رابطه بین پاندومی کرونا با سلامت روانی کودکان مقطع ابتدایی منطقه دو شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف، بررسی رابطه بین پاندومی کرونا با سلامت روان کودکان مقطع ابتدایی منطقه دو شهر کرج انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر، پژوهشی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه دو شهر کرج که نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 377 دانش آموز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های؛ اپیدمی ناشی از ویروس کرونا و پرسشنامه استاندارد ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین اپیدمی ناشی از ویروس کرونا با همه مؤلفه‌های سلامت روان به سلامت روان تحصیلی نیز رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (05/0P<). که نشان می‌دهد هر چه اپیدمی ناشی از ویروس کرونا در دانش آموزان بالاتر باشد، میزان سلامت روان آن‌ها نیز بالاتر است. اپیدمی ناشی از ویروس کرونا قوی‌ترین رابطه را از بین مؤلفه‌های سلامت روان با سلامت روان خانوادگی (والدین) (30/0) و ضعیف‌ترین رابطه را با سلامت روان تحصیلی (آموزشی) (06/0) دارد.
نتیجه گیری: در این پژوهش ها آشکار شد که هر چه اپیدمی ناشی از ویروس کرونا در دانش آموزان بالاتر باشد، میزان سلامت روان آن‌ها نیز بالاتر است.

کلیدواژه‌ها