هزینه های تشخیصی و درمانی بیماران با تشخیص یا مشکوک به بیماری کرونا در شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، شیراز، ایران

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: برای درک اثرات فردی و اجتماعی بیماری کووید-19  و تصمیم گیری در مورد تخصیص منابع برای آن، شناخت بار اقتصادی بیماری ضروری است. با این حال، داده های محدودی در این زمینه وجود دارد. این مطالعه با هدف برآورد هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیماران مبتلا به بیماری کووید-19 یا مشکوک به آن، بستری در بیمارستان‌های شرق ایران انجام شد.
روش کار: این پژوهش توصیفی و تحلیلی به صورت گذشته نگر با استفاده از داده های جمع آوری شده از 2980 بیمار بستری در 30 بیمارستان از بهمن 1399 تا فروردین 1400 در ایران انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها، یک چک لیست جمع‌آوری داده مناسب برای ثبت جزئیات استفاده از منابع طراحی شد. یک تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی ارتباط بین هزینه‌های درمان و جمعیت‌شناختی اجتماعی، شدت بیماری و بیماری‌های زمینه‌ای انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel 2017 و SPSS نسخه 21 با ،استفاده از تکنیک‌های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: هزینه بستری برای هر بیمار 54335008 ریال  بود که 74 درصد آن توسط سیستم‌های بیمه سلامت اجتماعی، 19 درصد توسط دولت و 7 درصد توسط بیماران پرداخت شد. بزرگترین مؤلفه های هزینه هتلینگ (37 درصد) و دارو (36 درصد) بود. 4 خرده مقیاس سن، جنس، بیماری زمینه ای و شدت 48.6 درصد از واریانس هزینه را پیش بینی کردند.
نتیجه‌گیری: شناخت پیامدهای اقتصادی بیماری‌ها می‌تواند به سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی برای کاهش پرداخت‌های از جیب مردم و برنامه‌ریزی برای تأمین مالی کمک کند. از آنجایی که کووید-19 یک بیماری تازه ظهور است ، کشف یک داروی موثر و انواع واکسن ها هزینه‌های پزشکی را تغییر داده و مدت اقامت در بیمارستان را کاهش دهد، بنابراین هزینه‌های درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


[1]           Rice DPJAJoPH, Health tN. Estimating the cost of illness. 1967;57(3):424-40.
[2]           Shankar S, Boyanagari M, Boyanagari VK, Shankar M, Ayyanar RSJCE, Health G. Profile of breast cancer patients receiving government sponsored free treatment and the associated economic costs. 2018;6(4):203-7.
[3]           McKibbin W, Fernando RJAEP. The global macroeconomic impacts of COVID-19: Seven scenarios. 2021;20(2):1-30.
[4]           Fernandes NJAaS. Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. 2020.
[5]           Makridis C, Hartley JJSEPB. The cost of covid-19: A rough estimate of the 2020 us gdp impact. 2020.
[6]           Organization WH. Coronavirus disease 2019 (‎ COVID-19)‎: situation report, 94. 2020.
[7]           Nguyen HC, Nguyen MH, Do BN, Tran CQ, Nguyen TT, Pham KM, et al. People with suspected COVID-19 symptoms were more likely depressed and had lower health-related quality of life: the potential benefit of health literacy. 2020;9(4):965.
[8]           Moradzadeh RJE, Infection. The challenges and considerations of community-based preparedness at the onset of COVID-19 outbreak in Iran, 2020. 2020;148.
[9]           Nayeri ND, Taghavi T, Shali MJBJ. Ethical challenges in the care of emerging diseases: A systematic literature review. 2017;7:85-96.
[10]        Arabi YM, Murthy S, Webb SJIcm. COVID-19: a novel coronavirus and a novel challenge for critical care. 2020;46(5):833-6.
[11]        Huo X, Chen L-L, Hong L, Xiang L-H, Tang F-Y, Chen S-H, et al. Economic burden and its associated factors of hospitalized patients infected with A (H7N9) virus: a retrospective study in Eastern China, 2013–2014. 2016;5(1):1-8.
[12]        Rootman I, Goodstadt M. Evaluation in health promotion: principles and perspectives: WHO Regional Office Europe; 2001.
[13]        Bartsch SM, Ferguson MC, McKinnell JA, O'shea KJ, Wedlock PT, Siegmund SS, et al. The Potential Health Care Costs And Resource Use Associated With COVID-19 In The United States: A simulation estimate of the direct medical costs and health care resource use associated with COVID-19 infections in the United States. 2020;39(6):927-35.
[14]        Lee GM, Lett S, Schauer S, LeBaron C, Murphy TV, Rusinak D, et al. Societal costs and morbidity of pertussis in adolescents and adults. 2004;39(11):1572-80.
[15]        Xiao F, Chen B, Wu Y, Wang Y, Han DJZlxbxzzZlz. Analysis on the cost and its related factors of clinically confirmeds severe acute respiratory syndrome cases in Beijing. 2004;25(4):312-6.
[16]        Zhou L, Situ S, Huang T, Hu S, Wang X, Zhu X, et al. Direct medical cost of influenza-related hospitalizations among severe acute respiratory infections cases in three provinces in China. 2013;8(5):e63788.