بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به پدیده سالمندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه پرستاری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مربی، گروه مامایی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: جمعیت سالمند دنیا در حال افزایش است. نوع نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری نسبت به سالمندی بر نحوه مراقبت آنها از بیماران سالمند اثرگذار می­باشد. هدف این مطالعه بررسی نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری شهر نیشابور در رابطه با سالمندی است.
مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می­باشد که در آن تعداد 160 نفر از پرستاران و دانشجویان پرستاری شهر نیشابور براساس نمونه­ گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ­ها یک پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات جمعیت ­شناختی و مقیاس نگرش نسبت به سالمندان کوگان بود. جهت تجزیه تحلیل از نرم ­افزار آماری SPSS نسخه 17 و آزمون­ های همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس یک­ طرفه استفاده شد. در تمام موارد سطح معناداری کمتر از  05/0 تعریف شد. (05/0>p)   
یافته­ ها: میانگین نمره کل نگرش واحدهای پژوهش نسبت به سالمندی 88/110 از 204 بود. 1/93 درصد نمونه­ها نگرش خنثی، 9/1 درصد نگرش منفی و فقط 5 درصد نگرش مثبت داشتند. بین سن و نگرش رابطه آماری معنی­دار مشاهده شد. (05/0>p) بدین معنی که هرچه سن شرکت­ کنندگان بالاتر بود، نگرش مثبت ­تری به سالمندان داشتند. دانشجویان سال بالاتر نیز نگرش مثبت ­تری داشتند. (05/0>p) بین جنس، شغل، محل تحصیل، سابقه آموزش در مورد سالمندی، سابقه نگهداری سالمند در خانواده و سنوات کاری پرسنل با نگرش رابطه آماری معنی ­داری وجود نداشت. (05/0<p)
نتیجه ­گیری: اکثریت پرستاران و دانشجویان پرستاری دارای نگرش خنثی نسبت به سالمندان هستند. بنابراین توجه به آموزش آنان جهت بهبود نگرش به سمت مثبت باید مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


[1]                     Asayesh H, Qorbani M, Parvaresh Masoud M, Rahmani Anarki H, Ansari H, Mansourian M, et al. General practitioner attitude toward elders: using Kogan's attitudes questionnaire. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2014;13(6):479-86.
[2]                     Rodríguez J. United Nations expert group meeting on population distribution, urbanization, internal migration and development. 2007.
[3]                     Guzmán JM, Pawliczko A, Beales S. Ageing in the twenty-first century: A celebration and a challenge. 2018.
[4]                     Naderi N, Hajihasani M. Death Anxiety in the Elderly: The Role of Spiritual Health and Perceived Social Support. Aging. 2020;6(4):309-19.
[5]                     Gholamzadeh S, Khastavaneh M, Khademian Z, Ghadakpour S. The effects of empathy skills training on nursing students’ empathy and attitudes toward elderly people. BMC Medical Education. 2018;18(1):1-7.
[6]                     Farhadi A, Foroughan M, Mohammadi F, Rassouli M, Sadegh Moghadam L, Nazari S, et al. Caregiving appraisal in family caregivers of older adults. Iranian Journal of Ageing. 2016;11(1):8-1.
[7]                     Alshehry AS, Almazan JU, Alquwez N. Influence of religiosity on the Saudi nursing students’ attitudes toward older people and perceptions on elderly care. Journal of religion and health. 2020;59(6):2701-14.
[8]                     Özdemir Ö, Bilgili N. Attitudes of Turkish nursing students related to ageism. Journal of Nursing Research. 2016;24(3):211-6.
[9]                     Carlson E, Idvall E. Who wants to work with older people? Swedish student nurses' willingness to work in elderly care—A questionnaire study. Nurse Education Today. 2015;35(7):849-53.
[10]                  Arani MM, Aazami S, Azami M, Borji M. Assessing attitudes toward elderly among nurses working in the city of Ilam. International journal of nursing sciences. 2017;4(3):311-3.
[11]                  Abreu M, Caldevilla N. Attitudes toward aging in Portuguese nursing students. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015;171:961-7.
[12]                  Neville C. Undergraduate nurse attitudes toward older adults and perceptions of working with older adults: An analysis of measurement instruments. Nurse education today. 2015;35 1:183-8.
[13]                  Roohi Moghaddam H, Mohamadi S, Alipour F. Attitude of nurses, instructors and nursing students towards the care of elderly patients (a systematic review). Journal of Gerontology. 2019;4(1):34-44.
[14]                  Elebiary H, Hend Elshenewy S. Knowledge and attitudes of nurses towards caring of elderly people in health care sitting. J Nurs Heal Sci. 2018;7(3):76-84.
[15]                  Price B. Understanding attitudes and their effects on nursing practice. Nursing Standard (2014+). 2015;30(15):50.
[16]                  North MS, Fiske ST. Modern attitudes toward older adults in the aging world: a cross-cultural meta-analysis. Psychological bulletin. 2015;141(5):993.
[17]                  Sanagoo A, Bazyar A, Chehrehgosha M, Gharanjic S, Noroozi M, Asayesh H, et al. People attitude toward elderly in Golestan province, 2009. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2012;8(2):24_9-_9.
[18]                  Keidar D, Yagoda A. Emotional Intelligence, Moral, Ethics, Bio-ethics and what is in between. Med & L. 2014;33:131.
[19]                  Herdman E. Challenging the discourses of nursing ageism. International Journal of Nursing Studies. 2002;39(1):105-14.
[20]                  Stevens-Roseman ES, Leung P. Enhancing attitudes, knowledge, and skills of paraprofessional service providers in elder care settings. Gerontology & geriatrics education. 2004;25(1):73-88.
[21]                  Banimahdi R, Akbarfahimi N, Sahaf R, Rezasoltani P. Comparing the attitudes of occupational therapy students and alumni towards old people. Iranian Journal of Ageing. 2019;14(1):64-73.
[22]                  Lovell M. Caring for the elderly: changing perceptions and attitudes. Journal of vascular nursing. 2006;24(1):22-6.
[23]                  Knowledge, beliefs, and health behaviors in those volunteering health in Mashhad, 2012. Iranian Quarterly Journal of Breast Diseases. 2013;5(4):44-52. eng.
[24]                  Adibelli D. The validity and reliability of Kogan’s attitude towards old people scale in the Turkish society. Health. 2011;3(09):602.
[25]                  Alquwez N, Cruz JP, Almazan JU, Alamri MS, Mesde JJ. The Arabic version of the Kogan Attitudes toward Older People Scale among Saudi nursing students: a psychometric analysis. Annals of Saudi medicine. 2018;38(6):399-407.
[26]                  Ogiwara S, Inoue K, Koshimizu S. Reliability and Validity of a Japanese Version ofAttitudes Towards the Elderly'Scale. Journal of Physical Therapy Science.  2007;19(1):27-32.
[27]                  Rejeh N, Heravi Karimooi M, Montazeri A, Foroughan M, Vaismoradi M. Psychometric properties of the Facts on Aging Quiz Scale. Payesh. 2012;11(2):249-56.
[28]                  Hamedanizadeh F, MOTAHEDIAN TE, Sarhangi F, Zigheymat F. A study of attitude among nurses to nursing care of old patients. 2008.
[29]                  Artishedar A, Agha Jamaat M, Ghahremani Z. Attitudes toward elderly among nurses working in medical-surgical wards in Zanjan hospitals, 2012. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2015;4(2):81-90.
[30]                  Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C. Attitudes and knowledge of the Greek nursing students towards older people. Nurse education today. 2009;29(6):617-22.
[31]                  Purfarzad Z, Farmahini Farahani M, Ghorbani M. Teachers and student nurses’ attitudes towards caring for older adults in Arak, 2012. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014;3(2).
[32]                  Liu Y-e, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. International journal of nursing studies.   2013;50(9):1271-82.
[33]                  Seresht AH, Ziba FN, Kermani A, Hosseini F. Assesment of nursing students and clinial nurses' attitude toward elderly care. Iran Journal of Nursing. 2006;19(45):57-67.
[34]                  Doherty M, Mitchell EA, O'Neill S. Attitudes of healthcare workers towards older people in a rural population: A survey using the Kogan Scale. Nursing research and practice. 2011;2011.
[35]                  Lui NL, Wong CH. Junior doctors' attitudes towards older adults and its correlates in a tertiary-care public hospital. Annals Academy of Medicine Singapore. 2009;38(2):125.
[36]                  Mortazavi H, Moayyed L, Golmakani E, Usefi M, Tabatabaeichehr M. Nurses’ attitudes towards older people and aging. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014;5(5):1063-8.