فرصت ها و چالش های استفاده از کارنامه عملکردی یا لاگ بوک در آموزش پزشکی: یک مطالعه مرور نظام مند

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار رادیولوژی مداخله‌ای، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 استادیار طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

4 استادیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

5 استادیار طب اورژانس، گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 دانشجو پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

7 مربی، مرکز تحقیقات تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: به طور سنتی، لاگ بوک ­ها به عنوان ابزاری برای ثبت و ارزیابی فعالیت­ های دانشجویان، کارورزان و دستیاران رشته پزشکی استفاده می­شود. استفاده از لاگ بوک در آموزش دانشجویان پزشکی کاملاً بررسی نشده است. در مطالعه حاضر به مرور نظام­ مند مطالعات انجام شده در زمینه لاگ بوک در آموزش پزشکی پرداخته شد.
مواد و روش­ها: مطالعه حاضر یک مرور نظام­ مند براساس ﻣﻮارد ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ در ﮔﺰارش ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮوری ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ (ﭘﺮﯾﺰﻣﺎ) بر کاربرد لاگ بوک در آموزش پزشکی است. جستجو تا تاریخ 10 دی ماه 1399، در پایگاه داده­های Medliness، Embase، کتابخانه Cochrane، Web of Science و Scopus با کلمات کلیدی معادل انگلیسی " لاگ بوک"، "آموزش پزشکی"، "دوره دستیاری"، "آموزش عملی"، "دانشجویان پزشکی" و" دانشجویان دستیاری" انجام شد. در مقالات انتخاب شده نام نویسندگان، سال ‏مطالعه، کشور، رشته ‏آموزشی، نوع لاگ ‏بوک، طراحی ‏مطالعه، محدودیت مطالعه و نتیجه گیری کلی استخراج شد.
یافته­ها: در مطالعه حاضر از بین 23 مقاله مورد بررسی، تعداد 11 مطالعه وارد سنتز کیفی شدند. تنوع روش مطالعات مانع انجام سنتز متاآنالیز شد. بیشترین تعداد مقالات در دانشجویان جراحی (4 مطالعه) انجام شده بود. 5 مورد از مطالعات مورد بررسی ما استفاده از لاگ بوک­های آنلاین را گزارش کردند. تعداد 7 مورد از مطالعات به بررسی نقش لاگ بوک در ارزیابی دانشجویان پرداخته بودند. مابقی مطالعات مقبولیت لاگ بوک را برای دانشجویان و اساتید بررسی کرده بودند. از محدودیت­ های اصلی اذعان شده در مطالعات، نیاز به حضور یک ناظر برای تایید صحت اطلاعات، نیاز به منابع زمانی و مالی برای اجرای درست برنامه ثبت فعالیت­ ها و مشکلات مربوط به جمع­آوری داده­ها بوده است.
نتیجه گیری: مرور مطالعات نشان داد که زمینه تحقیقی در مورد کاربرد لاگ بوک در آموزش پزشکی بیشتر به مفهوم آن در ارزیابی یادگیری دانشجویان اشاره دارد که در اکثر موارد کارایی آن را نشان می­ دهند. با این حال از نظر مقبولیت و قابل اعتماد بودن داده ­ها بسته به روش استفاده از لاگ بوک­ها در بین مطالعات اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Gouda P. The need for logbooks to evolve in the undergraduate medical setting. Perspectives on Medical Education. 2016 Feb 1;5(1):65-.
 2. Asgari H, Ashoorion V, Ehsanpour S. Teaching and evaluation of field training course for health services management undergraduates: conventional and logbook methods. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16 :552-560.
 3. Denton GD, DeMott C, Pangaro LN, Hemmer PA. Literature reviews: narrative review: use of student-generated Logbooks in undergraduate medical education. Teaching and learning in medicine. 2006 Apr 1; 18(2):153-64.
 4. Denton GD, Hoang T, Prince L, Moores L, Durning S. Accuracy of medical student electronic logbook problem list entry. Teaching and learning in medicine. 2007 Sep 12;19(4):347-51.
 5. Patil NG, Lee P. Interactive logbooks for medical students: are they useful. Medical education. 2002 Jul; 36(7):672-7.
 6. Ferenchick G, Mohmand A, Mireles J, Solomon D. Using patient encounter logs for mandated clinical encounters in an internal medicine clerkship. Teaching and learning in medicine. 2009 Oct 26; 21(4):299-304.
 7. Cook DA, Reed DA. Appraising the quality of medical education research methods: the medical education research study quality instrument and the Newcastle–Ottawa scale-education. Academic Medicine. 2015 Aug 1; 90(8):1067-76.
 8. Stenfors T, Kajamaa A, Bennett D. How to assess the quality of qualitative research. The clinical teacher. 2020 Dec;17(6):596-9.
 9. Barbieri A, Giuliani E, Lazzerotti S, Villani M, Farinetti A. Education in anesthesia: three years of online logbook implementation in an Italian school. BMC medical education. 2015 Dec;15(1):1-6.
 10. Schick K, Eissner A, Wijnen-Meijer M, Johannink J, Huenges B, Ehrhardt M, Kadmon M, Berberat PO, Rotthoff T. Implementing a logbook on entrustable professional activities in the final year of undergraduate medical education in Germany–a multicentric pilot study. GMS journal for medical education. 2019;36(6).
 11. Cheng A, Saba T, Duncan T, Grundy S, Evison M. Pulmonary passport: a service evaluation study of a standardised web-based procedure logbook to aid specialist respiratory training and appraisal. BMJ Open Respiratory Research. 2020 Nov 1;7(1):e000690
 12. Coventry CA, Dominguez L, Read DJ, Trelles M, Ivers RQ, Montazerolghaem M, Holland AJ. Comparison of Operative Logbook Experience of Australian General Surgical Trainees With Surgeons Deployed on Humanitarian Missions: What Can Be Learnt for the Future?. Journal of surgical education. 2020 Jan 1;77(1):131-7.
 13. Viseskul N, Nantsupawat A, Tachaudomdach C, Fongkaew W, Sriteerajit G. Developing an Electronic Logbook to Monitor Progress for International Doctoral Students in Thailand: A Pilot Study. Walailak Journal of Science and Technology (WJST). 2019;16(1):47-54.
 14. Offergeld C, Neudert M, Zahnert T, Fischer M, Günther J, Giesler M. Use and acceptance of the ORL logbook for final year students in German university and academic teaching hospitals. HNO. 2020 Apr 1;68(4):248-56.
 15. Gondal KM, Khan JS, Ahmed A. Supervisor's Feedback on Progress of E-Logbook System of CPSP: A Cross-sectional Survey. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. 2020 Feb 1;30(2):139-43.
 16. Svendsen ØV, Helgerud C, van Duinen AJ, Salvesen, George PM, Bolkan HA. Evaluation of a surgical task sharing training programme’s logbook system in Sierra Leone. BMC medical education. 2019 Dec 1; 19(1):198.
 17. Najafi F, Kermansaravi F, Mirmortazavi M, Gheisaranpour H. The Efficacy of Logbook in Clinical Wards from the Viewpoints of Nursing Faculty Members and Students. RME. 2017; 9 (3) :64-55
 18. Torabi K, Bazrafkan L, Sepehri S, Hashemi M. The effect of logbook as a study guide in dentistry training. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2013 Jul 1; 1(3):81-4.
 19. Valizadeh Haghi H, Zandian H, Molaee S, Azaripour F. Evaluation of the logbook of the department of operative dentistry in Ardabil university of Medical Sciences at 2019 from students’ point of view. Horizons of Medical Education Development. 2020 Dec 21; 11(3):58-45.