رابطه دانش و کیفیت مراقبت پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر بجنورد در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پرستاری،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

2 مربی،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

3 استادیار،گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: زخم فشاری از عوارض مهم طب داخلی و جراحی است. پژوهش حاضر به‌منظور تعیین رابطه بین دانش و کیفیت مراقبت پرستاران در پیشگیری از زخم فشاری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر بجنورد انجام گرفت.
مواد و روشها: این مطالعه توصیفی مقطعی روی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های شهر بجنورد با روش نمونه‌گیری سرشماری در سال ۱۳۹۶ انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های دموگرافیک و سنجش دانش پرستاران پایپر و چک‌لیست کیفیت مراقبت‌های پرستاری جمع‌آوری شد. مراقبت پرستاران در زمینه پیشگیری از زخم فشاری سه مرتبه توسط پژوهشگر مشاهده و کیفیت آن در چک‌لیست ثبت شد. پرستاران پس از اتمام مرحله ارزیابی کیفیت مراقبت آن‌ها، پرسش‌نامه سنجش دانش را تکمیل کردند. از آمار توصیفی و تحلیلی برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.
یافته‌ها: درمجموع 29 پرستار بر اساس معیارهای ورود بررسی شدند که 28 نفر (6/96 درصد) از آن‌ها زن بودند و تحصیلات آن‌ها کارشناس پرستاری بود. فقط تحصیلات یک نفر (4/3 درصد) در سطح کارشناسی ارشد پرستاری بود. نتایج نشان داد دانش پرستاران و کیفیت مراقبت‌های پرستاری آن‌ها درخصوص زخم فشاری کم است و بین دانش پرستاری و کیفیت مراقبت پرستاری ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (31/0P=).
نتیجهگیری: پایین‌بودن سطح دانش و کیفیت مراقبت‌های پرستاری مرتبط با زخم فشاری موضوع مهمی است. بررسی‌های بیشتر به‌منظور شناسایی علل پایین‌بودن سطح آن ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


 1. Baghaei R, Salmaniazar N, Feizi A, Fereidooni J. Pressure ulcer frequency and risk factors based on norton scale at education and treatment centers in Urmia university of medical sciences. J Urmia Nurs Midwifery Facul. 2013; 11(2):161-70. [in Persian]
 2. Amirifar S, Reza Masouleh S, Poursheikhian M, Monfared A, Kazemnejad Leili E. Predictive value of Braden Scale in pressure ulcer occurrence in hospitalized patients. J Holist Nurs Midwifery. 2013; 23(2):8-15. [in Persian]
 3. Rafiei H, Aein F, Iranmanesh S, Nasehi A, Jafari M, Askari H. Intensive care nurse's knowledge about pressure ulcers in Zahedan and Kerman. J Lorestan Univ Med Sci. 2010; 5(16):5. [in Persian]
 4. Soozani A, Khosravi A, Pourheydari M, Montazeri A. Using Braden and waterlow scales to predict pressure ulcer: a comparative study. Knowl Health. 2011; 5(4):43-8. [in Persian]
 5. Saifollahi Z, Bolourchifard F, Borhani F, Ilkhani M, Jumbarsang S. Correlation between nurses’ knowledge and quality of nursing care for prevention of pressure ulcers in intensive care units. J Hayat. 2016; 22(1):90-101. [in Persian]
 6. Qaddumi J, Khawaldeh A. Pressure ulcer prevention knowledge among Jordanian nurses: a cross- sectional study. BMC Nurs. 2014; 13(1):1-8.
 7. Bayoumi M, Bassuni E. Saudi nurses’ level of knowledge regarding to pressure ulcer preventive measures. Int J Prev Treat. 2016; 5(1):7-11.
 8. Mohamed SAW, Soheir M. Effects of implementing educational program about pressure ulcer control on nurses' knowledge and safety of immobilized patients. J Nurs Educ Pract. 2015; 5(3):12-21.
 9. Dilie A, Mengistu D. Assessment of nurses’ knowledge, attitude, and perceived barriers to expressed pressure ulcer prevention practice in Addis Ababa Government hospitals, Addis Ababa, Ethiopia, 2015. Adv Nurs. 2015; 2015:796927.
 10. Farzi S, Yousefii H, Moladoost A, Moieni M. Knowledge, Attitue and practice of nurses concerning pressure ulcer prevention and its relationship with some demographic characteristics. Iran J Nurs Res. 2016; 11(4):66-71. [in Persian]
 11. Khojastehfar SH, Najafi Ghezeljeh T, Haghani SH. Knowledge and attitude of intensive care nurses regarding the prevention of pressure ulcer. Iran J Nurs. 2019; 31(116):5-17. [in Persian]
 12. Adeli H. Quality of nursing care in the prevention of pressure ulcers in immobile patients in hospitals affiliated to Sari University of Medical Sciences. [Master Thesis]. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 2000. [in Persian]
 13. Chianca TC, Rezende JF, Borges EL, Nogueira VL, Caliri MH. Pressure ulcer knowledge among nurses in a Brazilian university hospital. Ostomy Wound Manage. 2010; 56(10):58-64.
 14. Tirgari B, Mirshekari L, Forouzi MA. Pressure injury prevention: knowledge and attitudes of iranian intensive care nurses. Adv Skin Wound Care. 2018; 31(4):1-8.
 15. Uba M, Alih F, Kever R, Lola N. Knowledge, attitude and practice of nurses toward pressure ulcer prevention in University of Maiduguri Teaching Hospital, Borno State, North-Eastern, Nigeria. Int J Nurs Midwifery. 2015; 7(4):54-60.
 16. Kim JY, Lee YJ. A study on the nursing knowledge, attitude, and performance towards pressure ulcer prevention among nurses in Korea long-term care facilities. Int Wound J. 2019; 16(Suppl 1):29-35.
 17. Dadgari F. Quality of nursing care in the prevention of pressure ulcers in hospitalized patients in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Islamic Azad University. [Master Thesis]. Tehran: Islamic Azad University; 2000. [in Persian]
 18. Paryad E, Jahanshahi M, Jafroodi S, Kazem Nezhad E. Survey of the quality of care in provided in prevention of pressure sores in hospitalized patients in orthopedic wards. J Guilan Univ Med Sci. 2005; 14(53):36-42. [in Persian]