دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 1-111 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط میان دانش، نگرش و عملکرد با امید به درمان نسبت به بیماری کووید 19 در ساکنین شهر مشهد در سال 1399

صفحه 1-13

سمیه مینائی مقدم؛ محمد حسین مافی؛ شاهین فرخی کلات؛ جمشید جمالی؛ زهرا سادات منظری


2. تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول

صفحه 14-26

زهرا میرزائی؛ مسعود زارع؛ حمیدرضا زنده طلب؛ حمیدرضا بهنام وشانی


5. رابطه دانش و کیفیت مراقبت پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر بجنورد در سال 1396

صفحه 55-64

سوسن پسندیده؛ مهری علی آبادی؛ مریم طاهر؛ آزاده کمالی؛ طوبی حسینی عزیزی؛ سیما سادات حجازی


مروری

7. فرصت ها و چالش های استفاده از کارنامه عملکردی یا لاگ بوک در آموزش پزشکی: یک مطالعه مرور نظام مند

صفحه 76-86

رضا اخوان؛ بیتا عباسی؛ سید رضا حبیب زاده؛ فاطمه ملکی؛ عطیه صفائی؛ مهدی فروغیان؛ مهدی چگین؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


8. تاثیر فلسفه پست مدرن بر پرستاری

صفحه 87-93

عباس حیدری؛ زهره پوراسماعیل


9. نقدی بر پیامدهای سیاست‌های تحدید موالید در ایران: یک مرور نقلی

صفحه 94-102

فاطمه نصرتی؛ سید مجید صدرزاده؛ فاطمه زهرا کریمی