آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه کودک و نوزاد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: خواب باکیفیت یکی از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی می‌باشد و پرستاران با توجه به شرایط خاص شغلی، در معرض خطر بالای ایجاد اختلالات خواب قرار دارند که این مهم بر کیفیت زندگی و مراقبت از بیماران تأثیر منفی دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه شبه تجربی دو گروهی حاضر در ارتباط با 60 پرستار شاغل در دو بیمارستان آموزشی شهر مشهد انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند و پس از تکمیل پرسشنامه های دموگرافیک، کیفیت خواب پترزبورگ و فرم کوتاه سنجش کیفیت زندگی توسط تمام شرکت‌کنندگان، چهار جلسه آموزشی 60 دقیقه ای برای گروه‌های هفت و هشت نفری مداخله برگزار شد و در پایان و یک ماه پس از آن، تمام شرکت کنندگان مجدداً ابزار مورد استفاده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS 25بین دو گروه مقایسه گردیدند.
یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمره کیفیت خواب پرستاران در دو گروه تفاوت آماری معنا داری نداشت( P>0.05). بلافاصله و یک ماه پس از آموزش، میانگین نمره کیفیت خواب در دو گروه از نظر آماری معنادار بود (P<0.05).
نتیجهگیری: آموزش بهداشت خواب، روش مؤثری برای کاهش اختلال خواب در پرستاران شب کار و شیفت در گردش است؛ از این رو توصیه می‌شود به عنوان یک راه کار در جهت کاهش مشکلات مربوط به بی‌خوابی در پرستاران مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Tobaldini E, Costantino G, Solbiati M, Cogliati C, Kara T, Nobili L, et al. Sleep, sleep deprivation, autonomic nervous system and cardiovascular diseases. Neurosci Biobehav Rev. 2017; 74(Pt B):321-9.
 2. Kendzerska T, Mollayeva T, Gershon AS, Leung RS, Hawker G, Tomlinson G. Untreated obstructive sleep apnea and the risk for serious long-term adverse outcomes: a systematic review. Sleep Med Rev. 2014; 18(1):49-59.
 3. Sadeghniiat-Haghighi K, Yazdi Z, Jahanihashemi H, Aminian O. The effect of bright light on sleepiness among rapid-rotating 12-hour shift workers. Scand J Work Environ Health. 2011; 37(1):77-9.
 4. Akerstedt T. Shift work and disturbed sleep/wakefulness. Occup Med. 2003; 53(2):89-94.
 5. Sack RL, Auckley D, Auger RR, Carskadon MA, Wright KP Jr, Vitiello MV, et al. Circadian rhythm sleep disorders: part I, basic principles, shift work and jet lag disorders. An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep. 2007; 30(11):1460-83.
 6. Saksvik‐Lehouillier I, Bjorvatn B, Hetland H, Sandal GM, Moen BE, Magerøy N, et al. Individual, situational and lifestyle factors related to shift work tolerance among nurses who are new to and experienced in night work. J Adv Nurs. 2013; 69(5):1136-46.
 7. Flo E, Pallesen S, Magerøy N, Moen BE, Grønli J, Nordhus IH, et al. Shift work disorder in nurses–assessment, prevalence and related health problems. PloS One. 2012; 7(4):e33981.
 8. Dekker S. The criminalization of human error in aviation and healthcare: a review. Saf Sci. 2011; 49(2):121-7.
 9. Kaliyaperumal D, Elango Y, Alagesan M, Santhanakrishanan I. Effects of sleep deprivation on the cognitive performance of nurses working in shift. J Clin Diagn Res. 2017; 11(8):CC01-3.
 10. Bagheri H, Shahabi Z, Ebrahimi H, Alaei Nezhad F. The association between quality of sleep and health related quality of life in nurses. Hayat. 2007; 12(4):13-20.
 11. Zamanian Z, Nikeghbal K, Khajehnasiri F. Influence of sleep on quality of life among hospital nurses. Electron Physician. 2016; 8(1):1811-6.
 12. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The pittsburgh sleep quality index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res. 1989; 28(2):193-213.
 13. Moghaddam JF, Nakhaee N, Sheibani V, Garrusi B, Amirkafi A. Reliability and validity of the Persian version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI-P). Sleep Breath. 2012; 16(1):79-82.
 14. Nejat S, Montazeri A, Holakouie Naieni K, Mohammad K, Majdzadeh S. The world health organization quality of life (WHOQOL-BREF) questionnaire: translation and validation study of the Iranian version. J Sch Public Health Institute Public Health Res. 2006; 4(4):1-12.
 15. Boughattas W, El Maalel O, Chikh RB, Maoua M, Houda K, Braham A, et al. Hospital night shift and its
  effects on the quality of sleep, the quality of life, and vigilance troubles among nurses. Int J Clin Med. 2014; 5(10):46209.
 16. Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH, Kamali Z, Mostaghaci M. Evaluation or the relationship between shift work and sleepiness in nurses. Occup Med Quart J. 2011; 3(2):31-8.
 17. Soleimani M, Masoudi R, Sadeghi T, Bahrami N, Ghorbani M, HasanPour-Dehkordi A. General health and its association with sleep quality in two groups of nurses with and without shift working in educational centers of Iran University of Medical Sciences (IUMS). Shahrekord Univ Med Sci J. 2008; 10(3):70-5.
 18. Hazeri A, Farahzadi HR. Investigating the efficacy of sleep hygiene education on improving sleep disorders in shahid sadoughi hospital nurses. Tolooebehdasht. 2015; 14(2):47-56.
 19. Dietrich SK, Francis-Jimenez CM, Knibbs MD, Umali IL, Truglio-Londrigan M. The effectiveness of sleep education programs in improving sleep hygiene knowledge, sleep behavior practices and/or sleep quality of college students: a systematic review protocol. JBI Database System Rev Implement Rep. 2015; 13(9):72-83.
 20. Gruber R, Somerville G, Bergmame L, Fontil L, Paquin S. School-based sleep education program improves sleep and academic performance of school-age children. Sleep Med. 2016; 21:93-100.