فرایند پذیرش مقالات

مقالات نویسندگان محترم پس از دریافت، اعلام وصول شده و به ترتیب تاریخ وصول جهت اظهارنظر و ارزیابی بعد از حذف مشخصات نویسنده (یا نویسندگان) برای حداقل دو نفر از اعضای محترم کمیته داوران ارسال می شود و پس از انجام ویرایش های احتمالی لازم (توسط نویسنده مسئول) فایل تأیید نهایی شده و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در صورت عودت مقاله به نویسنده مسئول جهت تصحیح و تکمیل نواقص مطرح شده توسط داوران، نویسنده محترم موظف است حداکثر تا 1 ماه پس از دریافت نظرات کارشناسی داوران، مقاله اصلاح شده خود را به دفتر مجله ارسال نماید، درغیر این صورت مجله از چاپ مقاله بعد از تاریخ فوق معذور می باشد.

مسؤولیت مطالب، نظرات و عقاید مندرج در مقالات به عهده مولفین می باشد و کلیه حقوق جزیی و کلی مقالات مندرج در مجله از جمله کپی رایت برای نویسندگان و مجله محفوظ می باشد.