بررسی الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران ارسال‌شده به سالن تشریح تهران بین سال‌های 1396 تا 1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار،گروه پزشکی قانونی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تروما یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر و معلولیت در جوامع است که از آن میان حوادث ترافیکی بیشترین علت منجر به فوت در تروما محسوب می‌شوند. جراحات ناشی از ترافیک جاده‏ای یکی از معضلات اساسی فراموش‌شده در سلامت عمومی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی آسیب شکمی در تصادفات منجر به فوت موتورسواران ارسال‌شده به سالن تشریح کهریزک تهران بین سال‌های 1396 تا 1398 انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی پرونده‏های موتورسواران در فاصله سال‌های 1396 تا 1398 بررسی شدند که پس از تصادف فوت کرده بودند و جسد آن‌ها به سالن تشریح کهریزک ارجاع شده بود. داده‏های مورد نیاز در این پژوهش از طریق پرسش‌نامه به‌دست آمد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: از بین 199 مورد، حداقل سن 6 سال و حداکثر سن 75 سال بود. میانگین سن 76/12±76/30 سال بود. در خصوص ارتباط بین صدمات سطحی تنه (شکم، پهلو و کمر) با صدمات داخل شکمی، ارتباط بین این صدمات اعم از ساییدگی‌ها، خراشیدگی‌ها و پارگی‌های بدون نفوذ به داخل شکم با صدمات داخل شکمی در کبد، طحال، روده، کلیه، معده، پانکراس، آئورت، IVC و خلف پریتوئن معنی‏دار بود (02/0=P).
نتیجهگیری: با توجه به اینکه ممکن است در معاینه ظاهری بیمار، هیچ یافته‏ بالینی مشاهده نشود، ولی در اتوپسی شواهد و یافته‏های بسیار مهمی به‌دست آید، لذا بر اساس نتایج حاضر توصیه می‌شود نبود یافته‏های ظاهری در شکم اجساد هرگز به‌عنوان دلیلی برای سرباز زدن متخصص پزشکی قانونی از انجام اتوپسی شکمی در نظر گرفته نشود.

کلیدواژه‌ها


 1. Blank-Reid C. A historical review of penetrating abdominal trauma. Crit Care Nurs Clin North Am. 2006; 18(3):387-401.
 2. Fabian TC, Bee TK. Liver and biliary trauma. New York: McGraw-Hill; 2008. P. 637.
 3. Coleman JJ, Zarzaur BL. Surgical management of abdominal trauma: hollow viscus injury. Surg Clin. 2017; 97(5):1107-17.
 4. Hemmila MR, Wahl WL. Management of the injured patient. In: Doherty GM, editor. Current surgical diagnosis and treatment. New York: McGraw-Hill; 2008.
 5. Ahmed N, Vernick JJ. Pancreatic injury. South Med J. 2009; 102(12):1253-6.
 6. Taghipour HR, Panahi F, Khoshmohabat H, Hojati Firoozabadi N, Moharamzad Y, Abbasi AR. Causes and severity of fatal injuries in autopsies of victims of fatal traffic accidents. SSU J. 2010; 17(5):358-64.
 7. Yan X, Ma M, Huang H, Abdel-Aty M, Wu C. Motor vehicle-bicycle crashes in Beijing: irregular maneuvers, crash patterns, and injury severity. Accid Anal Prev. 2011; 43(5):1751-8.
 8. Chiang VX, Cheng JY, Zhang ZC, Teo LT. Comparison of severity and pattern of injuries between motorcycle riders and their pillions: a matched study. Injury. 2014; 45(1):333-7.
 9. Shahla A, Charehsaz S. Injuries resulting from motorcycle-induced trauma during two years in Shahid Motahari Clinical Center of URMIA. Sci J Forensic Med. 2006; 12(2):79-83.
 10. Yousefzadeh SH, Ahmadi DM, Mohammadi MH, Dehnadi MA, Hemati H, Shaabani S. Epidemiology of injuries and their causes among traumatic patients admitted into Poursina hospital, Rasht (second half of the year 2005). J Kermanshah Univ Med Sci (Behbood). 2007; 11(3):286-95.
 11. Khatami SM, Kalantar Motamedi MH, Tarighi P, Rezai Y, Bakhshandeh H, Shakiba M, et al. Epidemiology of trauma baqiatallah hospital: a one-year prospective study. J Mil Med. 2003; 5(1):13-9.
 12. Pourhossein M, Saeed HA, Babaei M. The study of cyclist situation died owing to road accidents referred to Legal Medicine Center-Sari, 2003. Sci J Forensic Med. 2004; 10(35):132-6.
 13. Kazemi M, Pieter W. Injuries at the Canadian national tae kwon do championships: a prospective study. BMC Musculoskelet Disord. 2004; 5:22.