استخوان‌ها و عضلات اندام تحتانی از منظر طب ایرانی و مقایسه تطبیقی آن با طب نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری ، گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی ومکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: آمارها نشان می­دهد که در یک­سال تقریبا 15 میلیون از مراجعین به بخش­های اورژانس به ­دلیل ترومای اندام بوده است. نظر­به­اینکه برای شناخت بیماری­ها و انتخاب روش درمانی درست، دانستن علم تشریح و نیز فیزیولوژی آن لازم و ضروری می ­باشد. در این پژوهش بررسی تطبیقی دیدگاه طب سنتی در مورد استخوان­ ها و عضلات اندام تحتانی با نظرات پزشکی نوین صورت گرفت.
مواد و روش­ ها: این تحقیق یک مطالعه کتابخانه­ ای بود که بررسی در کتب معتبر و در دسترس طب سنتی مانند التشریح بالتصویر اثر منصور بن محمد بن احمد شیرازی، هدایه المتعلّمین فی الطّب اثر ابوبکر ربیع بن احمد اخوینی بخارایی، ذخیرة خوارزمشاهی از سیّد اسماعیل جرجانی، تشریح میرزا ابوالحسن خان عبدالوهاب و قانون حکیم ابوعلی سینا پرداخته است. سپس با مطالب آناتومی علم امروزی مقایسه گردید.
یافته ­ها: نتایج بررسی تطبیقی و مقایسه­ ای نشان می دهد، اساس نظریات تشریحی منطبق بر نظریات جدید طب مدرن است. آناتومی دقیق و ظریف بدن بیان شده و جالب است که این مطالب در زمانی بوده است که دستگاه­ های تصویر­برداری وجود نداشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Majidi SA, Asgharnia M. Text book of emergency. Tehran, Hakim Hidaji publication, 1392: 81-123.
 2. Hatam abadi HR, Dolat abadi A, Sabz ghabai A, Shahrami A, Alimohammadi H. Emergency medicine.Tehran, Khosravy publication. 2014; 397-398.  
 3. Barbarestani M, Kshani IR. Concise Gray's Anatomy. Tehran, Alavi publication, 2010; 17-44.
 4. Khoshzaban F , Haji-Ali-Nil Ni, Karimi M, Jabarvand Behrouz M. Comparative comparisons of anatomy and function of the layers of eye from the perspective of Persian medicine and modern medicine. 2016; 8(26): 125-154.
 5. Bioos S,  Nekoolaltak M , Tansaz M , Mosleh The anatomy of the female internal genitalia in Iranian traditional medicine and comparsion with modern medicine findings. 2015; 7(3):69-97.
 6. Tavassoli A, Noras M, Nikakhtar, Z, Mohammadi S. Anatomy of the Kidney from the Point of View of Avicenna and Its Comparative Analysis with Modern Medicine. Navid No, 2019; 22(69): 51-59. doi: 10.22038/nnj.2019.38338.1147
 7. Abubakr Rabi ibn Ahmad al-Akhawayni al-Bukhari. Hidayat al-Mutaallimin fi al-Tibb. Jalal Matini. Mashhad, Ferdosi publication. 1992: 17-26.
 8. Jorjani SE. zakhire-e kharazmshahi- 1th ed. Tehran, Iranian Academy of Medical Sciences publication; 2001; 35- 81.
 9. Abdolvahab Tafreshi MA. Anatomy. Medical History Studies institute. 1914;16-166.
 10. Mansur ibn Muhammad ibn Ahmad. Tashrih-i Badan-i Insan (human anatomy) known as Tashrih - Mansuri. Razavi borghai H.  Tehran; International center for dialogue civilizations. 2003; 53-117.
 11. Ibn Sina HA. The canon of medicine. Trans: Massoudi AR. Abdolrahman Sharfakandi. Kashan: Morsal Publisher; 2007; 54-117.
 12. Moore KL, Dally AF, Anne M. R. Agur. Clinically oriented anatomy. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2017; p. 800-815.
 13. Snell R. Clinical Anatomy by Regions. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; translator:Shirazi R, Esfandiari E. p. 700-720.
 14. Dark RL, Vogle AW, Mithell AWM, Tibbitts RM, Richardson PE. Gray’s atlas of anatomy, Churchill Livingstone, 3th edition, Philadelphia, 2020, p 548-580.