دوره و شماره: دوره 25، شماره 81، خرداد 1401، صفحه 1-116 

مقاله پژوهشی

1. ‎ بررسی کیفیت خواب، کارکرد اجتماعی و توانمندی شناختی در دانشجویان با و بدون اختلال اعتیاد به اینترنت

صفحه 1-13

ساناز عینی؛ صفورا کیوانلو؛ شقایق طهماسبی زاده؛ متینه عبادی؛ حسن طاهری


4. رضایت بیماران از خدمات آزمایشگاهی بالینی و عوامل مرتبط با آن در بخش-های سرپایی و بستری بیمارستان پنج آذر گرگان

صفحه 37-45

سیده سمیه حسینی؛ زهرا میرشکار؛ زهرا مهربخش؛ علی اصغر آیت اللهی؛ سیده صدیقه حسینی