بررسی میزان اضطراب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در بین جمعیت استان مازندران و تاثیرات حاصل از آن در سبک زندگی افراد در زمستان ۱۳۹۹

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه ریاضی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: در دسامبر 2019 ویروس کرونای جدید با نشانگان حاد تنفسی در ووهان چین گزارش شد و پس از مدتی پاندمی ناشی از این ویروس باعث تغییراتی در سبک زندگی افراد شد. هدف ما در این پژوهش تعیین میزان اضطراب از بیماری کووید 19 در بین جمعیت استان مازندران و تأثیرات ناشی از آن در سبک زندگی افراد در زمستان 1399 است.
مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی-مقطعی نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی انجام شد. ابزار مطالعه در این تحقیق پرسش‌نامه الکترونیکی بود که شامل سؤالات دموگرافیک و سؤالات اختصاصی مقیاس اضطراب کرونا (CDAS) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS نسخه 17 تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: از بین 384 زن (9/61 درصد) و 236 مرد (1/38 درصد) پاسخ‌دهنده به پرسش‌نامه، میانگین اضطراب در زنان به‌طور معناداری بیشتر از مردان بود. از مجموع پاسخ‌ها، 423 نفر از پاسخ‌دهندگان (2/68 درصد) از لحاظ علائم روانی اضطراب متوسط داشتند که از این میان 40 نفر (5/6 درصد) اضطراب شدید داشتند؛ از این جهت در پرسش‌نامه شاهد رشد چشمگیر مصرف ویتامین‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها بودیم.
نتیجهگیری: با شیوع ویروس کرونا، سطح اضطراب ناشی از تغییر سبک زندگی افراد افزایش یافت و ابعاد گسترده‌ای از سلامت روان را درگیر کرد؛ بنابراین، اندیشیدن تدابیری مناسب به‌منظور بهبود شرایط روانی و ارتقای کیفیت زندگی افراد ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 1. Lee A. Wuhan novel coronavirus (COVID-19): why global control is challenging? Public Health. 2020; 179:A1-2.
 2. World Health Organization. WHO coronavirus (COVID-19) dashboard. Geneva: World Health Organization; 2020.
 3. Agrawal S, Goel AD, Gupta N. Emerging prophylaxis strategies against COVID-19. Monaldi Arch Chest Dis. 2020; 90(1):1289.
 4. COVID-19. USAGov. Available at: URL: https://faq.coronavirus.gov/spread/#how_does_the_virus_spread; 2020.
 5. Jin X, Lian JS, Hu JH, Gao J, Zheng L, Zhang YM, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut. 2020; 69(6):1002-9.
 6. Gilani S, Roditi R, Naraghi M. COVID-19 and anosmia in Tehran, Iran. Med Hyp. 2020; 141:109757.
 7. Spielberger CD. State‐Trait anxiety inventory. Corsini Encycl Psychol. 2010; 30:1.
 8. Moghanibashi-Mansourieh A. Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian J Psychiatr. 2020; 51:102076.
 9. Xiang YT, Zhao YJ, Liu ZH, Li XH, Zhao N, Cheung T, et al. The COVID-19 outbreak and psychiatric hospitals in China: managing challenges through mental health service reform. Int J Biol Sci. 2020; 16(10):1741-4.
 10. Antunes R, Frontini R, Amaro N, Salvador R, Matos R, Morouço P, et al. Exploring lifestyle habits, physical activity, anxiety and basic psychological needs in a sample of Portuguese adults during COVID-19. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(12):4360.
 11. Pfefferbaum B, North CS. Mental health and the Covid-19 pandemic. N Engl J Med. 2020; 383(6):510-2.
 12. Maciel CS, de Britto Cavalcanti LM, Farias GL, dos Santos DO, Alves HB. Vitamin D supplementation as a prophylactic measure to COVID-19: a risk and benefit approach. Acta Sci Anatom. 2021; 1(Suppl 2):135-6.
 13. Banerjee D. The COVID-19 outbreak: crucial role the psychiatrists can play. Asian J Psychiatry. 2020; 50:102014.
 14. Vahedian-Azimi A, Moayed MS, Rahimibashar F, Shojaei S, Ashtari S, Pourhoseingholi MA. Compare the severity of psychological distress among four groups of Iranian society in COVID-19 pandemic. Res Square. 2019; 10:1-17.
 15. Jahanshahi AA, Dinani MM, Madavani AN, Li J, Zhang SX. The distress of Iranian adults during the Covid-19 pandemic–More distressed than the Chinese and with different predictors. Brain Behav Immun. 2020; 87:124-5.
 16. Rahmanian M, Kamali A, Mosalanezhad H, Foroughian M, Kalani N, Hatami N, et al. Evaluation of anxiety of medical and non-medical staff in exposure and non-exposure to new corona virus (Covid-19). J Arak Univ Med Sci. 2020; 23:1-21. [in Persian]
 17. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona disease anxiety scale (CDAS) in the Iranian sample. Quart J Health Psychol. 2020; 8(4):163-75. [in Persian]
 18. Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. Int J Soc Psychiatry. 2020; 66(4):317-20.
 19. Bo HX, Li W, Yang Y, Wang Y, Zhang Q, Cheung T, et al. Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychol Med. 2020; 27:1-2.
 20. Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. Lancet Psychiatry. 2020; 7(3):e14.
 21. de Girolamo G, Cerveri G, Clerici M, Monzani E, Spinogatti F, Starace F, et al. Mental health in the coronavirus disease 2019 emergency - The Italian Response. JAMA Psychiatry. 2020; 77(9):974-6.
 22. Carvalho PMM, Moreira MM, de Oliveira MNA, Landim JMM, Neto MLR. The psychiatric impact of the novel coronavirus outbreak. Psychiatry Res. 2020; 286:112902.
 23. Arslan G, Yıldırım M, Tanhan A, Buluş M, Allen KA. Coronavirus stress, optimism-pessimism, psychological inflexibility, and psychological health: psychometric properties of the coronavirus stress measure. Int J Ment Health Addict. 2020; 4:1-17.
 24. Wang C, Pan R, Wan X, Tan Y, Xu L, Ho CS, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(5):1729.
 25. Haghbin M, Abbasi A, Rafei E, Kheradmand A, Javdani F, Hatami N, et al. Anxiety caused by new coronavirus (Covid-19) in breast cancer patients during the coronavirus pandemic. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2020; 23(8):8-17. [in Persian]
 26. disease (COVID-19) epidemic among the general
  population in China. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(5):1729.
 27. Ping W, Zheng J, Niu X, Guo C, Zhang J, Yang H, et al. Evaluation of health-related quality of life using EQ-5D in China during the COVID-19 pandemic. PLoS One. 2020; 15(6):e0234850.
 28. Mertens G, Gerritsen L, Duijndam S, Salemink E, Engelhard IM. Fear of the coronavirus (COVID-19): predictors in an online study conducted in March 2020. J Anxiety Disord. 2020; 74:102258.
 29. Neto MLR, Almeida HG, Esmeraldo JD, Nobre CB, Pinheiro WR, de Oliveira CRT, et al. When health professionals look death in the eye: the mental health of professionals who deal daily with the 2019 coronavirus outbreak. Psychiatry Res. 2020; 288:112972.