بررسی میزان آگاهی و نگرش زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول نسبت به نوع زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مامایی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان گنجویان دزفول، ایران.

چکیده

مقدمه: افزایش میزان سزارین یک مشکل عمده در سلامت عمومی است؛ چرا که سزارین، سلامت مادران و نوزادان را تهدید می­کند و همچنین هزینه مراقبت­های بهداشتی در مقایسه با زایمان طبیعی بیشتر است. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش زنان نخست­زا  نسبت به نوع زایمان در مراجعه­کنندگان به بیمارستان گنجویان شهرستان دزفول بود.
مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است که بر روی 425 نفر از  زنان نخست­زای بالای 18 سال که سن حاملگی آنها بین28 -40 هفته بارداری بود و برای انجام خدمات مامایی و زایمان به درمانگاه مامایی بیمارستان گنجویان در سال 1398 مراجعه نمودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده­ها در این مطالعه یک پرسشنامه سه بخشی شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی و  سوالات نگرش نسبت به نوع زایمان بود. اعتبار پرسشنامه با روش اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه با آزمون مجدد تایید شد. پرسشنامه از طریق مصاحبه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار  spss نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که  میانگین  و انحراف معیار سن زنان نخست­زا 4/5 ± 6/24 و میانگین  سن بارداری در آنها 39 هفته بود. 9/28% زنان نخست­زا نسبت به زایمان طبیعی آگاهی ضعیف، 2/66 % آگاهی متوسط و 9/4% آگاهی خوب داشتند. در مورد میزان آگاهی نسبت به سزارین 9/24% آگاهی ضعیف، 9/68% آگاهی متوسط و 2/6% از آگاهی خوب برخوردار بودند. در ضمن در خصوص نگرش نسبت به زایمان طبیعی 2% نگرش خنثی، 98%  نگرش مثبت داشتند و هیچ یک از آنها نگرش منفی نداشتند. در مورد نگرش نسبت به سزارین 7/19% نگرش خنثی8/79% نگرش مثبت و 5/0% نگرش منفی داشتند. در این مطالعه بین سن مادر (049/0=p و  131/0=r)،سن بارداری(044/0=p و 129/0=r ) و تعداد ویزیت های بارداری (052/0=p و 119/0=r) با میزان آگاهی نسبت به سزارین و همچنین بین محل سکونت (048/0=p و 126/0=r )، سن بارداری (007/0= pو 613/0=r )، سطح تحصیلات (080/0=p و 092/0=r ) و تعداد ویزیت­های بارداری (001/0=p و 034/0=r ) با نگرش نسبت به زایمان طبیعی ارتباط معناداری وجود داشت. در ضمن بین منابع کسب اطلاعات (014/0=p و161/0= r ) و سطح تحصیلات (000/0=p و 165/0=r ) با نگرش نسبت به سزارین ارتباط معنی دار آماری دیده شد.در مطالعه حاضر بین میزان آگاهی نسبت به نوع زایمان با نگرش نسبت به نوع زایمان ارتباط معنادار آماری یافت نشد.
نتیجه گیری: با توجه به مثبت بودن نگرش زنان باردار نسبت به هر دو شیوه زایمان طبیعی و سزارین به نظر می رسد که مداخلات آموزشی مناسب همراه با برنامه های توانمندسازی بتواند در تصمیم گیری زنان در انتخاب زایمان طبیعی به عنوان ترجیح اول زایمانی مثمر ثمر باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Oinam, J., K. Shantibala, and Y.N. Singh, Women’s knowledge and attitude towards caesarean section in Imphal west district, Manipur. The Journal of Community Health Management, October-December 2016;3(4):194-198.
 2. Group, W., The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social science & medicine, 1995. 41(10): p. 1403-1409.
 3. Shazwani, H., L. Soon, and Y. Azlina, Primigravida Mothers’knowledge And Attitude Towards Vaginal Delivery And Caesarean Section. International Journal of Public Health and Clinical Sciences, 2017. 4(4): p. 61-70.
 4. Varghese, S., et al., Knowledge, attitude and preferences of pregnant women towards mode of delivery in a tertiary care center. International Journal of Research in Medical Sciences, 2016. 4(10): p. 4394-8.
 5. Jansen, L., et al., First do no harm: Interventions during childbirth. The Journal of perinatal education, 2013. 22(2): p. 83-92.
 6. Faremi, A.F., et al., Attitude of pregnant women in south western Nigeria towards caesarean section as a method of birth. Int J Reprod Contracept Obs Gynecol, 2014. 3: p. 709-14.
 7. Ghotbi, F., et al., Women's knowledge and attitude towards mode of delivery and frequency of cesarean section on mother's request in six public and private hospitals in T ehran, I ran, 2012. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2014. 40(5): p. 1257-1266.
 8. MacFarlane, A.J., et al., Wide differences in mode of delivery within Europe: risk‐stratified analyses of aggregated routine data from the Euro‐Peristat study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2016. 123(4): p. 559-568.
 9. Yamasmit, W. and S. Chaithongwongwatthana, Attitude and preference of Thai pregnant women towards mode of delivery. Journal of the Medical Association of Thailand, 2012. 95(5): p. 619.
 10. Yilmaz, S.D., et al., Women’s preferences of method of delivery and influencing factors. Iranian Red Crescent Medical Journal, 2013. 15(8): p. 683.
 11. Ashimi, A., T. Amole, and L. Aliyu, Knowledge and attitude of pregnant women to caesarean section in a semi-urban community in northwest Nigeria. Journal of the West African College of Surgeons, 2013. 3(2): p. 46.
 12. Begum, T., et al., A qualitative study to explore the attitudes of women and obstetricians towards caesarean delivery in rural Bangladesh. BMC pregnancy and childbirth, 2018. 18(1): p. 1-11.
 13. Aksoy, M., et al., The relationship between fear of childbirth and women’s knowledge about painless childbirth. Obstetrics and gynecology international, 2019. 2014.
 14. Moasheri, B.N., et al., Relationship between fear of pain, fear of delivery and attitude towards cesarean section with preferred mode of delivery among pregnant women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 2016. 18(179): p. 8-16.
 15. Joshi, A., M. Thapa, and O.B. Panta, Maternal attitude and knowledge towards modes of delivery. Journal of Nepal Health Research Council, 2018. 16(2): p. 209-214.
 16. Akbari, N., M. Majlesi, and A. Montazeri, Knowledge and attitude of pregnant women towards mode of delivery in Tehran, Iran. Payesh (Health Monitor), 2017. 16(2): p. 211-218.
 17. Afaya RA, Bam V, Apiribu F, Agana VA, Afaya A. Knowledge of pregnant women on caesarean section and their preferred mode of delivery in northern Ghana. An International Journal of Nursing and Midwifery. 2018;2(2):62-73.