بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته پزشکی در مورد واکسن آنفلوانزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

2 استادیار، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آنفلوانزا یک بیماری حاد دستگاه تنفسی است که شیوع بالایی در فصول سرد سال دارد و پیشگیری از آن، خط اول مقابله با افزایش شیوع آن است؛ در نتیجه شناخت در مورد واکسن انفلونزا به عنوان خط اول درمانی، امری ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در مورد واکسن آنفلوانزا می‌باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه بر روی 148 دانشجوی پزشکی انجام گرفت. در این مطالعه دانشجویان به صورت تصادفی از بین 463 نفر انتخاب شدند و پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد نیز ثبت شد. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه مشتمل بر 4 قسمت استفاده شد که دانشجویان به 8 سوال دموگرافیک، 8 سوال آگاهی، 7 سوال عملکرد و 17 سوال نگرش پاسخ دادند. آزمون آماری من­ویتنی و کروسکال والیس جهت مقایسه دادهها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آگاهی و نگرش مثبت دانشجویان پزشکی نسبت به واکسن آنفلوانزا بالا می‌باشد اما از طرفی عملکرد آنها به شدت پایین است. همچنین مشخص شد که آگاهی با مقطع بالاتر تحصیلی و عملکرد با سابقه واکسیناسیون ارتباط مستقیمی دارد.
نتیجه­ گیری: باتوجه ­به عملکرد ضعیف دانشجویان در مورد واکسن آنفلوانزا، برگزاری کلاسهایی توسط کادر پزشکی به صورت دورهای درخصوص آنفلوانزا به ­ویژه در فصولی که اپیدمی می­ شود، امری ضروری است و سبب کاهش بروز اپیدمیهای آنفلوانزا در پزشکان و به تبع آن کاهش عوارض آنفلوانزا میگردد

کلیدواژه‌ها


[1]           Meidani M, Yazdani MR, Nodooshan AN, Feizi A, Pourahmad M. Knowledge, Attitudes and Practice of Health Care Workers in Oncology, Hemodialysis and Transplantation Towards Influenza Vaccination in Isfahan, Iran. Journal of Community Health Research. 2018; 7(3): 164-172.
[2]           Sheikh QM, Gatherer D, Reche PA, Flower DR. Towards the knowledge-based design of universal influenza epitope ensemble vaccines. Bioinformatics. 2016 Jul 10;32(21):3233-9.
[3]           Antrobus RD, Coughlan L, Berthoud T. Clinical assessment of a novel recombinant simian adenovirus ChAdOx1 as a vectored vaccine expressing conserved influenza A antigens. Mol. Therapy, 2014;  22, 668–674.  
[4]           Ditsungnoen D, Greenbaum A, Praphasiri P, Dawood FS, Thompson MG, Yoocharoen P, Lindblade KA, Olsen SJ, Muangchana C. Knowledge, attitudes and beliefs related to seasonal influenza vaccine among pregnant women in Thailand. Vaccine. 2016 Apr 19;34(18):2141-6.
[5]           Carlos E, Carlos V, Mario J, Ana L. Knowledge, attitudes and practices on influenza vaccination during pregnancy in Quito, Ecuador. BMC public health. 2021; 21: 72-82.
[6]           Honarvar B, Alighanbari S, TavaniBalyani K. Influenza Immunization status of public hospitals' staff in Shiraz, Southern Iran. Iran Occup Health. 2012;9(1):37-44.
[7]           Honarvar B.2009 H1N1 pandemic proceedings in Fars province-South Iran. Health Deputy. Shiraz University of medical sciences. Iranian Red Crescent Medical Journal, April 2010.p: 231-238.
[8]           Nazmieh H, Pourdehmoubed A, Rajaee. Knowledge, attitude and practice of residents studying at Yazd university of medical science about influenza vaccine in 2007. community of health. 2008  September;3(2):63-69.
[9]           Mayet AY, Al-Shaikh GK, Al-Mandeel HM, Alsaleh NA, Hamad AF. Knowledge, attitudes, beliefs, and barriers associated with the uptake of influenza vaccine among pregnant women. Saudi Pharmaceutical Journal. 2017 Jan 1;25(1):76-82.
[10]        Napolitano F, Napolitano P, Angelillo IF. Seasonal influenza vaccination in pregnant women: knowledge, attitudes, and behaviors in Italy. BMC infectious diseases. 2017 Dec;17(1):48.
[11]        Davati A, Jafari F, Kholdi N, Jafari Tabar H. Studying knowledge of medical students of Tehran universities toward avian influenza. MEDICAL SCIENCES. 2010; 20 (3) :207-211.
[12]        Nateghian M. Determination of Seasonal Influenza Vaccination Acceptation Rate and Assessment of Knowledge and Attitude of Physicians and Personnel of Ali-Asghar Children’s Hospital. 2020; 37 (3): 178-184.
[13]        Adab Z, Azizi M, Solhi M, La M, Irandoost F. Dormitory student's Knowlege and Atittiude about influenza A (H1N1) disease. rsj. 2016; 2 (2) :10-17.
[14]        Babamahmoodi F, Arabi M, Mahdavi M R, Moosazadeh M, Haghshenas M R, Ebrahimnejad A. Knowledge of Urban Family Physicians in Mazandaran Province, Iran about H1N1 Influenza. J Mazandaran Univ Med Sci. 2017; 27 (151) :130-139.
[15]        Rafal Machowicz. Knowledge, attitudes, and influenza vaccination of medical students in Warsaw, Strasbourg, and Teheran. European Journal of Medical Research. 2010; 15 Suppl 2:235-40.
[16]        Shabiremu Tuohetamu, The knowledge, attitudes and practices on influenza among medical college students in Northwest China. Hum Vaccin Immunother. 2017 Jun; 13(7): 1688–1692.
[17]        Norah A, Ahmad M, Ola A. Knowledge, attitude, and practice of seasonal influenza and influenza vaccine immunization among people visiting primary healthcare centers in Riyadh, Saudi Arabia. Plos One. 2022; 4: 12-26.