بررسی عوامل ایجاد کننده نا آسودگی در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات پرستاری مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات پرستاری مبتنی بر شواهد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: محیط بخش مراقبت های ویژه باعث می شود بیماران سطوح قابل توجهی از ناآسودگی و رنج را تجربه کنند, ولیکن دلایل مانع ابراز نااسودگی از طرف بیماران می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان و عوامل ایجاد کننده ناآسودگی در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی ناراحتی درک شده 220 بیمار بخش مراقبت های ویژه با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته بررسی شد. جهت تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 11.5SPSS کمک گرفته شد.
یافته ها: 100 در صد واحد های پژوهش، درجاتی از نا آسودگی را در بخش مراقبت های ویژه تجربه کرده اند. عواملی نظیر نمونه گیری مکرر خون (82.3%)، احساس تنهایی (71.6%)، محدودیت ساعات ملاقات (66.4%)، درد (66.4%)، احساس تشنگی (55.5%)، بی خوابی (60%)، نگرانی از هزینه های بستری در بخش ویژه (60%) ، اضطراب از بخش ویژه (59.5%) و احساس ضعف (55%) مواردی بودند که بیش از 50 درصد بیماران، به عنوان منبع ایجاد ناراحتی خود در مدت اقامت در بخش ویژه گزارش کرده بودند.
بحث و نتیجه گیری: اکثر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه درجات مختلفی ار نااسودگی را تجربه می کنند. از انجا که مطالعات متعدد نشان دهنده ارتباط بین تجربیات ناخوشایند بخش مراقبت های ویژه با کیفیت زندگی بیماران در مراحل بعد می باشد، لذا استفاده از استراتژی های موثر در جهت کاهش و تعدیل این عوامل باید در دستور کار مدیران موسسات درمانی، علی الخصوص پرستاران و مدیران بخش های ویژه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1.Malinowski A, Stamler ll. Comfort: exploration of the concept in nursing. Journal of Advanced Nursing. 2002;39(6),599-606.
2. Yousefi H, Abedi HA, Yarmohammadian MH, Elliott D. Comfort as a basic need in hospitalized patients in Iran: a hermeneutic phenomenology study. journal of Advanced Nursing.2009;65(9),1891-1898.
3. Wallen K, Chaboyer W, Thalib L,Debera K. Symptoms of acute posttraumatic stress disorder after intensive care. American uournal of critical care.november 2008;17(6).
4. Ozer N , Akyli R. The effect of providing information to patients on their perception of the intensive care unit. Australian Journal of advanced nursing. September2005;25(4).
5. Leur J P V D, Schans C P D,Loef B G, Deelman B G, Geertzen J HB, Zwaveling J H. Discomfort and factual recollection in intensive care unit patients. CRITICAL CARE . 2004;8, 467-473.
6.Kalfon P, Mimoz O, Auquier A, Loundou A,Gauzit R, Lepape A, et all .Development and validation of a questionnaire for quantitative assessment of perceived discomforts in critically ill patients.intensive care med. May 2o1o; 36:1751-1758.
7. Del Barrio M, Lacunza MM, Armendariz AC,Margall MA,Asiain MC. Liver transplant patients: their experience in the intensive care unit. A phenomenological study.J Clin Nurse 2004 NOV;13(8):967-76.
8. Sekmen, K. and Hatipoğlu, S. The influence of technological environment of intensive care units on patients and their families. Intensive Care.1999,3(3):22-2.
9. Granja C, Lopes A, Moreira S, Dias C, Costa-Pereira A, et all. Patients recollections of experiences in the intensive care unit may affect their quality of life. Critical care .jan 2005;9 :96-109.
10. Holland C, Cason CL, Prater LR: Patients' recollection in critical care. Dimens Crit Care Nurs 1997, 16:132-141.
11. Turner JS, Briggs SJ, Springhorn HE, Potgieter PD: Patients' recollection of intensive care unit experience. Crit Care Med 1990,18:966-968.
12. Lombardo et al. Comparison of different pain scoring systems. Annals of IntensiveCare 2013, 3:19.
13. Karlsson V, Forsberg A, Bergbom I . Relatives' experiences of visiting a conscious, mechanically ventilated patient--a hermeneutic study. Intensive crit care nurs 2010 Apr;26(2):91-100. Epub 2010 Jan 8.
14. Shelton W, Moore CD, Socaris S, Gao J, Dowling J. The effect of a family support intervention on family satisfaction, length-of-stay, and cost of care in the intensive care unit. Crit care med. 2010 May;38(5):1315-20.
15.Richardson .A , Aiisop. M. Coghill.E, Turnock. C. Earplugs and eye masks: do they improve critical care patients sleep?Journal compilation.2007;12(6);276-286.
16. Neyse.F, Daneshmandi.M,Sadeghi Sharme. M, Ebadi. A. The effect of earplugs on sleep quality in patients with acute coronary syndrome.nursing intensive care journal.2011;4(3),127-134.
17. HU .R, Jiang.X,Zeng.Y, Chen. X, Zhang .Y. Effects of earplugs and eye masks on nocturnal sleep, melatonin and cortisol in a simulated intensive care unit environment. Critical care. 2010; 14:R66.
18. Stichler, Jaynelle F. Creating Healing Environments in Critical Care Units. November 2001; 24(3):1-25