دوره و شماره: دوره 24، شماره 80، اسفند 1400، صفحه 1-88 
6. رابطه سواد سلامت و تاب آوری با نقش میانجی پذیرش خود در سالمندان

صفحه 56-65

بهرنگ اسماعیلی شاد؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ علی یعقوبی