دوره و شماره: دوره 25، شماره 84، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی عوامل ایجاد کننده نا آسودگی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه

صفحه 7-17

10.22038/nnj.2023.71509.1386

جواد ملک زاده؛ فاطمه حاجی آبادی؛ عباس حیدری؛ حبیب الله اسماعیلی


بررسی انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

صفحه 44-56

10.22038/nnj.2023.71135.1385

آذین نیازی؛ مریم مرادی؛ مریم نورآوران فیض آبادی؛ شیما قاسمی اصل؛ مهرناز بشیری؛ فریبا صالحی


مقاله مروری

بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مراقبت از بینایی در بیماران

صفحه 57-71

10.22038/nnj.2023.68635.1373

اعظم السادات صالح نژاد؛ نوشین پیمان؛ مهین مروجی فر