تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

2 الف.مربی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ب.مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ارتقای کیفیت زندگی مدرسه با احساس تعلق به مدرسه، انگیزه بالای فراگیری مطالب درسی، نگرش مثبت به مدرسه و سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان همراه است. در این راستا پرستار سلامت جامعه نقش کلیدی در راهنمایی، مشاوره، حمایت و آموزش افراد دارد و می­تواند باعث ارتقا کیفیت زندگی دانش آموز گردد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل پندر بر کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان دختر متوسطه اول انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی تصادفی دو گروهه قبل و بعد بر روی 62 دانش‌آموز در مدارس متوسطه اول  شهر مشهد در سال 1399 انجام شد. در گروه مداخله برنامه آموزشی در 7 جلسه90 دقیقه‌ای طی مدت یک‌ماه ارائه شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک و کیفیت زندگی مدرسه قبل، بلافاصله و یک‌ماه پس از مداخله استفاده گردید. داده‌ها  با استفاده از نرم افزار SPSS 25و آزمون­های تی مستقل، آنالیز واریانس و من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دو گروه از نظر فراوانی وضعیت زندگی و مسکن، شغل پدر و مادر، کفایت درآمد، سطح تحصیلات پدر و مادر و اوقات فراغت تفاوت آماری معناداری نداشتند (05/0p>). همچنین نتایج مطالعه نشان داد که در مرحله قبل از مداخله از نظر میانگین نمره کیفیت زندگی مدرسه در گروه مداخله 0/14± 4/122و کنترل 6/14± 6/117تفاوت آماری معنی‌داری نداشت (05/0p>)، اما از نظر میانگین نمره ‌کیفیت زندگی مدرسه بلافاصله بعد از مداخله بین دو گروه مداخله 4/9 ± 5/137 و کنترل 2/12± 5/125 تفاوت معنی‌دار بود (001/0>p). همچنین  یک ماه بعد از مداخله، بین میانگین نمره کل کیفیت زندگی مدرسه در گروه مداخله 7/5 ± 9/144 و گروه کنترل 1/12± 6/124 تفاوت معنی‌داری وجود داشت (001/0>p).
نتیجه­ گیری: در مطالعۀ حاضر مدل پندر باعث ارتقا کیفیت زندگی مدرسه در نوجوانان دختر گردیده است. بنابراین از این برنامه آموزشی می‌توان به عنوان الگویی در دسترس، موثر و کم­هزینه در کلیه مدارس هدف استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Viira R, Koka, Andre. Gender differences in health-related quality of life among Estonian adolescents: a 6-month follow-up. Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis. 2012;18:84-93.
 2. Ghanei M, Ahmady K, Babaei M, Tavana AM, Bahadori M, Ebadi A, et al. Knowledge of healthy lifestyle in Iran: a systematic review. Electronic physician. 2016;8(3):219-21 [in Persian].
 3. Jaskiewic Z MG. An integrative review of the health care needs of female adolescents. The Journal for Nurse Practitioners. 2009;5(4):274-83.
 4. karshki h, momeni mahmouei h, ghoreyshi b. Comparison of educational motivation and quality of life of male students, subjected to descriptive evaluation with the traditional evaluation. Research in Curriculum Planning. 2014;11(40):104-14.
 5. Arsanjani Shirazi Azam JN, Javadnori Mojgan, Haghighizadeh Mohammad Hossein. . Evaluation of quality of life related to the health of female adolescents in high schools in Ahvaz. Scientific Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015 10 (8): 645-3 [in Persian]
 6. Naderi Nobandegani Zahra MJM, Hosseinian Simin. The effect of teaching bold behavior on quality of school life and social anxiety of female students. New Educational Approaches 2015;10(2):101-16 [in Persian].
 7. Ravens-Sieberer U, Gosch A, Rajmil L, Erhart M, Bruil J, Duer W, et al. Kidscreen-52 quality-of-life measure for children and adolescents. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research. 2005;5(3):353-64.
 8. Berra SdVT, Cristian Esandi, María Eugenia Carignano, Carlos. Reliability and validity of the KIDSCREEN-52 questionnaire to measure health related quality of life in the 8 to 18 year-old Argentinean population2013. 87-92 p.
 9. Brown SCF, Kathryn Kaupert, Sheil Tapia, Maria Prado, Guillerm Hirama, Ikkei Lopez, Gabriel Cano, Nicole Pantin, Hilda. The role of settings in family based prevention of HIV/STDs: Springer; 2012. 69-93
 10. Dashti A I, Khalesi, Saturn, Karami, Azadullah. Quality of school life and its role in predicting students' emotional intelligence. Quarterly Journal of Educational Leadership and Management. 2016 10 (2): 51-65 [in Persian].
 11. Sarteshnizi AR. Investigating the relationship between feeling safe and quality of school life. Chaharmahal and Bakhtiari Disciplinary Knowledge. 2016;13:23-40.
 12. Cetin SK. An analysis on the qualities of school life and classroom engagement levels of students. South African Journal of Education. 2018;38(1):59-64.
 13. Soltani Shal K, Hossein, Agham Mohammadian Sharabaf, Abdolkhodaei, Mohammad Saeed, Bafandeh, Hossein. Assessing the validity and reliability of the school quality of life questionnaire in schools in Mashhad. Kerman University of Medical Sciences. 2011;12: 19 [in Persian].
 14. Eres FB, Pinar. Middle School Students' Perceptions of the Quality of School Life in Ankara. Journal of Education and Learning. 2016;6(1):175-83.
 15. Stanhope M, Lancaster. Community & public Health Nursing St2004.
 16. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health behavior and health education: theory, research, and practice: John Wiley & Sons; 2008.
 17. Vahedian-Shahroodi M, Esmaily H, Tehrani H, Amini A, Mohaddes-Hakkak H, Lael-Monfared E. The impact of health education based on the health belief model on improving osteoporosis preventive behavior among women. Health and Development Journal. 2016;5(3):226-37.
 18. Mansourizadeh M, Anoosheh M, KazemNejad A. The Effect of Physical Activity Program Based on Pender Health Promotion Model on Type 2 Diabetic Middle-Aged Women’s Mental Health. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2018;6(2):159-67 [in Persian].
 19. Fereshteh Yeke Fallah D, Tahereh, Aryans, Venus; Rahimzadeh, Mitra. The effect of health education based on Pender health promotion model on increasing dairy consumption in female students: Central Library of Iran University 2015.
 20. Srof B, Velsor-Friedrich B. Health promotion in adolescents: A review of Pender’s health promotion model. Nursing Science Quarterly. 2006;19(4):366-73.
 21. kMohammadian H, Iftikhar Ardabili, Hassan, Rahimi Foroushani, Abbas, Taghdisi, Shojaeizadeh, Davood. Evaluation of Pender Health Promotion Model in Predicting the Quality of Life of Adolescent Girls. Quarterly Journal of the School of Health and the Institute of Health Research. 2011;10(4):1-3.
 22. Bahmanpour K, Nouri, Ronma, Nadrian, Haidar, Salehi. Structures of Pender Health Promotion Model about Oral Health in High School Students in Marivan. Quarterly Journal of the School of Health and the Institute of Health Research. 2011 10(2)( ): 93-106 [in Persian].
 23. jafarimanesh h, Zagheri-Tafreshi m, Imanzad m, Alavi-Majd h, Ranjbaran m, Nourmohammadi. Designing and Validating the Nursing Advocacy Scale. scientific journal of ilam university of medical sciences. 2014;21(7):242-51 [in Persian].
 24. Jahanbin I, Heydari N, Ghodsbin F, Sayadi M. The Effect of Peer-Education on UTI-Related Preventive Behavior According to HBM among First-Grade High School Female Students in Shiraz. Journal of Shiraz University of Medical Sciences. 2015;4(1):33[in Persian].
 25. Ahmadizadeh Fini M, Abdolhossein, Alizadeh, Ali, Ghanbarnejad, Amin, Aghamalaei, Timur. The effect of peer education on health-promoting behaviors of middle school students. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2015 10(3):105-15 [in Persian].
 26. Karimi M EB. The effect of health promotion model-based training on promoting students’ physical activity. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences. 2012;16(3):192-200[in Persian].
 27. Kosterelioglu M, Iiker. Effects of high school students perceptions of school life quality on their academic motivation levels. Educational Research and Reviews. 2015;10(3):274-81.
 28. Teymouri P, Niknami S, Ghofranipour F. Effects of a school-based intervention on the basis of pender’s health promotion model to improve physical activity among high school girls. Armaghane danesh. 2007;12(2):47-59 [in Persian].
 29. Eres F BP. Middle School Students' Perceptions of the Quality of School Life in Ankara. Journal of Education and Learning. 2016;6(1):83-175.