بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با عوامل دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد در سال 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، یران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی گروه کودک و نوزاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی کاری به معنای تصور ذهنی و رضایت یک کارمند از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و میزان برآورده شدن نیازهای وی از طریق منابع، فعالیت‌ها و نتایجی که از درگیری و مشارکت در محیط کار به دست می‌آورد، باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری با عوامل دموگرافیک پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد انجام شد.
مواد و روشها: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1393 در بیمارستان‌های آموزشی شهر مشهد (امام رضا و قائم) انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری براساس مدل Walton بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 صورت گرفت و مقادیر کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در این پژوهش 76 درصد از واحدهای مورد بررسی زن و 24 درصد مرد بودند. میانگین سنی پرستاران 5/4±35/2 سال بود. اغلب پرستاران کیفیت زندگی کاری خود را در حد متوسط (2/2±50/5) ارزیابی نمودند. کیفیت زندگی کاری، رابطه معناداری با متغیر جنس نداشت (P>0.05)؛ اما با متغیرهای سن و سابقه کار، ارتباط معنادار (P<0.05) و معکوسی (0.11-=r سن) و (0.08-=r سابقه کار) داشت.
نتیجهگیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان گفت که کیفیت زندگی کاری پرستاران با متغیرهای سن و سابقه کاری در ارتباط است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه منابع انسانی مهم‌ترین عنصر هر سازمان محسوب می‌شوند، ضروری است کیفیت زندگی کاری کارکنان ارزیابی گردد تا بتوان با تعیین عوامل مرتبط و ارتقای آن‌ها، از توانمندی‌های بالقوه کارکنان در ارائه خدمات مناسب‌تر به بیماران و سایر افراد جامعه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmadi B, Mosadeghrad AM, Karami B. Effectiveness of resilience education on quality of working life among nursing personnel: a randomized controlled study. Payesh. 2019; 18(3):279-89.
 2. Gerami Nejad N, Hosseini M, Mousavi Mirzaei SM, Ghorbani Moghaddam Z. Association between resilience and professional quality of life among nurses working in intensive care units. Iran J Nurs. 2019; 31(116):49-60.
 3. Dargahi H, Gharib MI, Goodarzi M. Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals. J Hayat. 2007; 13(2):13-21.
 4. Kaewpheang P, Kwaunsuk T, Chai-iad N. Factors influencing the quality of life of registered nurses at Songklanagarind Hospital. Songklanagarind Med J. 2020; 24(2):111-6.
 5. Abadi F, Abadi F, Nouhi E. Survey factors affecting of quality of work life in the clinical nurses. J Urmia Nurs Midwifery Facul. 2019; 16(11):832-40.
 6. Khodayarian M, Vanaki Z, Navipour H, Vaezi AA. The effects of designed clinical competency-based advancement program on the CCU nurses' quality of work life. Daneshvar Med. 2008; 15(75):15-26.
 7. Shafipour V, Momeni B, Yazdani Charati J, Esmaeili R. Quality of working life and its related factors in critical care unit nurses. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26(142):117-26.
 8. Saraji GN, Dargahi H. Study of quality of work life (QWL). Iran J Public Health. 2006; 35(4):8-14.
 9. Dargahi H, Gharib M, Godarzi M. Evaluation the quality of life of nurses working in Tehran Hospitals. Hayat. 2005; 13(2):13-21.
 10. Hurst K. Relationships between patient dependency, nursing workload and quality. Int J Nurs Stud. 2005; 42(1):75-84.
 11. Khaghanizadeh M, Ebadi A, Ciratinair M, Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. J Mil Med. 2008; 10(3):175-84.
 12. Sveinsdottir H, Biering P, Ramel A. Occupational stress, job satisfaction, and working environment among Icelandic nurses: a cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud. 2006; 43(7):875-89.
 13. Wu S, Zhu W, Wang Z, Wang M, Lan Y. Relationship between burnout and occupational stress among nurses in China. J Adv Nurs. 2007; 59(3):233-9.
 14. Hasson D, Lindfors P, Gustavsson P. Trends in self-rated health among nurses: a 4-year longitudinal study on the transition from nursing education to working life. J Profess Nurs. 2010; 26(1):54-60.
 15. Abdi H, Shahbazi L. Correlation between occupation stress in nurses at intensive care unit with job burnout. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci Health Ser. 2001; 9(3):58-63.
 16. Alaf JM, Parandeh A, Ebadi A, Haji AZ. Comparison of life quality between special care units and internal-surgical nurses. Iran J Crit Care Nurs. 2010; 3(3):113-7.
 17. Bangkoedphol P. Relationships between personal factors, quality of working life and job performance of professional nurses in private hospitals. [Doctoral Dissertation]. Thailand: Mahidol University; 2007.
 18. Considine G, Callus R. The quality of work life of Australian employees–the development of an index. Sydney, Australia: University of Sydney; 2001.
 19. Vasei N. Research quality of working life in the headquarters of the Ministry of Health and Medical Education Based on Walton. [Master Thesis]. Tehran: Shahid Rajaee Teacher Training University; 2007.
 20. Dehghannyieri N, Salehi T, Asadinoghabi AA. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Iran J Nurs Res. 2008; 3(9):27-37.
 21. Moghadam HY, Estaji Z, Abas H. Study of the quality of life of nurses in Sabzevar hospitals in 2005-2006. J Sabzevar Univ Med Sci. 2009; 16(1):50-6.
 22. Yavari Y, Amirtash AM, Tondnevis F. Comparison of quality of work life among faculty members in physical education faculties and departments. J Movem Sci Sport. 2008; 7(12):99-109.
 23. Aminbeidokhti AA, Mardani E. The relationship between perceived organizational justice and quality of work life among the personnel of a selected hospital in Ahvaz. J Med Ethics Hist Med. 2014; 7(2):58-69.
 24. Emeni B, Karampouriyan A. Evaluation the effect of work life status on the job stressors of the treatment management staffs in Hamedan. 9th Congress of Nursing & Midwifery, the Role of Nurse on the Improvement of Quality of Life, Tehran, Iran; 2007.