استفاده از روش ارزیابی کرک پاتریک در اثربخشی برنامه های پرستاری: مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد آموزش پرستاری، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی یادگیری و مهارتهای عملکردی پرستاران به صورت پیوسته و با فواصل منظم حائز اهمیت است و مستلزم استفاده از روشی مناسب است. هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد روش ارزیابی کرک پاتریک در اثربخشی برنامه های پرستاری است.
روش کار: جستجوی مقالات در منابع خارجی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، ProQuest ، Science Direct با کلیدواژه های kerk Patrick evaluation model و Nursingبه صورت ترکیبی و مجزا انجام شد و تعداد 44 مقاله به دست آمد که پس از مرور مقالاتی که با موضوع ارتباط بیشتری داشتند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 21 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتندکه از این تعداد 15مقاله، فارسی و 6 مقاله به زبان انگلیسی بود.
نتایج: مدل کرک پاتریک به عنوان یک روش ارزیابی اثربخشی در مطالعات پرستاری به ویژه در کشور ما به صورت ساده و در سطح اول یا حداکثر سطح دوم استفاده شده است. ولی هرچه به سطح سوم و چهارم نزدیک می شویم از اثرات آموزشی کاسته می شود. اما در سطح 3 به ویژه 4 که به بررسی تغییر در رفتار یا پیامدها می پردازد به علت دشوار بودن ارزیابی به صورت محدود مورد استفاده قرار گرفته است.
نتیجه گیری: روش ارزیابی کرک پاتریک در کنار سایر روش سنتی، روش جدیدی را در اختیار مدیران و مربیان قرار دهد که می تواند در ارزیابی تاثیر آموزش مثمر ثمر باشد و بهتر است استفاده از این مدل در چهار سطح ارزیابی، انجام گردد.
کلمات کلیدی: پرستاری، ارزشیابی و مدل کرک پاتریک

کلیدواژه‌ها


[1] Ghorbandoost R, Zeinabadi H, Shabani Shafiabadi M, Mohammadi Z. Evaluation of in-service training course of nurses and midwives (Neonatal resuscitation) using kirkpatrick 's model ". Research in Medical Education. 2020;12(3):4-11.
[2]        Amiresmaili MR, Mirzaee M, Aminizadeh M, Rahimisadegh R. Evaluation of the effectiveness of in-service training based on the kirkpatrick model: A case study of a cardiopulmonary resuscitation (CPR) course for nurses in Afzalipour hospital, Kerman, Iran. Strides in Development of Medical Education. 2018;15.(1)
[3]        Li Z, Cheng J, Zhou T, Wang S, Huang S, Wang H. Evaluating a Nurse Training Program in the Emergency Surgery Department Based on the Kirkpatrick's Model and Clinical Demand During the COVID-19 Pandemic. Telemedicine and e-Health. 2020;26(8):985-91.
[4]        Dehghani MH, Tafti AD, Raadabadi M. The Effectiveness of Training Courses on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) Based on Kirkpatrick Model. Journal of Nursing Education (JNE). 2019;8.(3)
[5]        Hojjati H, Mehralizadeh Yl, Farhadirad H, Alostany S, Aghamolaei M. Assessing the effectiveness of training outcome based on Kirkpatrick model: case study. Quarterly Journal of Nersing Management. 2013;2(3):35-42.
[6]        Parvizrad P, Rezaei S. Clerkship of public health from the students and the faculty perspective: a qualitative research. Journal of medical education development. 2014;7(13):16-2
[7]        Dorri S, Akbari M, Sedeh MD. Kirkpatrick evaluation model for in-service training on cardiopulmonary resuscitation. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2016;21(5):493.
[8]        Nizamian Pourjahromi, Ghaffarian Shirazi H, Ghaedi H, Mo'meninejad M, Baghmalai Mohammadi M, Abbasi A, et al. The effectiveness of the electroshock training course for nurses based on the Kirk Patrick model. Iranian Journal of Medical Education. 2012;11(8):896-902.
[9]        Bakhshandeh H, etal. Evaluating the effectiveness of refereeing and coaching courses from the students' point of view based on the Kirk Patrick model. Sports Management (Movement). 2011;5. (4)
[10]          Yardley S, Dornan T. Kirkpatrick’s levels and education ‘evidence’. Medical education. 2012;46(1):97-106.
[11]          Shinohara M, Nakamura T, Kunikata N. A half-day stroke workshop based on the Kirkpatrick model to improve new clinical staff behavior. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2020;8(1):10.
[12]          Jones C, Fraser J, Randall S. The evaluation of a home-based paediatric nursing service: concept and design development using the Kirkpatrick model. J Res Nurs. 2018 Sep;23(6):492-501.
[13]          Ahanchian M, Sharafi S, Vafaee M, Hajiabadi F. Evaluate the Effectiveness of internship program in nursing student using Kirkpatrick's model. Research in Medical Education. 2017;9(1):17-9.
[14]          Maddineshat M, Hashemi M, Besharati R, Gholami S, Ghavidel F. The effectiveness of clinical teaching of mental health courses in nursing using clinical supervision and Kirkpatrick’s model. Electronic Physician. 2018;10(1):6265.
[15]          Huang X, Wang R, Chen J, Gao C, Wang B, Dong Y, et al. Kirkpatrick's evaluation of the effect of a nursing innovation team training for clinical nurses. Journal of Nursing Management. 2021.
[16]          Bhatia M, Stewart AE, Wallace A, Kumar A, Malhotra A. Evaluation of an in-situ neonatal resuscitation simulation program using the new world Kirkpatrick model. Clinical Simulation in Nursing. 2021;50:27-37.
[17]          Lee H, Song Y. Kirkpatrick Model Evaluation of Accelerated Second-Degree Nursing Programs: A Scoping Review. Journal of Nursing Education. 2021;60(5):265-71.
[18]          Clark CM, Ahten SM, Macy R. Nursing graduates' ability to address incivility: Kirkpatrick's level-3 evaluation. Clinical simulation in nursing. 2014;10(8):425-31.
[19]          Bijani M, Rostami K, Momennasab M, Yektatalab S. Evaluating the effectiveness of a continuing education program for prevention of occupational exposure to needle stick injuries in nursing staff based on Kirkpatrick's Model. Journal of the National Medical Association. 2018;110(5):459-63.
[20]          Anderson B, Huang ST. Impact of new libriary technology on training paraprofessional staff The reference librarian. 1993;18.(39)
[21]          Abbasian A. Evaluation of the effectiveness of Iran Khodro's training courses based on the Kirk Patrick mode Department of Education Foundations: Master Thesis in Educational Research. Faculty of Psychology and Educational Sciences. 2004
[22]          Amiri Mehr M. Evaluation of the effectiveness of Saipa Diesel's training courses in the first three levels of the Kirk Patrick model. Master Thesis in Adult Education. Faculty of Educational Sciences and Psychologyhahid Beheshti University. 2007;6.(3)
[23]          Tavakli S. The need to evaluate in-service training courses in libraries, an effective approach to human resource management. Electronic Journal of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Organization. 2009;1. (4)