تاثیر فلسفه پست مدرن بر پرستاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 الف.استاد، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ب.گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: همه تئوری­های پرستاری، پایه­ای فلسفی دارند، بنابراین مطالعه فلسفه و تاثیر آن بر پرستاری امری مهم است. با توجه به اینکه پست­مدرنیسم، پارادایم نظری غالب در اواخر قرن 20 بوده و تاثیرات زیادی بر اندیشه و تفکر جامعه و حرف مختلف داشته است، این مطالعه با هدف مروری بر تاثیر فلسفه پست­مدرن بر پرستاری انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع مقالات مروری روایتی غیرنظام­مند است که به سنتز جامع اطلاعات منتشر شده قبلی در زمینه چگونگی و نحوه تاثیر فسلفه پست مدرن بر حرفه پرستاری پرداخته است. جستجو به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science، Pubmed ، Scopus، SID، magiran و Google Scholar با کلید واژه­های Postmodernism، philosophy و Nurse و معادل­های فارسی آن، بدون محدودیت زمانی و متدولوژیک انجام شد. در مجموع 306 مقاله پیدا شد، پس از بررسی مقالات، نهایتا 14 مقاله وارد مطالعه شد.
یافته ها: تاثیرات پست مدرنیسم بر پرستاری در متون به چهار دسته شامل تاثیر بر روش تحقیق، گفتمان در پرستاری، تئوری­های پرستاری و تاثیر بر عمل پرستاری می­باشد. این تاثیرات شامل رد مدل‏های پرستاری، متاپارادایم­ها و تئوری‏های بزرگ ، تاکید بر متدولوژی تحقیق کیفی و تفسیری، ارائه مراقبت جامع­نگر و توانمندسازی فردی بیماران، استفاده از گفتمان در روابط بین مراقبین و گیرنده مراقبت  می‏باشد.  
نتیجه گیری: اثرات مثبتی که تفکر پست­مدرنیسم بر معرفی رویکرد طبیعت­گرایانه و انجام تحقیقات کیفی داشته است، یکی از قابل توجه­ترین اثرات این فلسفه بر پرستاری است. 

کلیدواژه‌ها


 1. Alhani F, Sadathoseini A, Khosropanah Ah, Bahjatpour A. A critical study of liberalism in nursing practice. Teb Va Tazkieh.19(3):61-47.
 2. Isaacs S, Ploeg J, Tompkins C. How can Rorty help nursing science in the development of a philosophical ‘foundation’? Nursing Philosophy. 2009;10(2):81-90.
 3. Dazhi Y. Postmodernist liberalism: A critique of Richard Rorty’s political philosophy. Frontiers of Philosophy in China. 2008;3(3):455-63.
 4. Ahmed AS. Postmodernism and Islam: Predicament and promise: Routledge; 2013.
 5. Rodgers BL. Developing nursing knowledge: Philosophical traditions and influences: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.
 6. Rolfe G. A reply to ‘Why nursing has not embraced the clinician‐scientist role’by Martha MacKay: nursing science and the postmodern menace. Nursing Philosophy. 2010;11(2):136-40.
 7. Ahmad A, Donan H. Islam, Globalization and Postmodernity. Tehran: Library, Museum and Documents Center of the Islamic Republic of Iran; 2005.
 8. Lyotard JF. Postmodern status. Tehran: New Step Publishing; 1979.
 9. Bennington G, Massumi B. The postmodern condition: A report on knowledge. University of Minnesota Press Minneapolis; 1984.
 10. Kermode S, Brown C. The postmodernist hoax and its effects on nursing. International Journal of Nursing Studies. 1996;33(4):375-84.
 11. Najarian P, Pakseresht MJ, SafaeeMoghaddam M. The themes of postmodernism and its educational implications. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. 2002;1 & 2(3):86-106.
 12. Lister P. Approaching models of nursing from a postmodernist perspective. Journal of Advanced Nursing. 1991;16(2):206-12.
 13. RODGERS BL. Developing nursing knowledge: Philosophical traditions and influences. Esfehan: Isfahan University of Medical Sciences and Health Services; 2012.
 14. Meleis AI. Theoretical nursing: Development and progress: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 15. Ardakani RD. Follow in postmodern thought. Tehran: Islamic Culture Publishing House; 1999.
 16. Bagheri MAH, Parvizi S, Salsali M. Qualitative research methods. Tehran: Boshra; 2015.
 17. Sadoughiasl A, Salsali M. Nursing Knowledge Development In The Age Of Postmodernism. 2014.
 18. Parsons C. The impact of postmodernism on research methodology: implications for nursing. Nursing Inquiry. 1995;2(1):22-8.
 19. Reed PG. A treatise on nursing knowledge development for the 21st century: beyond postmodernism. ANS Advances in nursing science. 1995;17(3):70-84.
 20. Hickson P, Holmes CA. Nursing the postmodern body: a touching case. Nursing inquiry. 1994;1(1):3-14.
 21. Holmes CA, Warelow PJ. Some implications of postmodernism for nursing theory, research, and practice. The Canadian journal of nursing research = Revue canadienne de recherche en sciences infirmieres. 2000;32(2):89-101.
 22. Lister P. The art of nursing in a ‘postmodern’context. Journal of Advanced Nursing. 1997;25(1):38-44.