بررسی ارتباط کیفیت آب مصرفی و برخی عوامل مرتبط با وضعیت سلامت دهان و دندان در دانش آموزان 12ساله گناباد و بجستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

2 استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

4 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد،گناباد، ایران

چکیده

مقدمه: سلامت دهان ­و­ دندان یکی از شاخص ­های مهم بهداشت در جامعه می­باشد. مهم­ترین شاخص ­های مورد استفاده در ارزیابی سلامت دهان و دندان، شاخص میانگین دندان­های پوسیده، افتاده یا کشیده شده و پر­شده(DMFT)  و وضعیت سلامت لثه­ ها و بیماری ­های پریودنتال (CPITN) است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان در دانش آموزان 12 ساله ­­ی شهرستان گناباد و بجستان و ارتباط آن با آب مصرفی آن­ها و برخی عوامل مرتبط انجام شده است.
مواد و روش­ ها: این مطالعه­ ی مقطعی تحلیلی در سال تحصیلی 98 -1397 بر روی 760 دانش ­آموز 12 ساله­ی شهرستان گناباد و بجستان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، عادات بهداشتی، عادات غذایی و آشامیدنی به وسیله­ ی یک پرسشنامه جمع ­آوری و وضعیت بهداشت دهان و دندان­ ها با انجام یک معاینه­ ی بالینی در یک چک لیست ثبت گردید. پارامتر­های فلوئور و کلسیم آب آشامیدنی با توجه به استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به ترتیب شماره­ ی 2351 و 8652 اندازه­ گیری شدند. داده ­ها، توسط نرم افزار 20 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ ها: میانگین DMFT در دانش آموزان گناباد و بجستان به ترتیب 26/1±89/0 و 12/1±86/0 بدست آمد. میانگین فلوئور آب­ آشامیدنی شهرستان گناباد و بجستان به ترتیب 298/0±397/0 میلی گرم بر لیتر و 042/0±219/0میلی گرم بر لیتر بود. میانگین کلسیم آب آشامیدنی شهرستان گناباد و بجستان به ترتیب 42/9 ± 86/12 میلی گرم بر لیتر و 07/1±26/10 میلی گرم بر لیتر بدست آمد.  مطابق آزمون­ های آماری بین شاخص DMFT و مقدار مصرف آب آشامیدنی در شبانه روز، مقدار فلوئور آب آشامیدنی و استفاده از نخ دندان در شبانه روز رابطه ­ی معنی داری بود (05/0P <) .بین CPITN و استفاده از مسواک نیز رابطه­ ی معنی داری وجود داشت (05/0P <).
نتیجه گیری: با توجه به اینکه فلوئور آب­آشامیدنی و استفاده از نخ ­دندان در شبانه­ روز، با شاخص DMFT ارتباط دارد، باید فلوئور آب آَشامیدنی در محدوده ­ی استاندارد حفظ شود و روش­ های مراقبت از سلامت دهان و دندان مثل استفاده از نخ دندان و مسواک به دانش آموزان آموزش داده­ شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Rezaei Z, Mansouri B, Pashaei T, Ali-Hossaeni M, Habibi Y, GHaribi F, et al . Survey of dmft status in elementary school students in Sanandaj City in 2014. Zanko J Med Sci. 2015; 15 (47):30-37. [in Persian]
 2. Dehghani M, Omrani R, Hashemi H. Determining the rate of decay missing or filled teeth in students aged 7-11 years in Shiraz, Iran and its association with amount of fluoride in drinking water. Health research journal.2013;9 (5):495-504. [in Persian]
 3. Alimoradi A, Madani A, Radafshar Z, Zarei F. Study of DMFT index among primary school students 7-12 years old in bandarabbas city. Journal of preventive medicine.2015; 1: 22- 28.[in Persian]
 4. Nasehinia H R, Naseri S. A survey of fluoride dosage in drinking water and DMF index in Damghan city. Water and wastewater journal.2004; 49: 70-72. [in Persian]
 5. Jahanirinejad, M., Arian Kia, A., Shahbazian, H., kaabi, N. Community Periodontal Index of Treatment Needs Assessment of Periodontal Disease in Type 2 Diabetic Patients Compared to Nondiabetic Patients Referred to Ahvaz Golestan Hospital in 2016-2017. Jundishapur Scientific Medical Journal, 2018; 17(3): 295-302. [in Persian]
 6. Kheirkhah Rahimabad K, Hasani A H, Saeedi R, Kheirkhah Zarkesh M, Sayadi M. Evaluation and assessment of fluoride ion in drinking water wells in Damavand villages zoning in GIS according to DMF index. Journal of environment health engineering.2016; 3 (4):288-296. [in Persian]
 7. Kamyab N, Khajeh Hosseini Sh, Mobini M. Survey of fluoride concentration in drinking water in rural areas of Rafsanjan April to Septamer 2015: A short report. Journal of Rafsanjan University of medical science.2016; 15 (7):676-681. [in Persian]
 8. Bischof J, Van Der merve E, Retief D, Barbakow F, Cleaton Jones P. Relationship between fluoride concentration in Enamel DMFT index and degree of fluorosis in a community residing in an area with a high level of fluoride. J Dent Res January.1976:55(1):37-42.
 9. Dobaradaran S, Mahvi A H, Ranjbar Vakilabadi D, Kazemi Vakilabadi T. Drinking water fluoride and child dental caries in Dashtestan, Iran. Quarterly journal of south medicine.2010; 13 (2):102-107.
 10. Mazloomi Mahmoodabad, N. Roohani Tanekaboni. Survey of some related factors to oral health in high school female students in Yazd, on the basis of health behavior model (HBM). J Birjand Univ Med Sci. 2008; 15 (3):40- 47.[in Persian]
 11. Shidfar F, Aghilinejad M, Ameri A, Motavalian A, Radfar A, Hosseini Sh. Determination of DMF index among workers of industrial city of Ilam-Iran and its relation with fluoride content of potable water. Iranian journal of health.2007; 4 (3,4):64-68.[in Persian]
 12. Mahvi A H, Zazoli M A, Younecian M,Nicpour B, Babapour A. Survey of fluoride concentration in drinking water sources and prevalence of DMFT in the 12 years old students in Behshahr city. Journal of medical.2006;6(4):658-661.
 13. Ekanayake L, Vanderhoek W. Dental caries and developmental defects of enamel in relation to fluoride levels in drinking water in an area of Srilanka. Caries Res.2002; 36: 398-404.
 14. World Health Organization. Oral healthsurveys: basic methods. 4th ed. Geneva: World Health Organization; 1997:31–53.
 15. Asdagh S, Nuroloyuni S, Amani F, Sadeghi Mazidi T4. Dental Caries Prevalence among 6-12 Years Old School Children in Ardabil City, 2012. Journal of Ardabil University of Medical Sciences2015;15(1):39-45.[in Persian]
 16. Saravanan S, Kalyani V, Vijayarani MP,Jayakodi P, Felix J, Arunmozhi P, et al. Cariesprevalence and treatment needs of rural school children in Chidambaram Taluk, Tamil Nadu,South India. Indian J Dent Res. 2008 Jul- Sep;19(3):186-90.
 17. Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. DMFT and the effect of dental education on orodental health of dental students in Isfahan School of Dentistry. Journal of Isfahan Dental School 2011; 6(4): 384-389.[in Persian]
 18. Mehralian AR, Hosseinkhani Z, Padisar P, Poorsamimi J, Asefzadeh S, Pakpour A. Oral health status and oral self-care behaviors among children aged 5-6 and 12 years in Qazvin Province (2013). J Qazvin Univ Med Sci. 2017; 20 (6): 28-35.[in Persian]
 19. Ismail AI, Sohn W. The impact of universal access to dental care on disparities in caries experience in children. J Am Dent Assoc. 2001 Mar; 132 (3):295-303.
 20. Arsang Jang Sh, Amani F, Jafari Koshki T, Mozafariyanpour E,Jafari Kaffash K, Sajadimanesh M,Rahmani S. The Level of Availability and Use of Oral and Dental Health Services in 6-7 Years Old Children, Qom, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal 2015;9 (4):55-63. [in Persian]