سنجش میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاهان بادرنجبویه و اسطوخودوس با استفاده از حلال ها و روش های عصاره گیری مختلف و بررسی خواص ضد باکتریایی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

5 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: متابولیت ­های ثانویه گیاهان مانند فنل و فلاونوئیدها توان بالقوه بالایی برای خنثی­ سازی رادیکال­ های آزاد دارند. فعالیت آنتی­ اکسیدانی و سیتوتوکسیکی گیاهان به ترکیبات فنلی یا فلاونوئیدی آنها مرتبط است. امروزه مقاومت آنتی ­بیوتیکی به یک مشکل اساسی در درمان بیماری­ ها تبدیل شده است. وقوع مقاومت دارویی در برابر داروهای ضدمیکروبی باعث شده است تا از گیاهان دارویی در معالجه عفونت استفاده شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان تام ترکیبات فنلی و فلاونوئیدهای دو گیاه بادرنجبویه و اسطوخودوس و بررسی بهترین حلال و روش عصاره­گیری و ارزیابی اثرات ضدباکتریایی آنها بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی است.
مواد و روش­ ها: گیاهان بادرنجبویه و اسطوخودوس با دو روش لیو فیلیزه و خیساندن عصاره­ گیری شد و مقدار فنل و فلاونوئید تام عصاره ­ها با استفاده از روش ­های رنگ ­سنجی فولین سیکالتو و کلرید آلومینیوم تعیین شد. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ­ها با استفاده از روش ­های مایع میکرودایلوشن و انتشار دیسک تعیین گردید.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که مقدار کل ترکیبات فنلی اسطوخودوس با مقدار mg/g DW  04/0 ± 24 با روش لیوفیلیزه و حلال متانول و میزان کل ترکیبات فلاونوئیدی اسطوخودوس با میزان mg/g DW 11/0 ± 85/17 با روش لیوفیلیزه و حلال اتانول بالاترین میزان را دارا بودند. عصاره متانولی گیاه اسطوخودوس بر باکتری اشریشیاکلی با قطر هاله mm 19  بیشترین اثر را نسبت به حلال­ های آبی و اتانولی داشته است. همچنین عصاره متانولی اسطوخودوس با قطر هاله mm 15 بهترین اثر را بر باکتری استافیلوکوکوس ­اورئوس داشته است.
نتیجه ­گیری: بادرنجبویه و اسطوخودوس حاوی ترکیبات فعال زیستی مانند ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی هستند. بهترین حلال برای عصاره‌گیری این گیاهان، در این مطالعه تعیین گردید که می‌توانند به عنوان گیاهان دارویی برای درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی مورد استفاده قرار گیرند

کلیدواژه‌ها


[1]            Zarringhalami R, Hanachi P, Kaya E, Ağan AF, Ağan K, Donmez M. Investigation of Total Phenolic Content of Tilia dasystyla and Polygonatum orientale Desf Extracts and Their Cytotoxic Effect on the Osteogenic Sarcoma (Saos-2) Cancer Cell Line. International Journal of Cancer Management. 2020 Feb 1;13(2).  19
 
[2]            Hajimehdipoor H, Khanavi M, Shekarchi M, Abedi Z, Pirali Hamedani M. Investigation of the best method for extraction of phenolic compounds from Echinaceae purpurea L.(Moench). Journal of Medicinal Plants. 2009 Dec 15;4(32):145-52.   
 
[3]            Hanachi P, Zarringhalami R, Tamijani RR. Investigation of Antioxidant Properties of Polygonatum orientale Desf and Tilia dasystyla Extracts by Different Methods and Solvents. Hormozgan Medical Journal. 2018 Dec 31;22(4). 
 
[4]            Moghtader M, Salari H, Farahmand A. Anti-bacterial Effects of the Essential Oil of Teucrium polium L. on Human Pathogenic Bacteria. Iranian Journal of Medical Microbiology. 2013; 7 (2) :1-7
 
 
[5]            Darabpour E, Motamedi H, Nejad SM. Antimicrobial properties of Teucrium polium against some clinical pathogens. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 2010 Feb 1;3(2):124-7.    
 
[6]            Burt S. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International journal of food microbiology. 2004 Aug 1;94(3):223-53.    
 
[7]            Oliveira JL, Diniz MD, Lima ED, Souza EL, Trajano VN, Santos BH. Effectiveness of Origanum vulgare L. and Origanum majorana L. essential oils in inhibiting the growth of bacterial strains isolated from the patients with conjunctivitis. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2009 Feb;52(1):45-50.   
 
[8]            Azadmehr A, Hajiaghaee R, Rezazadeh S, Afshari A, Baradaran B, Ebrahimi P. Evaluation of Lavandula officinalis extract on Lymphocyte proliferation and tumor necrosis factor-alpha production. Journal of Medicinal Plants. 2011 Oct 10;2(38):142   
 
[9]            Roller S, Ernest N, Buckle J. The antimicrobial activity of high-necrodane and other lavender oils on methicillin-sensitive and-resistant Staphylococcus aureus (MSSA and MRSA). The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2009 Mar 1;15(3):275-9.    
 
[10]         Boroumand A, Hamedi M, Emam JZ, Razavi SH, Golmakani M. Investigation on the antimicrobial effects of essential oils from dill and coriander seeds on Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7 and Salmonella Typhimuruim. The Iranian Food Science and Technology Research Journal. 2008: 59-68.    
 
[11]         Sharopov FS, Wink M, Khalifaev DR, Zhang H, Dosoky NS, Setzer WN. Composition and bioactivity of the essential oil of Melissa officinalis L. growing wild in Tajikistan. International Journal of Traditional and Natural Medicines. 2013;2(2):86-96.
 
[12]         Abascal K, Ganora L, Yarnell E. The effect of freeze‐drying and its implications for botanical medicine: a review. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives. 2005 Aug;19(8):655-60.   
 
[13]         Ebrahimzadeh MA, Azadbakht M. Extraction and camparison of amount of pectin, degree of estrification and galacturonic acid content in some citrus fruit peels. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2006 Oct 15;16(54):52-9.  
 
[14]         Behbahani BA, Yazdi FT, Mortazavi A, Zendeboodi F, Gholian CM, Vasiee A. Effect of aqueous and ethanolic extract of Eucalyptus camaldulensis L. on food infection and intoxication microorganisms “in vitro”. Journal of Paramedical Sciences.2013;4(3):2008-4978.    
 
[15]         Marinova D, Ribarova F, Atanassova M. Total phenolics and total flavonoids in Bulgarian fruits and vegetables. Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy. 2005 Jul;40(3):255-60.    
 
[16]         Beketov EV, Pakhomov VP, Nesterova OV. Improved method of flavonoid extraction from bird cherry fruits. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2005 June 1;39(6):316-8.   
 
[17]         Vukovic N, Milosevic T, Sukdolak S, Solujic S. Antimicrobial activities of essential oil and methanol extract of Teucrium montanum. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2007;4(S1):17-20.     
 
[18]         Flamini G, Cioni PL, Morelli I, Maccioni S, Monti G. Composition of the essential oil of Teucrium fruticans L. from the Maremma Regional Park (Tuscany, Italy). Flavour and fragrance journal. 2001 Sep;16(5):367-9.    
 
[19]         Williams CA, Greenham J, Harborne JB. The role of lipophilic and polar flavonoids in the classification of temperate members of the Anthemideae. Biochemical Systematics and Ecology. 2001 Oct 1;29(9):929-45.  
 
[20]         Kumar S, Pandey AK. Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. The Scientific World Journal. 2013; 2013.   
 
[21]         Gulluce M, Sahin F, Sokmen MU, Ozer H, Daferera D, Sokmen AT, Polissiou M, Adiguzel A, Ozkan H. Antimicrobial and antioxidant properties of the essential oils and methanol extract from Mentha longifolia L. ssp. longifolia. Food chemistry. 2007 Jan 1;103(4):1449-56.
 
[22]         Hanachi P, Salehizadeh S, Ramezani R, Zarringhalami R. Comparison of antioxidant and anti-bacterial activities of Ocimum basilicum and Impatiens walleriana and their anticancer properties on SKOV-3 cancer cell line. Food Science and Technology. 2020 Nov 10;17(106):95-107.