رضایت بیماران از خدمات آزمایشگاهی بالینی و عوامل مرتبط با آن در بخش-های سرپایی و بستری بیمارستان پنج آذر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آمارزیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی علوم آزمایشگاهی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 الف.دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ب.مربی گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 مربی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 استادیار،مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مؤلفه ­های خدمات مراقبت­ های بهداشتی مؤثر، اندازه­ گیری میزان رضایت بیماران است. رضایت بیمار، ادراک بیمار از مراقبت دریافتی در مقایسه با مراقبت مورد انتظار است. از این رو ارزیابی میزان رضایت بیماران اهمیت دارد. هدف این مطالعه تعیین رضایت ­بیماران ‌از ­­‌خدمات آزمایشگاهی بالینی و عوامل مرتبط با آن در بخش­های سرپایی و بستری بیمارستان پنج آذر گرگان می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد ۵۴۹ بیمار بخش­های بستری و سرپایی مراجعه­ کننده به آزمایشگاه بیمارستان پنج آذر در سال 1398، به روش نمونه ­گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز  مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه 23 سؤالی شامل مشخصات فردی، نحوه ارائه خدمات به بیماران و امکانات محیط آزمایشگاه به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم­ افزار Spss نسخه 22 در سطح معنی­داری  ۰۵/۰ با دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ­ها: از بین ۵۴۹ بیمار مورد مطالعه با میانگین و انحراف معیار سنی ­۲۰/۱۸±۵۱/۳۸، ۱/۵۶% مرد و ۹/۵۹% دارای سواد ابتدایی و زیر دیپلم، ۸/۸۷% دارای بیمه بوده و از بین افراد بستری ۶/۸۳% کمتر از یک هفته بستری بودند. ۹/۸۸% افراد در بخش بستری و مابقی سرپایی بودند. میانگین و انحراف معیار نمره رضایت در بعد خدمات ۸۵/۵ ± ۳۲/۴۱، در بعد محیط ۶۲/۲ ± ۰۲/۱۵و نمره کل رضایتمندی ۳۱/۶ ± ۳۴/۵۶ به دست آمد. در بعد خدمات از بین متغیرهای موجود تنها در متغیر وضعیت بیمه و در بعد محیط تنها در متغیرهای دفعات بستری و مدت بستری اختلاف معنی­ داری از نظر آماری مشاهده شد (P<0/05).
نتیجه گیری: بیماران از خدماتی چون پاسخگویی پرسنل، رعایت نوبت در پذیرش، نحوه برخورد پرسنل آزمایشگاه با بیماران، مهارت نمونه ­گیری در انجام آزمایش و فاکتورهای محیطی چون نظافت سرویس ­های بهداشتی آزمایشگاه، امکانات رفاهی، موقعیت مناسب و قابل دسترس آزمایشگاه رضایتمندی­ نسبی داشتند.

کلیدواژه‌ها


 1. Anjarani, et al. The process of compiling a charter of patients' rights to medical diagnostic laboratories. Ethics and history of medicine. 2014;6(6): 1-9.
 2. Daramola OE, Adeniran A, Akande TM. Patients’ satisfaction with the quality of services accessed under the National Health Insurance Scheme at a Tertiary Health Facility in FCT Abuja, Nigeria. Journal of Community Medicine and Primary Health Care. 2018 Oct 4;30(2):90-7.
 3. Mindaye T, Taye B. Patients satisfaction with laboratory services at antiretroviral therapy clinics in public hospitals, Addis Ababa, Ethiopia. BMC research notes. 2012 Dec;5(1):1-7.
 4. Hajian K. The patient satisfaction with health care services in shahid Beheshti and Yahyanejad hospitals. Scientific Journal of Babol Medical Sciences 2009;(2)51-60.
 5. Williams B. Patient satisfaction: a valid concept?. Social science & medicine. 1994 Feb 1;38(4):509-16.
 6. Bond, L.H. Thomas. Measuring patients' satisfaction with nursing care. Journal of advanced Nursing. 1992;17(1):52-63.
 7. Nyrhinen T, Leino-Kilpi H. Ethics in the laboratory examination of patients. Journal of Medical Ethics. 2000 Feb 1;26(1):54-60.
 8. Omidfar K. An overview of ethical issues in medical laboratories. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015 Nov 10;8(4):1-1.
 9. Bruns DE, Burtis CA, Gronowski AM, et al. Variability of ethics education in laboratory medicine training programs: results of an international survey. Clin Chim Acta. 2015;442:115-118.
 10. Heidari A E, Keshavarz H, Sepehr M N. Review of medical ethics in Avicenna’s book Canon of Medicine. ijme. 2012; 5 (5) :66-75.
 11. Ayele Y, Hawulte B, Feto T, Basker GV, Bacha YD. Assessment of patient satisfaction with pharmacy service and associated factors in public hospitals, Eastern Ethiopia. SAGE Open Med. 2020;8:2050312120922659.
 12. Al-Mhasnah A, Salleh F, Afthanorhan A, Ghazali PJ. The relationship between services quality and customer satisfaction among Jordanian healthcare sector. Management Science Letters. 2018;8(12):1413-20.
 13. Miri MR. Rate of satisfaction in people who referring to Birjand medical diagnostic laboratories in 2010. Modern Care Journal. 2010;7(3).
 14. Mosadeghrad, Esnaashary P. Patients and physicians awareness of patients' rights and its implementation at Beheshti hospital. 2004;1(11):45-53.
 15. Hailu HA, Yalew A, Desale A, Asrat H, Kebede S, Dejene D, Abebe H, Gashu A, Moges B, Yemanebrhane N, Melese D. Physicians’ satisfaction with clinical laboratory services at public hospitals in Ethiopia: A national survey. Plos one. 2020 Apr 30;15(4):e0232178.
 16. Alelign A, Belay YA. Patient satisfaction with clinical laboratory services and associated factors among adult patients attending outpatient departments at Debre Markos referral hospital, Northwest Ethiopia. BMC Res Notes. 2019;12(1):517.
 17. Belay M, Abrar S, Bekele D, Daka D, Derbe M, Birhaneselassie M. HIV⁄ AIDS Patients’ satisfaction on ART laboratory service in selected governmental hospitals, Sidamma Zone, southern Ethiopia. Sci J Public Health. 2013 May 30;1:85.
 18. Mfinanga SG, Kahwa A, Kimaro G, Kilale A, Kivuyo S, Senkoro M, Ngowi B, Mtandu R, Mutayoba B, Ngadaya E, Mashoto K. Dissatisfaction with the laboratory services in conducting HIV related testing among public and private medical personnel in Tanzania. BMC Health Services Research. 2008 Dec;8(1):1-6.
 19. Naqvi SA, Hameed A, Tanveer Y, Memon ZA, Masood R. Assessment of Clinicians’ Satisfaction With Laboratories at a Public Sector Hospital in Karachi, Pakistan. Cureus. 2019 Jul 9;11(7).
 20. Almatrafi D and Altawee N, Abdelfattah M, Alomari A and Yaseen W, Alsulami M, Abonaji F, Alqazlan M and Darrar H. Assessment of customer satisfaction with the Clinical Laboratory Services Provided in King Abdullah Medical City, Makkah.The Egyptian Journal of Hospital Medicine. 2018;70 (11):2029-2037.