بررسی انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مامایی، دپارتمان مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.

4 کارشناس پرستاری،گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران.

5 لیسانس تغذیه،گروه تغذیه، دانشکده علوم پزشکی لرستان ، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران

6 دانشجوی کارشناسی مامایی،گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی لرستان، دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: انگیزه های فرزندآوری به عنوان محرک اولیه رفتار باروری است. دانشجویان می توانند منشا تغییرات مثبتی برای افزایش انگیزه فرزندآوری و تشکیل خانواده باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین انگیزه فرزندآوری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان طراحی شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر واجد شرایط دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه ترجیحات باروری میلر (1995) و پرسشنامه انگیزه های باروری میلر (1995) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 16) در دو قالب توصیفی و تحلیلی در سطح معناداری کمتر از 5%آنالیز شد.
یافته ها: میانگین سنی دانشجویان 2.25±22.8 سال بود. 52درصد دانشجویان مرد و 48درصد زن بودند. بین میل به فرزندآوری و ترس از والد شدن، چالش های مراقبتی ارتباط معکوس و معناداری مشاهده شد(p<0.01). بین تعداد دلخواه فرزند دختر با لذت بارداری، تولد و کودکی، احساس نیاز و بقا، استرس والدین، ترس از والد شدن ارتباط معناداری مشاهده شد (p<0.01). تعداد دلخواه فرزند با دیدگاه سنتی و چالش های مراقبتی رابطه معکوس و معناداری داشت اما با احساس نیاز و بقا رابطه مستقیم و معناداری داشت. زمان دلخواه ازدواج تا تولد اولین فرزند(ماه) با انگیزه های منفی بارداری رابطه معنادار و معکوسی داشت(p<0.01).
نتیجه گیری: با افزایش انگیزه های مثبت باروری در افراد میل به فرزندآوری و تعداد دلخواه فرزند افزایش و فاصله دلخواه بین ازدواج تا تولد فرزند اول در آنان کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها