بررسی تأثیر جهش در پلی مورفیسم rs1255190244 در ژن APC بر بروز سرطان کلورکتال به روش Tetra ARMS-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار زیست شناسی سلولی و مولکولی، گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار بیوشیمی، پژوهشکده تجهیزات و فناوری‌های انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: جهش بر روی ژن پولیپوزیس کولی آدنوماتوز (Adenomatous Polyposis Coli) می­تواند باعث سرطان روده بزرگ شود. سرطان روده بزرگ به رشد سلول‌های سرطانی در کولون یا رکتوم گفته می‌شود. هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل جهش در نقطه ژنی rs1255190244 در ژن APC در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در استان تهران است.
مواد و روش­ ها: از سال 1398 تا 1399، تعداد 100 نمونه به میزان 10-6 میلی ­لیتر به ازای هر بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ که به­ طور قطعی تشخیص داده شده بودند، جمع ­آوری شد. سپس DNA هر نمونه استخراج گردید و پس از بررسی کیفیت DNA به روش الکتروفورز، پرایمرهای موردنیاز طراحی شدند. در مرحله بعد با روش Tetra ARMS PCR میزان پلی­ مورفیسم rs1255190244 در ژن APC بررسی گردید. درنهایت نتایج با نرم ­افزار SPSS تحلیل شد. سطح معناداری (003/0>P) درنظر گرفته شد.
یافته­ ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می ­دهد که بروز سرطان کولورکتال در نقطه ژنی rs1255190244 در گروه بیمار در مقایسه با گروه کنترل با 003/0p < به­ طور معنی ­داری با بروز سرطان روده بزرگ ارتباط دارد.
نتیجه­ گیری: از نتایج این مطالعه نشان داد، می­توان از پلی­ مورفیسم rs1255190244 به عنوان یک مارکر برای جلوگیری از سرطان روده بزرگ استفاده کرد، اما برای بررسی بیشتر بر روی شکل­ گیری­ های دیگر لازم است تحقیقات بیشتری انجام شود

کلیدواژه‌ها


[1]            Mustafa M, Menon J, Muniandy RK, Illzam EL, Shah MJ, Sharifa AM. Colorectal cancer: pathogenesis, management and prevention. IOSR J Dent Med Sci. 2016 May;15:94-100.
[2]            Khazaei Z, Sohrabivafa M, Momenabadi V, Moayed L, Goodarzi E. Global cancer statistics 2018: Globocan estimates of incidence and mortality worldwide prostate cancers and their relationship with the human development index. Advances in Human Biology. 2019 Sep 1;9(3):245.
[3]            ecio-Boiles A, Waheed A, Cagir B. Cancer, colon. InStatPearls [Internet] 2019 Jun 3. StatPearls Publishing.
[4]            Siegel RL, Miller KD, Fedewa SA, Ahnen DJ, Meester RG, Barzi A, Jemal A. Colorectal cancer statistics, 2017. CA: a cancer journal for clinicians. 2017 May 6;67(3):177-93.
[5]            Medema JP, Vermeulen L. Microenvironmental regulation of stem cells in intestinal homeostasis and cancer. Nature. 2011 Jun;474(7351):318-26.
[6]            Al-Sukhni W, Aronson M, Gallinger S. Hereditary colorectal cancer syndromes: familial adenomatous polyposis and lynch syndrome. Surgical Clinics of North America. 2008 Aug 1;88(4):819-44.
[7]            Fodde R. The APC gene in colorectal cancer. European journal of cancer. 2002 May 1;38(7):867-71.
[8]            Boland PM, Yurgelun MB, Boland CR. Recent progress in Lynch syndrome and other familial colorectal cancer syndromes. CA: a cancer journal for clinicians. 2018 May;68(3):217-31.
[9]            Selvaraj J, Ponnulakshmi R, Abilasha S, Nalini D, Vijayalakshmi P, Vishnupriya V, Mohan SK. Docking analysis of importin-11 homology model with the phyto compounds towards colorectal cancer treatment. Bioinformation. 2020;16(2):153.
[10]         Wright JB, Brown SJ, Cole MD. Upregulation of c-MYC in cis through a large chromatin loop linked to a cancer risk-associated single-nucleotide polymorphism in colorectal cancer cells. Molecular and cellular biology. 2010 Mar 15;30(6):1411-20.
[11]         Jeon J, Du M, Schoen RE, Hoffmeister M, Newcomb PA, Berndt SI, Caan B, Campbell PT, Chan AT, Chang-Claude J, Giles GG. Determining risk of colorectal cancer and starting age of screening based on lifestyle, environmental, and genetic factors. Gastroenterology. 2018 Jun 1;154(8):2152-64..
[12]         Amersi F, Agustin M, Ko CY. Colorectal cancer: epidemiology, risk factors, and health services. Clinics in colon and rectal surgery. 2005 Aug;18(3):133.
[13]         Fodde R, Kuipers J, Rosenberg C, Smits R, Kielman M, Gaspar C, van Es JH, Breukel C, Wiegant J, Giles RH, Clevers H. Mutations in the APC tumour suppressor gene cause chromosomal instability. Nature cell biology. 2001 Apr;3(4):433-8.
[14]          Le Marchand L. Genome-wide association studies and colorectal cancer. Surgical Oncology Clinics. 2009 Oct 1;18(4):663-8.
[15]         Tsoi KK, Pau CY, Wu WK, Chan FK, Griffiths S, Sung JJ. Cigarette smoking and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Clinical Gastroenterology and Hepatology. 2009 Jun 1;7(6):682-8.
[16]         Tang R, Yang H, Choi JR, Gong Y, Hu J, Wen T, Li X, Xu B, Mei Q, Xu F. based device with on-chip reagent storage for rapid extraction of DNA from biological samples. Microchimica Acta. 2017 Jul;184(7):2141-50.
[17]         Bardou M, Barkun AN, Martel M. Obesity and colorectal cancer. Gut. 2013 Jun 1;62(6):933-47.
[18]         Johnson BA, Waddimba AC, Ogola GO, Fleshman Jr JW, Preskitt JT. A systematic review and meta-analysis of surgery delays and survival in breast, lung and colon cancers: Implication for surgical triage during the COVID-19 pandemic. The American Journal of Surgery. 2021 Aug 1;222(2):311-8.
[19]         Lanza E, Yu B, Murphy G, Albert PS, Caan B, Marshall JR, Lance P, Paskett ED, Weissfeld J, Slattery M, Burt R. The Polyp Prevention Trial–Continued Follow-up Study: no effect of a low-fat, high-fiber, high-fruit, and-vegetable diet on adenoma recurrence eight years after randomization. Cancer Epidemiology and Prevention Biomarkers. 2007 Sep 1;16(9):1745-52.
[20]         Stiggelbout AM, Kunneman M, Baas-Thijssen MC, Neijenhuis PA, Loor AK, Jägers S, Vree R, Marijnen CA, Pieterse AH. The EORTC QLQ-CR29 quality of life questionnaire for colorectal cancer: validation of the Dutch version. Quality of Life Research. 2016 Jul;25(7):1853-8.
[21]         Peters U, Hutter CM, Hsu L, Schumacher FR, Conti DV, Carlson CS, Edlund CK, Haile RW, Gallinger S, Zanke BW, Lemire M. Meta-analysis of new genome-wide association studies of colorectal cancer risk. Human genetics. 2012 Feb 1;131(2):217-34.
[22]         Jochem C, Leitzmann M. Obesity and colorectal cancer. Obesity and Cancer. 2016:17-41.