مروری بر رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده در حوزه صنعت، آموزش پزشکی و مراقبت های بهداشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم

چکیده

زمینه: در رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده، شایستگی یک محصول بررسی می شود. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به عنوان یکی از معیارهای ارزشیابی در دانشگاه ها پذیرفته می شود. همچنین در حوزه خدمات بهداشتی، رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت خدمات در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی مروری رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده در حوزه صنعت، آموزش پزشکی و مراقبت های بهداشتی بود.
موارد و روش ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه مروری بود. با به کارگیری کلید واژه های Consumer Organizations Consumerism, Evaluation, Program evaluation, Education, Health care, Medical education
در پایگاه های Web of Science ،PubMed ،Scopus ، SID، Magiran بدون محدودیت زمانی مقالات استخراج شدند. معیارهای ورود شامل مطالعاتی بودند که همراستا با هدف تحقیق بودند.
یافته ها: در الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده، تأکید بر برنامه های درسی از منظر مصرف کنندگان است. در حوزه مراقبتهای بهداشتی، هزینه های خدمات درمانی از طرف بیمه پوشش داده می شود. از مزایای مصرف محوری در گروه های پزشکی ارتقاء مراقبت بهتر می باشد. ولی نگرانی هایی در رابطه با اینکه اساتید به جای دانشجویان مسئولیت آموزش را به عهده بگیرند، وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد این مدل می تواند جهت انتخاب بهترین تولیدات آموزشی و برنامه های درسی گروه های پزشکی و سایر برنامه ها کمک کننده باشد. همچنین می تواند کیفیت خدمات آموزشی را ارتقاء ببخشد. این مطالعه پیشنهاد می کند مطالعات بیشتری برای بررسی این الگوی ارزشیابی مخصوصا در حوزه آموزش پزشکی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


1.Lam CY. Consumer-oriented evaluation approach. In the SAGE encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation. Thousand Oaks, SAGE 2018: 390-92.
2.Fitzpatrick J, Sanders J, Worthen B, Jody L. Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. 4 th ed. Upper Saddle River: Pearson Educatio; 2011.
3. Yan Lam Ch, Bruce B. The SAGE encyclopedia of educational research, measurement, and evaluation consumer-oriented evaluation approach. Thousand Oaks: SAGE Publications; 2018 .
4. Maleki H. Evaluation patterns. Journal of Paramedical Faculty of the Iran Army 2009; 2(7):30-37.
5. Seif AA. Educational measurement, assessment and evaluation. 3 th edition. Tehran:Nashardoran; 2004.
6. Stufflebeam DL. Evaluation models:newdirections for evaluation. San Francisco: Western Michigan University; 2001.p.89 
7.Stufflebeam DL. A note on the purposes, development, and applicability of the Joint CommitteeEvaluation Standards. American Journal of Evaluation 2004; 25(1):99-102 .
8.Murphy Patricia D, Pyle Cavanaugh H, Geer C, Plihal J, Elsbemd L, Norman M. Consumer
education curriculum modules: A spiral-process approach. III. decision process. U.S: College of Home Economics North Dakota State University, Ercid;1974 .
9. Fitzpatrick J, Sanders J, worthen B. Program evaluation: Alternative approaches and practical
guidelines. 5th ed. United States: Pearson Education Inc; 2012 .
10. Askary M. Consumer-oriented approach. Iranian Journal of Curriculum2015;1-6. [in Persian] .
11. Baron-Epel O. Consumer-oriented evaluation of health education services. Patient Education
and Counseling2003; 49(2):139-47 .
12. Brian I, Keller J. Consumerism has a voice in health care. Contemporary2022; 67(10): 30-34 .
13. Wahba M.S, Ensaf A, Abdel Gawwad A, El-Bourgy M, Abdel-Kader H.Z, Abou-Zeid A.A. Consumer-oriented evaluation of the service provided by the department of health education and information in Alexandria. J Egypt Public Health Assoc2017; 92(2): 116-27 .
14. Approaches to Evaluation, Capacity building, Monitoring and evaluation. Cloneshouse. November 30, 2018. Available at: https://www.cloneshouse.com/2018/11/30/approaches-toevaluation/.
15. Lusardi A, Michaud PC, Mitchell OS. Optimal financial knowledge and wealth inequility. J Political Econ2017;125 (2):431–77 .
16. Stufflebeam DL. Systematic evaluation, 10 Scrivens consumer oriented approach to evaluation. Michigan, USA: Kluwer-Nijhoff Publishing; 1985 .
17.Wendy A H.Consumerism and consumer complexity: implication foruniversity teching and teching evaluation 2013:1
18. Laura M. Harrison .The role consumerism plays in student learning. Active Learning in Higher Education. USA Laura Risler 2015;16(1): 67–76 .
19.Heath S. Understanding Consumerism in Healthcare, Patient Empowerment. Patient Engagement HIT.2018. Available at: https://patientengagementhit.com/news/understandingconsumerism-in-healthcare-patient-empowerment.
20. Jacqueline L. Does consumerism in healthcare undermine patient-centered care?. RevCycle Intelligence. 2019. Available at: https://revcycleintelligence.com/news/does-consumerism-inhealthcare-undermine-patient-centered-care .
21. Steve I, Jill M. Medical consumerism in the UK, from ‘citizen’s challenge’ to the ‘managed consumer’—A symbol without meaning. Health Expectations 2021;24:182–87 .
22.Louise B, Chris Platania P, Brenda H, Scott H, Julie B. Changing Nursing Student Attitudes to Consumer Participation in Mental Health Services: A Survey Study of Traditional and Lived Experience-led Education. Mental Health Nursing 2014; 35:704–12