بررسی انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دپارتمان مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

4 کارشناس پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران.

5 لیسانس تغذیه،گروه تغذیه، دانشکده علوم پزشکی لرستان ، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران

6 دانشجوی کارشناسی مامایی،گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: انگیزه های فرزندآوری به عنوان محرک اولیه رفتار باروری است. دانشجویان می توانند منشا تغییرات مثبتی برای افزایش انگیزه فرزندآوری و تشکیل خانواده باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان طراحی شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه ترجیحات باروری میلر (1995) و پرسشنامه انگیزه های باروری میلر (1995) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) در دو قالب توصیفی و تحلیلی در سطح معناداری کمتر از 5%آنالیز شد.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 2.25±22.8 سال بود. 52درصد دانشجویان مرد و 48درصد زن بودند. بین میل به فرزندآوری و ترس از والد شدن، چالش های مراقبتی ارتباط معکوس و معناداری مشاهده شد(p<0.01). بین تعداد دلخواه فرزند دختر با لذت بارداری، تولد و کودکی، احساس نیاز و بقا، استرس والدین، ترس از والد شدن ارتباط معناداری مشاهده شد (p<0.01). تعداد دلخواه فرزند با دیدگاه سنتی و چالش های مراقبتی رابطه معکوس و معناداری داشت اما با احساس نیاز و بقا رابطه مستقیم و معناداری داشت. زمان دلخواه ازدواج تا تولد اولین فرزند(ماه) با انگیزه های منفی بارداری رابطه معنادار و معکوسی داشت(p<0.01).
نتیجه گیری: با افزایش انگیزه های مثبت باروری در افراد میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند افزایش و فاصله دلخواه بین ازدواج تا تولد فرزند اول در آنان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


1.Hajian N, Behjat A, Maktobian C. Women's lived experience of having children: a study of working married women with university education in Isfahan city 11. Jamiat Journal. 2017; 22(91): 11-36.
2. Tavousi M, Motlagh ME, Eslami M, Haerimehrizi A, Hashemi A, Montazeri A. Fertility desire among Iranians living in Tehran: Reasons for desire and disinterest. Payesh (Health Monitor).2016;15(6):663-8 .
3. Hesami Arani M, Bagheri A, Roshan Ghias F, Raeiat Mohtashemi A, Esmaeili M, Atesam A. Satisfaction assessment of clients’ health centers of Aran and Bidgol city in 2016. RahavardSalamat Journal. 2019;4(2):1-12 .
4. Baki-Hashemi S, Kariman N, Ghanbari S, Pourhoseingholi M-A, Moradi M. Factors Affecting the Decline in Childbearing in Iran: A Systematic Review. Advances in Nursing & Midwifery. 2018;2.
5. Ramezankhani A, Manouchehri H, Hajizadeh E, Haghi M. The decision-making process of childbearing: a qualitative study. Payesh (Health Monitor). 2013;12(5):505-15 .
6. Khadivzadeh T, Arghavani E, Shakeri MT. Relationship between fertility motivations and preferences in couples. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2014;17:8-18 .
7. Hamidifar, Kanani, Mohammad Amin, Ebadalhi Chenzanaq. The view of voluntary childlessness towards childbearing: a study in Rasht city. Cultural sociology. 2017;25(8):27-54.
8. Dommermuth L, Hohmann-Marriott B, Lappegård T. Gender equality in the family and childbearing. Journal of Family Issues. 2017;38(13):1803-24 .
9. Guetto R, Luijkx R, Scherer S. Religiosity, gender attitudes and women’s labour market participation and fertility decisions in Europe. Acta Sociologica. 2015;58(2):155-72 .
10. Hoseini H, BaghiI B. Study of fertility desires of kurdish women in city of mahabad. Women's strategic studies (ketabe zanan). 2013;15-58 .
11. Mousavi SF, Ghafelebashi M. A Study of Attitudes towards Childbearing in Young Families of Qazvin City. Woman and family studies. 2014;1(2):111 
12. Miller WB. Differences between fertility desires and intentions: implications for theory, research and policy. Vienna Yearbook of Population Research. 2011;9:75-98 .
13. Pezeshki MZ, Zeighami B, Miller WB. Measuring the childbearing motivation of couples referred to the Shiraz Health Center for premarital examinations. Journal of biosocial science. 2005;37(1):37-53 .
14. Miller WB, Millstein SG, Pasta DJ. The measurement of childbearing motivation in couples considering the use of assisted reproductive technology. Biodemography and Social Biology. 2008;54(1):8-32 .
15. Pezeshki MZ, Zeighami B, Miller WB. Measuring the childbearing motivation of couples referred to the Shiraz Health Center for premarital examinations. Journal of Biosocial Science. 2005;37(1):37-53 .
16. Mahmoud Tavousi, Aliasghar Haerimehrizi, Jila Sadighi, Mohammad Esmaeil Motlagh, Mohammad Eslami, Fatemeh Naghizadeh, et al. Fertility desire among Iranians: a nationwide study. Health Monitor Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. 2017;16(4):401-10 .
17. Kariman N, Amerian M, Jannati P, Salmani F, Hamzekhani M. A path analysis of factors influencing the first childbearing decision-making in women in Shahroud in 2014. Glob J Health Sci. 2016;8(10):55381 .
18. Rezaee P, Moradi M, Khadivzadeh T, Kimiaei SA, Jamali J. The effect of group counseling based on motivational interview on the motivation of childbearing in the female students of Mashhad University of Medical Sciences. Journal of Midwifery and Reproductive Health. 2022;10(2):3278-89 .
19. Khadivzadeh T, Arghavani E, Shakeri MT. Relationship between fertility motivations and preferences in couples. Iranian journal of obstetrics, gynecology and infertility. 2014;7-114.
20. Kalroozi F, Dadgari F, Zareiyan A. Patients’ satisfaction with patient’s bill of right observance. Iranian Journal of Military Medicine Fall. 2010;12(3):143-8 .
21. Khadivzadeh T, Latifnejad Roudsari R, Bahrami M, Taghipour A, Abbasi Shavazi J. “Caring for my family integrity”: Fertile couples’ first childbearing experience in the urban society of Mashhad, Iran. Human Fertility. 2015;18(1):60-9 .
22. Miller WB. Childbearing motivation and its measurement. Journal of Biosocial Science. 1995;27(4):473-87 .
23. Mk M, Khoshnevis A. Sex preference and tendency of married women of reproductive behavior. J Soc Sci Human. 2006;24(2):130-46 .
24. Motlagh ME, Taheri M, Eslami M, Nasrollahpour SD. factors affecting the fertility preferences in iranian ethnic groups. journal of urmia nursing and midwifery faculty. 2016;14-83.
25. Valashani ST, Heidari Z, Shoushtari-Moghaddam E, Zamani-Alavijeh F. Predictors of Childbearing Willingness in the Center of Iran in 2019: A cross Sectional Study. 2020 .
26. Erfani A, Shojaei J. Reasons for intending to have no children in Tehran, Iran. Community Health. 2019;6(2):116-29 .
27. Pradhan A, Pandey S. Fertility desire of working women in Kathmandu. Journal of Nepal Health Research Council. 2010;8(2):95-8 .