مروری بر رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده در حوزه صنعت، آموزش پزشکی و مراقبت های بهداشتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی دانشکده پرستاری، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم

چکیده

زمینه: در رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده، شایستگی یک محصول بررسی می شود. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به عنوان یکی از معیارهای ارزشیابی در دانشگاه ها پذیرفته می شود. همچنین در حوزه خدمات بهداشتی، رضایت مصرف‌کنندگان از کیفیت خدمات در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی مروری رویکرد ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده در حوزه صنعت، آموزش پزشکی و مراقبت های بهداشتی بود.
موارد و روش ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه مروری بود. با به کارگیری کلید واژه های Consumer Organizations Consumerism, Evaluation, Program evaluation, Education, Health care, Medical education
در پایگاه های Web of Science ،PubMed ،Scopus ، SID، Magiran بدون محدودیت زمانی مقالات استخراج شدند. معیارهای ورود شامل مطالعاتی بودند که همراستا با هدف تحقیق بودند.
یافته ها: در الگوی ارزشیابی مبتنی بر مصرف کننده، تأکید بر برنامه های درسی از منظر مصرف کنندگان است. در حوزه مراقبتهای بهداشتی، هزینه های خدمات درمانی از طرف بیمه پوشش داده می شود. از مزایای مصرف محوری در گروه های پزشکی ارتقاء مراقبت بهتر می باشد. ولی نگرانی هایی در رابطه با اینکه اساتید به جای دانشجویان مسئولیت آموزش را به عهده بگیرند، وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد این مدل می تواند جهت انتخاب بهترین تولیدات آموزشی و برنامه های درسی گروه های پزشکی و سایر برنامه ها کمک کننده باشد. همچنین می تواند کیفیت خدمات آموزشی را ارتقاء ببخشد. این مطالعه پیشنهاد می کند مطالعات بیشتری برای بررسی این الگوی ارزشیابی مخصوصا در حوزه آموزش پزشکی انجام شود.

کلیدواژه‌ها