الگوی سیپ مدلی برای ارزشیابی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی و گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: ارزشیابی برای تضمین موفقیت سازمان بسیار ضروری است. رویکرد ارزشیابی مدیریت ­محور یکی از مهم‌ترین رویکردهای خدمت به‌ مدیرانی است که مسئولیت برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها را برعهده دارند. الگوی سیپ به‌ دلیل جامعیت، تداوم و همچنین هدف این الگو که راهنمایی تصمیم‌گیری در مدیریت برنامه‌ها می‌باشد، از سایر الگوها متمایز شده است. ولی شناخت کافی در مورد آن وجود ندارد. لذا در این مقاله به ‌بررسی مدل سیپ و اجزای آن پرداخته شده است.
مواد و روش ها: این مقاله از نوع مقالات مروری روایتی می‌باشد. در این مطالعه ابتدا کلیدواژه‌های الگوهای ارزشیابی، الگوی ارزشیابی مدیریت‌محور و الگوی سیپ به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه­های داده قابل دسترس شامل پایگاه‌های Google Scholar، Science Direct، PubMed، SID در بازه زمانی 2021-1980 جستجو گردید. همچنین کتاب­های مرجع مدیریت و ارزشیابی آموزشی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. درنهایت از 23 منبع شامل کتاب‌ها و مقالات انگلیسی و فارسی به ‌منظور گردآوری اطلاعات استفاده گردید.
یافته‌ها: سیپ مخفف چهار بعد مختلف مدل است که به‌ترتیب عبارتند از: Context، ارزشیابی زمینه است و میزان مساعد­بودن زمینه را برای شکل‌گیری برنامه نشان می‌دهد. Input، نشان‌دهنده ارزیابی درونداد است و وسیله‌ای برای شناسایی و ارزشیابی برنامه‌های رقابتی است و می‌تواند به بهترین شکل نیازهای شناسایی­شده را برطرف کند. Process بیانگر ارزشیابی فرآیند است که اجرای طرح‌ها را ارزشیابی و هدایت می‌کند. Product به ارزشیابی برونداد اشاره دارد. این مرحله نتایج پروژه را اندازه‌گیری، تفسیر و قضاوت می‌کند.
نتیجه‌گیری: الگوی سیپ از جمله الگوهای مبتنی بر مدیریت است و به مدیران و تصمیم‌گیرندگان به اجرای موفق برنامه‌ها و چگونگی دستیابی به اهدافشان کمک می‌کند. این مدل به‌عنوان چارچوبی برای هدایت سیستماتیک مفهوم، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ‎های آموزشی و ارائه بازخورد و قضاوت در مورد اثربخشی پروژه توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


[1]   Karimi Moonaghi H, Yazdi Moghaddam H. Role modeling and mentor in nursing education. Research in Medical Education. 2014;6(1):59-71. [In persian].
[2]               Karimi Mooneghi H, Dabbaghi F, Oskouei F, Vehviläinen Julkunen K. Learning style in theoretical courses: nursing students’ perceptions and experiences Iranian Journal of Medical Education. 2009;9(1):41-54. [In persian].
[3]               Tohidi SH, Norozi HM, Karimi Monegi H, Behnam Vashani HR. Correlation between nurses' self -assessment scores with the scores observed in the performance of their teaching competency in patient education. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;13(7):588-95. [In persian].
[4]               Yazdani N, Moradi M. Evaluation of the quality of undergraduate nursing education program in Ahvaz based on CIPP evaluation model. Sadra Medical Sciences Journal. 2017;5(3):159-71. [In persian].
[5]               Hoseini BL, Jafarnejad F, Mazloum SR, Foroughipour M, Karimi Mouneghi H. Midwifery students' satisfaction with logbook as a clinical assessment means in Mashhad University of Medical Sciences, 2010. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(8):933-41. [In persian].
[6]               Delina M, Supriyati Y, editors. Evaluation of blended learning program physics of mechanical wave materials using CSE-UCLA model. Journal of Physics: Conference Series; 2021: IOP Publishing.
[7]               Amin Khandaghi M, Ajam AA. Reflecting on the theoretical connection between educational evaluation approaches and educational quality models and its practical consequences. Higher Education Letter. 2011;4(13):47-73. [In persian].
[8]               Hakan K, Seval F. CIPP evaluation model scale: development, reliability and validity. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2011;15:592-9.
[9]               fathabadi J, Mohammadi arya A, Kakaie Y, Nozari M. Evaluation of Azad University of Gorgan based on context, input, process, product (CIPP) approach in academic year of 2006-2007. Journal of Reasearch Development in Nursing and Midwifery. 2012;8(2):58-68. [In persian].
[10]                                Hosseini S, Mohseni Band Pey A, Karami Matin B, Hosseini SA, Mirzaei Alavijeh M, Jalilian F. Comprehensive evaluation of Shahid Motahari Educational Festival during 2008-2013 based on CIPP Evaluation Model. The Journal of Medical Education and Development. 2014;9(2):56-68. [In persian].
[11]                                Saif AA. Educational measurement, assessment and evaluation. 4 ed. Tehran: Doran Publications; 2008. [In persian].
[12]                                Tuna H, Bas¸dal M. Curriculum evaluation of tourism undergraduate programs in Turkey: A CIPP model-based framework Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2021;29:100324.
[13]                                Sopha S, Nanni A. The cipp model: Applications in language program evaluation. Journal of Asia TEFL. 2019;16(4):1360.
[14]                                Lippe M, Carter P. Using the CIPP model to assess nursing education program quality and merit. Teaching and Learning in Nursing. 2018;13(1):9-13.
[15]                                Ebrahimi M, hessami SK. Standardization, educational effectiveness and comparative comparison of evaluation models with the presentation of a comprehensive evaluation model. Journal of Standard and Quality Management. 2017;5(4):50-6. [In persian].
[16]                                Stufflebeam DL. The CIPP model for evaluation.  Evaluation Models: Springer; 2000. p. 279-317.
[17]                                Stufflebeam DL. The CIPP model for program evaluation.  Evaluation  Models: Springer; 1983. p. 117-41.
[18]                                Zhang G, Zeller N, Griffith R, Metcalf D, Williams J, Shea C, et al. Using the context, input, process, and product evaluation model (CIPP) as a comprehensive framework to guide the planning, implementation, and assessment of service-learning programs. Journal of Higher Education Outreach and Engagement. 2011;15(4):57-84.
[19]                                Nikkhah M, Sharif M, Nasr aR, Talebi H. A feasibility study of using evaluation indicators of higher education in evaluation of the post-graduate curriculum, based on the CIPP-model. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2012;4(7):100-32. [In persian].
[20]                                Warju W. Educational program evaluation using CIPP model. INVOTEC. 2016;12(1):36-42.
[21]                                Akpur U, Alci B, Karatas H. Evaluation of the curriculum of english preparatory classes at Yildiz Technical University using CIPP model. Educational Research and Reviews. 2016;11(7):466-73.
[22]                                Basaran M, Dursun B, Gur Dortok HD, Yilmaz G. Evaluation of preschool education program according to CIPP model. Pedagogical Research. 2021;6(2).
[23]                                Aziz S, Mahmood M, Rehman Z. Implementation of CIPP model for quality evaluation at school level: a case study. Journal of Education and Educational Development. 2018;5(1):189-206.