زندگی افراد در زمستان ۱۳۹۹

صفحه 75-86

10.22038/nnj.2021.55999.1271

حسام الدین بابایی؛ نرگس حاج ابوطالبی؛ فاطمه باهوش فیض آبادی؛ علیرضا نیکجو؛ فائزه قلی پور؛ عارف آرمین فر؛ ملیکا ناصحی؛ علیرضا فرخی راد