داوران

اعضای داوران هیئت علمی:

دکتر سید محمدرضا پریزاده(دانشیار بیوشیمی-رئیس مرکز تحقیقات علوم تغذیه)

دکتر فاطمه بهدانی(دانشیار روان پزشکی)

دکتر صدیقه آیتی افین(دانشیار زنان)

دکتر لیدا جراحی(آمار زیستی و بهداشت)

دکتر کامبیز اخوان رضایت(استادیار گروه داخلی-فوق تخصص گوارش)

دکتر مهدی بلالی(استاد فارماکولوژی)

دکتر دکتر علیرضا صراف(دانشیار دندان پزشک)

دکتر محسن تفقدی(استاد گروه فارماسیوتیکس)

دکتر محسن ایمن شهیدی

دکتر محمد خواجه دلویی(استاد پزشکی اجتماعی)

دکتر محسن نعمتی(دانشیار تغذیه)

دکتر مجید مجرد(استادیار ژنتیک پزشکی)

دکتر فریبا رضایی طلب(دانشیار گروه داخلی- فوق تخصص ریه)

دکتر زهرا کریمی(استادیار بهداشت باروری)

دکتر امین رضا نیک پور (استادیار ایمونولوژی پزشکی)

دکتر هادی موسوی(استادیار گروه فارماکولوژی)

 دکتر علیرضا رجبی نژاد (متخصص کودکان و نوزادان)

دکتر رضوان یزدیان رباطی (استادیار بیوتکنولوژِی دارویی )

دکتر محمدرضا مظاهری (استادیار،فناوری اطلاعات سلامت)

هیئت داوران دانشجویی :( دانشجویانی که بیشتر از سه مقاله برای این مجله داوری کنند نامشان در فهرست زیر اضافه خواهد شد)

سمانه روحی  (رشته تخصصی: دانشجوی دکتری علوم پایه و میکروبیولوژی )

یوسف اسمری برده زرد(رشته تخصصی: دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی)

منا لرکی(رشته تخصصی: دانشجوی دکتری بهداشت باروری)

سمیه علیرضایی(رشته تخصصی:دانشجوی دکتری  بهداشت باروری)

اشرف قیاسی (رشته تخصصی:دانشجوی دکتری  بهداشت باروری)

الهه رمضان زاده(رشته تخصصی: دانشجوی دکتری پرستاری)

زهره پوراسماعیل(رشته تخصصی: دانشجوی دکتری پرستاری)

جلیله ابن عباس (رشته تخصصی: دانشجوی ارشد میکروب شناسی پزشکی)

امیر تاج بخش(رشته تخصصی: دانشجوی دکتری پزشکی مولکولی)

سامان اسماعیل نژاد (رشته تخصصی: دانشجوی دکتری فیزیولوژی)

زهرا بهروزنیا(رشته تخصصی: دانشجوی پزشکی)

سپیده منصوری مجو فردی(رشته تخصصی: دانشجوی پزشکی)

فریده رضایی( رشته تخصصی: دانشجوی داروسازی)

فرنگیس شریفی(رشته تخصصی: دانشجوی دکتری بهداشت باروری)