بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره پوست پسته بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ترکیبات پلی فنولی گیاهان که جز متابولیت­های ثانویه هستند، دارای خواص درمانی بسزایی هستند. عصاره­ های گیاهی و ترکیبات فیتوشیمیایی با خواص ضدمیکروبی شناخته شده اهمیت زیادی در درمان عفونت­ های میکروبی مختلف دارند. هدف از این تحقیق، استفاده از ضایعات پوست پسته در استخراج ترکیبات با خواص ضدباکتریایی می­باشد.
مواد و روش­ ها: در این پژوهش از گونه Pistacia vera با نام علمی (P. vera cv. Kallehghuchi) استفاده شد که از شهرستان سیرجان تهیه گردید و پوست حاصل از پسته  با چهار حلال (استن 70%، اتانل 50%، متانل 50% و آب)  عصاره­ گیری و به روش خیساندن انجام شد. برای بررسی خاصیت ضدمیکروبی عصاره ­ها از روش انتشار دیسکی و تعیین میزان MIC (حداقل غلظت مهاری) و MBC  (حداقل غلظت کشندگی) بر روی میکروارگانیسم استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شد.
یافته ­ها: بر اساس نتایج، در حلال استن بیشترین خاصیت آنتی باکتریال وجود داشت؛ به­ طوری­که میزان MIC و  MBCبه­ترتیب  55/88 و 16/354 به­دست آمد و عصاره اتانولی در غلظت 160 میکروگرم/ میلی لیتر، بیشترین قطر مهارکنندگی را داشت.
نتیجه گیری: ترکیبات فعال زیستی مانند فنل و فلاونوئیدها در پوست پسته که دارای خاصیت ضد میکروبی هستند، می­توانند در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی و دارویی کاربردهای فراوانی داشته باشند. بنابراین می­توان این ترکیبات مهم را از زائداتی مانند پوسته پسته که سالیانه میزان زیادی از آن در کشور تولید می­شود، به دست آورد و به اقتصاد جامعه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hanachi P, Salehizadeh S, Ramezani R, Zarringhalami R. Comparison of antioxidant and anti-bacterial activities of Ocimum basilicum and Impatiens walleriana and their anticancer properties on SKOV-3 cancer cell line. Food Science and Technology. 2020.10;17(106):95-107.
 2. Mokhtarpour A, Naserian AA, Valizadeh R, Mesgaran MD, Pourmollae F. Extraction of phenolic compounds and tannins from pistachio by-products. Annual Research & Review in Biology. 2014. 8:1330-8.
 3. Hanachi P, Zarringhalami R, Kaya E. Total Phenolic and Flavonoid Content and Antibacterial Properties of Polygonatum orientale Desf and Tiliadasystyla. Hormozgan Medical Journal. 2020.2;25(1):19-23.
 4. Zarringhalami R, Hanachi P, Ramezani Tamijani R. Cytotoxic effect of Tilia dasystyla and Polygonatum orientale Desf extracts on AGS and SKOV-3 cancer cell lines. Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020.16(4):9-16
 5. Hosseinzadeh H, Tabassi SA, Moghadam NM, Rashedinia M, Mehri S. Antioxidant activity of Pistacia vera fruits, leaves and gum extracts. Iranian journal of pharmaceutical research: IJPR. 2012;11(3):879.
 6. Parfitt D, Kallsen C, Maranto J. Pistachio cultivars. Center for Fruit and Nut Crop Research and Information, Pomology Dept., Univ. Calif., Davis CA. 1995:43-6.
 7. Roosta, H. R., and A. R. Sajjadinia. "Using an Infrared Gas Analyzer for Evaluation of Photosynthetic Activity in Some Iranian Pistachio Cultivars. Journal of Nuts . 2013: 47-51.
 8. Oliveira I, Sousa A, Ferreira IC, Bento A, Estevinho L, Pereira JA. Total phenols, antioxidant potential and antimicrobial activity of walnut (Juglans regia L.) green husks. Food and chemical toxicology. 2008. 1;46(7):2326-31.
 9. Nadernejad, Nazi, Ali Ahmadimoghadam, Javad Hossyinifard, and Shahram Poorseyedi. "Study of the rootstock and cultivar effect in PAL activity, production of phenolic and flavonoid compounds on flower, leaf and fruit in Pistachio (Pistacia vera L.)." Iranian Journal of Plant Biology. 2013. 95-109.
 10. Chakraborty M, Mitra A. The antioxidant and antimicrobial properties of the methanolic extract from Cocos nucifera mesocarp. Food Chemistry. 2008. 1;107(3):994-9.
 11. Mazzola PG, Jozala AF, Novaes LC, Moriel P, Penna TC. Minimal inhibitory concentration (MIC) determination of disinfectant and/or sterilizing agents. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2009. 45(2):241-8.
 12. Khoddami A, Wilkes MA, Roberts TH. Techniques for analysis of plant phenolic compounds. Molecules. 2013. 18(2):2328-75.
 13. Albu S, Joyce E, Paniwnyk L, Lorimer JP, Mason TJ. Potential for the use of ultrasound in the extraction of antioxidants from Rosmarinus officinalis for the food and pharmaceutical industry. Ultrasonics sonochemistry. 2004. 1;11(3-4):261-5.
 14. Hanachi P, Zarringhalami R, Tamijani RR. Investigation of Antioxidant Properties of Polygonatum orientale Desf and Tilia dasystyla Extracts by Different Methods and Solvents. Hormozgan Medical Journal. 2018. 31;22(4).
 15. Azadedel, S., Hanachi, P., Saboora, A. Investigation on antioxidant activity of pistachio (Pistacia vera L.) skin extraction. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 2018; 30(4): 722-731.
 16. Azade del S, Hanachi P, Saboora O. Investigation of soluble and insoluble tannins and anthocyanins assay in two Cultivar pistachio (Pistacia vera L). FSCT. 2016; 14 (63) :179-186
 17. Fernández-Agulló A, Pereira E, Freire MS, Valentao P, Andrade PB, González-Álvarez J, Pereira JA. Influence of solvent on the antioxidant and antimicrobial properties of walnut (Juglans regia L.) green husk extracts. Industrial crops and products. 2013. 1;42:126-32.
 18. Rajaei A, Barzegar M, Mobarez AM, Sahari MA, Esfahani ZH. Antioxidant, anti-microbial and antimutagenicity activities of pistachio (Pistachia vera) green hull extract. Food and chemical toxicology. 2010. 1;48(1):107-12.
 19. Oliveira I, Sousa A, Morais JS, Ferreira IC, Bento A, Estevinho L, Pereira JA. Chemical composition, and antioxidant and antimicrobial activities of three hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars. Food and Chemical Toxicology. 2008. 1;46(5):1801-7.
 20. Cimanga K, Kambu K, Tona L, Apers S, De Bruyne T, Hermans N, Totté J, Pieters L, Vlietinck AJ. Correlation between chemical composition and antibacterial activity of essential oils of some aromatic medicinal plants growing in the Democratic Republic of Congo. Journal of ethnopharmacology. 2002. 1;79(2):213-20.
 21. Rajaei, A., M. Barzegar, and Ma Saharian. Investigation on antioxidative and antimicrobial activities of pistachio (Pistachia vera) green hull extracts. Iranian Journal Of Food Science And Technology.2010: 111-120.