راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

هدف از انتشار این مجله بالا بردن سطح دانش اساتید و دانشجویان محترم و آشنا ساختن آنها با تحولات و پیشرفت های روزمره علم پزشکی و علوم وابسته به آن و عرضه فعالیت های علمی و پژوهشی می باشد.

از نویسندگان ارجمند تقاضا می شود نکات زیر را در تهیه و تنظیم مقالات رعایت نمایند:

((بر اساس نامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مقرر گردید از ابتدای سال 1397، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی گردد. بنابراین، از این پس نشریه نوید نو شمارهORCID تمامی نویسندگان محترم مقالات را جهت چاپ مقاله در این مجله دریافت خواهد کرد))

نحوه ارسال:

 مقاله ارسالی می بایست تحت نرم افزار Microsoft Word  و  بر اساس تمپلت مجله در وبسایت مجله submit گردد.

انواع مقالات زیر در این مجله مورد بررسی و داوری قرار می گیرند:
مقالات اصیل پژوهشی(Original article)

مقالات مروری (Review article)

گزارش کوتاه (Short Communication)

نامه به سردبیر(Letter to editor)

مطالعات موردی (Case Studies)

گزارش تدوین راهنماهای بالینی(Clinical Practice Guideline)

مقالات باید دارای ویژگی های زیر باشند:
- دارای عنوان صریح، دقیق و مختصر باشند. صفحه عنوان بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه آدرس دقیق پستی و الکترونیک همه نویسندگان، و هم­چنین تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
 
چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی، حداکثر تا 250 کلمه) شامل: زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی بین 3 تا 5 واژه و مطابق با عناوین موضوعی پزشکی (Mesh) باشد. چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد. برای مقالات پژوهشی کارازمایی، درج کد ثبت کارازامایی بالینی قبل از بیان کلید واژه ها الزامی است.
 
متن اصلی مقاله باید در برگیرنده بخش‌های زیر باشد:
- زمینه و هدف: در این بخش اهمیت و ضرورت انجام تحقیق با توجه به دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن وهم­چنین هدف مطالعه مشخص شود.
- روش بررسی : در بخش روش بررسی، به ترتیب: نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزارها، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری به دقت بیان شود. در تدوین این بخش توجه به نکات زیر مورد تأکید است:
الف- نوع پژوهش بایستی به صورت درست و مستند بر اساس منابع معتبر و به روز روش تحقیق رشته‌های پرستاری و مامایی نوشته شود. در صورت استفاده از روش‌های تحقیق جدید، معرفی دقیق روش الزامی است.
 
ب- نحوه و روش محاسبه حجم نمونه بایستی براساس پیامد اولیه مطالعه و نیز متناسب با نوع طرح انجام گیرد. لازم است کلیه مولفه های مربوط به فرمول حجم نمونه مورد استفاده در مقاله به طور واضح بیان شوند. لذا ابتدا پیامدهای اولیه و ثانویه طرح معرفی شده و سپس روش دقیق محاسبه حجم نمونه براساس پیامد اولیه شرح داده شود. در ضمن روش محاسبه­ی حجم نمونه بایستی منطبق با روش‌های آماری مورد استفاده در مطالعه باشد.
 
ج- ابزارهای گردآوری اطلاعات مورد استفاده در پژوهش به صورت صریح و دقیق معرفی شود و روند بررسی روایی و پایایی آن‌ها ذکر گردد.
 
د- مداخله صورت گرفته در مطالعات کارآزمایی بایستی به طور واضح و شفاف با رعایت پروتکل ارایه­ی مداخله به گونه‌ای توضیح داده شود که پژوهشگران دیگر بتوانند مداخله مشابهی را ترتیب دهند.
 
هـ- اگر از دستگاه، وسیله یا نرم‌افزار خاصی استفاده شده است، باید شرکت سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود(مجوز استفاده از آن نیز به دفتر مجله ارایه شود).
 
و- در صورت استفاده از دارو، نام ژنریک، میزان و دوره مصرف ذکر گردد.
 
ز- کلیه ملاحظات اخلاقی اعم از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت ­کنندگان در پژوهش و یا قیم قانونی آنها، بیان شود. همچنین در صورت استفاده از حیوان در مطالعه، پژوهشگر ملزم است نحوه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی را به طور کامل شرح دهد و ارایه مجوز از کمیته اخلاق زیستی الزامی است.
 
ی- در بخش روش‌های آماری، شاخص‌های به کار رفته برای توصیف داده‌ها ذکر شده و نیز توضیح کامل‌تری از آزمون‌های آماری ارایه شود. سطح معناداری آماری در نظر گرفته شده نیز ذکر گردد.
 
- یافته‌ها: در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. ابتدا جدول ویژگی‌های افراد مورد مطالعه، سپس یافته‌های توصیفی و در ادامه یافته‌های تحلیلی آورده شود. لازم است مطابق با نوع پژوهش استانداردهای مربوط به طور جدی رعایت شود.
در مطالعات کارآزمایی ارایه دیاگرام فلوچارت CONSORT ضروری می‌باشد. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود. گزارش نتایج متغیرهای پاسخ یا به صورت کمی و یا کیفی صورت گیرد، ارایه یافته‌های مربوط به یک متغیر به هر دو صورت کمی و کیفی مناسب نیست. مواردی همچون فراوانی و درصد به صورت فراوانی(درصد) در جداول ذکر شود. همچنین میانگین و انحراف معیار به صورت میانگین (انحراف معیار) در متن و جداول ذکر شوند.
تعداد جداول حداکثر 4 عدد می باشد. عنوان جدول باید در بالای آن باشد و هرگونه توضیح در خصوص جدول باید در پایین آن ذکر شود. عناوین شکل­ها در زیر آنها قرار می گیرد. هر جدول و شکل باید در متن ارجاع داده شود.
 
- بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های مهم تحقیق بر اساس هدف مطالعه به اختصار و با رعایت ترتیب منطقی ذکر و پیرامون آن با استناد به موارد همسان و دگرسان در متون مرتبط بحث شود. اگر فرضیاتی در مطالعه مطرح شده، تأیید و یا رد آن مورد بحث قرار گیرد. نتیجه‌گیری به صورت روشن و در حد یافته‌های تحقیق و با توجه به محدودیت‌های مطالعه بیان شود.
 
- تشکر و قدردانی: در این بخش از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در انجام مطالعه و یا نگارش همکاری نموده‌اند و نام­شان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی شود. لازم است کد اخلاق کسب شده  از کمیته  اخلاق در این بخش نگارش شود.
 
- منابع: منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شود (Vancouver System). ضمناً با توجه به نمایه شدن مقالات مجله در نمایه‌های بین‌المللی لازم است عنوان منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و در داخل کروشه قرار گرفته و در آخر رفرنس واژه Persian داخل پرانتز افزوده شود تا مشخص شود که اصل منبع به زبان فارسی است. ضمناً در صورتی که مقاله بیش از شش نویسنده داشته باشد در لیست منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه "et al" آورده شود. هم­چنین لازم است DOI مقالات در انتهای هر رفرنس ذکر شود. برای توضیح بیش‌تر، نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال ذیلاً آمده است:

به موارد زیر توجه شود:

منابع فارسی؛

برای نگارش منابع فارسی به زبان انگلیسی، در صورتی که در منبع اصلی، ترجمه انگلیسی برای عنوان مقاله، نام مجله یا کتاب، در قسمتهای پشت جلد کتاب یا مقاله و یا در خلاصه انگلیسی مقاله وجود دارد، باید از همان ترجمه انگلیسی استفاده شود . در صورتی که ترجمه انگلیسی برای منبع فارسی در منبع اصلی موجود نیست، عنوان مقاله، اسم مجله و نیز اسم نویسندگان آوا نویسی شود.

 

مقاله فارسی؛

"تجارب و درک دانشجویان پرستاری از مفهوم مربی اثر بخش د ر آموزش بالینی" نوشته موسی علوی، حیدر علی عابدی در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی /پاییز و زمستان 1386 ، شماره 7 (2) به صورت زیر نوشته می شود؛ دقت نما یید که برای مرتب نمودن منابع فارسی از نحوه نگارش استاندارد موجود در سایت  Iranmedex به نشانیhttp://www.iranmedex.com استفاده شود.

                                                                                                     

Alavi M, Abedi H. Nursing Students' experiences and perceptions of effective instructor in clinical education. Iranian Journal of Medical Education2008; 7(2):34-7. [in Persian]

کتاب فارسی؛

" عبدالرسول نیک یار  .قلب کودک من .اصفهان  :نشر کنکاش و انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان . 1379 " به صورت زیر نوشته می شود: (ترجمه انگلیسی در خود منبع اصلی فارسی وجود ندارد.)

 

Nikyar A. My Baby’s heart. Isfahan: Kankash & Isfahan University of Medical Sciences; 2000. [in Persian]

مقاله؛

نام اصلی (خانوادگی) و نام (کوچک) نویسندگان را آورده و سپس عنوان مقاله، آنگاه عنوان خلاصه شده مجله بر طبق استاندارد (استاندارد پایگاهMedline ).  شماره مجله (شماره مجله؛ درصورت موجود بودن)، سال انتشار و صفحات اول و آخر آورده شود.

 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Research2002; 935(1-2): 40-6.

 

مقاله منتشرشده درضمیمه نشریه؛

 به منظور نگارش این نوع منابع از فرمت استاندارد مقالات (به بالا مراجعه شود) استفاده نمایید و کلمه suppl و شماره ضمیمه را با یک کاراکتر فاصله از شماره مجله ذکر کنید.

 

Amini O. the antioxidant effect of pomegranate juice on sperm parameters and fertility potential in mice. Yakhteh2008; 10 suppl 1: 38.

کتاب؛

تدوین کننده، گردآورنده، به عنوان مؤلف، نام کتاب  .نوبت چاپ  . شهر محل انتشار :نام سازمان یا شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار  .شماره

صفحه/ صفحات.

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002. p. 245.

کتاب ویرایش شده؛

همانند کتاب دارای مولف (به بالا مراجعه شود) تنظیم شود و بعد از اسامی ویراستار/ ویراستاران کلمه editor /editors اضافه شود.

 

Martin JB, Kasper DL, editors. Harrison s principles of internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

فصلی ازیک کتاب؛

نام نویسندگان یا مولفان فصل. نام فصل. نام نویسنده کتاب بعد از اصطلاح In:. عنوان کتاب. نوبت چاپ. شهر محل انتشار: نام سازمان یا شرکت منتشر کننده؛ سال انتشار. شماره صفحه/صفحات.

Proter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzzung BG, Editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lang; 1995. p. 361-80.

 

مقاله یامطلبی که ازیک پایگاه اینترنتی گرفته شده است؛

نام خانوادگی و نام نویسنده / نویسندگان (حداکثر 6 اسم). عنوان مقاله یا مطلب علمی. نام سایت اینترنتی ( به صورت بولد و ایتالیک). سال انتشار؛ شماره انتشار و شماره صفحات (درصورت موجود بودن)  و در نهایت آدرس دقیق اینترنتی که بعد از کلمه Available at: می آید.

 

Hay AD, Costelloe C, Redmond NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, et al. Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH): randomized controlled trial. British Medical Journal2008; 337: a1302 Available at: http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/sep02_2/a1302.

 

مقاله یاخلاصه مقاله منتشرشده درهمایشها؛

نام خانوادگی و نام نویسنده / نویسندگان (حداکثر 6 اسم) عنوان مقاله یا خلاصه مقاله. عنوان کنگره یا همایش (به صورت بولد و ایتالیک)  تاریخ برگزاری به صورت سال، ماه، روز، شهر محل برگزاری و کشور برگزارکننده.

 

Talaei Zavareh SA, Sheibani V, Salami M. Interaction of light deprivation and melatonin on LTP induction in CA1 area of rat’s hippocampus. 18th Congress of Physiology and Pharmacology, 2007 Aug 26-30, Mashhad, Iran.

پایاننامه؛

نام نویسنده، عنوان پاپان نامه، مقطع تحصیلی (کلمه  Dissertation برای مقاطع دکتری و دکتری تخصصی و کلمه  Thesis برای مقطع فوق لیسانس) نام شهر، نام دانشگاه، سال.

 

Eftekhati Yazdi P, Comparison of Fragment Removal and Coculture with vero cell Monolaers on Development of Human Fragmented Embryos [Dissertation or Thesis]. Tehran. Tarbiyat Modarres University. 2004.

رعایت اصول اخلاقی:

رعایت موازین اخلاق پزشکی، پوشیده ماندن هویت بیمار، اطلاعات بهداشتی و درمانی وحفظ اسرار بیمار از جمله مواردی است که باید به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود. در این ارتباط کد حفاظت از آزمودنی های انسانی که برگرفته ازبیانیه ی هلسینکی است باید مورد توجه قرار گیرد.

 

فرآیند ارزیابی:

مقالات نویسندگان محترم پس از دریافت، اعلام وصول شده و جهت اظهارنظر و ارزیابی بعد از حذف مشخصات نویسنده (یا نویسندگان) برای حداقل دو نفر از اعضای محترم کمیته داوران ارسال می شود و پس از انجام ویرایش های احتمالی لازم (توسط نویسنده مسئول) فایل تأیید نهایی شده و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در صورت عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت تصحیح و تکمیل نواقص مطرح شده توسط داوران، نویسنده محترم موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد.

ضمناً مسئولیت علمی و صحت و سقم مطالب به عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.

لازم به یادآوری است درصورت عدم رعایت هریک ازشرایط ذکر شده مقاله بدون داوری عودت داده خواهدشد.