دوره و شماره: دوره 24، شماره 79، آذر 1400، صفحه 1-111 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط میان دانش، نگرش و عملکرد با امید به درمان نسبت به بیماری کووید 19 در ساکنین شهر مشهد در سال 1399

صفحه 1-13

10.22038/nnj.2021.60296.1309

سمیه مینائی مقدم؛ محمد حسین مافی؛ شاهین فرخی کلات؛ جمشید جمالی؛ زهرا سادات منظری


مقاله مروری

فرصت ها و چالش های استفاده از کارنامه عملکردی یا لاگ بوک در آموزش پزشکی: یک مطالعه مرور نظام مند

صفحه 76-86

10.22038/nnj.2021.55241.1265

رضا اخوان؛ بیتا عباسی؛ سید رضا حبیب زاده؛ فاطمه ملکی؛ عطیه صفائی؛ مهدی فروغیان؛ مهدی چگین؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست