تبیین دیدگاه دختران در سنین ازدواج نسبت به ازدواج: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری، مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری، مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، لرستان، ایران

چکیده

مقدمه: ازدواج پدیده اجتماعی مهمی است که نقش حساسی بر ابعاد زندگی انسان دارد و دیدگاه آنان در زمینه ازدواج پیش­بینی کننده رفتار واقعی در ازدواج بوده که متأثر از عوامل متعدد است؛ لذا این مطالعه با هدف تبیین دیدگاه دختران جوان نسبت به ازدواج صورت گرفت.
مواد و روش­ ها: این پژوهش یک مطالعه کیفی است که در طی این پژوهش 18 دختر در شرف ازدواج، 4 مادر و 4 پدر به صورت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار­یافته جمع­آوری و در فرمت ورد سازماندهی شد. سپس داده­ ها  با روش تحلیل محتوای مرسوم  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: 22 نفر از مشارکت­ کنندگان زن و 4 نفر مرد بودند. در مورد دیدگاه دختران و والدین در شرف ازدواج، دو درون مایه شدن نیازها، عوامل خانوادگی و زیر طبقات نیازهای اقتصادی، جسمی، عاطفی، اجتماعی، عوامل فرهنگی و عقیدتی استخراج گردید. اکثرا دید مثبت نسبت به پدیده ازدواج داشته و آن را عامل مهمی در بلوغ فکری و اجتماعی افراد و کمک به سلامت جامعه می­دانستند.
نتیجه‌گیری: اگر­چه عواملی چون وضعیت اقتصادی، نیازهای جنسی و عاطفی و اعتقادات دینی و دوستان نقش مهمی در گرایش جوانان به ازدواج داشته است؛ ولی برخی والدین معتقد بودند برای سلامت جامعه و جوانان باید ازدواج آنان تسهیل شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Maubrigades S. Connections between women`s age at marriage and social and economic development. Documento On Line Nº 392015.
 2. Nikkhah HA, Fannie M, Masoleh ARA. students' attitude towards marriage and its effective factors. Applied sociology. 2016;67)(3):99-122. [ In Persian].
 3. al-Sharifi MS, Shemkhani a, Yousefi M. The perspective of female students at the Payam Noor University of Razan Center of effective factors on easy marriage. pajoheshgah olom ensani motaleat farhanghi 2012;69,70:86-101. [ In Persian].
 4. Shahrabadi R, Karimi-Shahanjarini A, Dashti S, Soltanian A, Garmaroudi G. Predictors of intention to marriage based on theory of planned behavior among university students in Iran. Electronic Physician. 2017;9(4):4090-5.
 5. Abbasi-Shavazi MJ, McDonald P, Hosseini-Chavoshi M. Changes in Family, Fertility Behavior and Attitudes in Iran. Canberra: ANU; 2003.
 6. Eftekharzadeh SZ. The lived experience of women in early marriage. pajoheshgah olom ensani motaleat farhanghi 2016:110-58. [ In Persian].
 7. Abbasi-Shavazi MJ, Mehryar AH, Jones GW, McDonald P. Population, War and Modernization: Population Policy and Fertility Changes in Iran. Journal of Population Research. 2002;19(1):25-46.
 8. Torr BM. The Changing Relationship between Education and Marriage in the United States, 1940–2000. Journal of family history. 2011;36(4):483-503.
 9. Torabi F, Baschieri A. Ethnic differences in transition to first marriage in Iran: The role of marriage market, women's socio-economic status, and process of development. Demographic Research. 2010;22:29-62.
 10. Saari M, Olsen AL. Migration trends in late working life analysis of Swedish register data. In: paper Nm, editor. Danmarks2010.
 11. Tan CT, McCullough J. Relating Ethnic Attitudes and Consumption Values in an Asian Context. Association for Consumer Research. 1985;12:122-5.
 12. Arousell J, Carlbom A. Culture and religious beliefs in relation to reproductive health. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2016;32:77-87.
 13. Ending child marriage A guide for global policy action. In: Girls IPPFatFoMatRoWa, editor. UK Registered Charity No. 2294762006.
 14. Marrying too young end child marriage in Tanzania. In: UNFPA, editor. http://countryoffice.unfpa.org/tanzania/drive/UNFPACHILDMARRIAGE BROCHURERL.pdf.2013.
 15. Tremayne S. Modernity and Early Marriage in Iran: A View from Within. Journal of Middle East Women's Studies. 2006;2(1):65-94.
 16. Niazi M, Shatriyan M, Moghaddam ES. evaluating the role of social, cultural and economic factors affecting negative attitude toward marriage. pajoheshgah olom ensani motaleat farhanghi 2015;6(2):27-58. [In Persian].
 17. Matlabi H. Factors Responsible for Early and Forced Marriage in Iran2013. 227-9 p.
 18. Hazrati S, Noori R. A survey of attitudes toward marriage based on religious attitudes in male and female students. The Journal of New Advances in Behavioral Sciences. 2021 ;5(53):39-47. [ In Persian].
 19. Jebraeili H, Taheri M. the role of cultural values in preferances for age of marriage and age differance between spouses Developmental Pschology:Iranian Psychologists. 2014;10(40):421-9. [ In Persian].
 20. Molaeinezhad M, Kohan S, Ghadirian F. Widow`s lived experiences about challenges related to their emotional and sexual needs: A phenomenological study. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(6):80-95.
 21. Hashemi Golmehr M, et al . Presenting a successful marriage model: a qualitative research. Journal of Counseling Research  Iranian Counseling Association . 2021 ; 19(76) : 141-171. [ In Persian].