دوره و شماره: دوره 25، شماره 82، شهریور 1401، صفحه 1-119