ضرورت راه اندازی دوره PhD به MD در ایران: به روزرسانی شواهد، منافع و هزینه اثربخشی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار تغذیه بالینی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 دانشیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

4 دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی، گروه ایمنی شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به تفاوت در ماهیت برنامه های آموزشی دوره های پزشکی عمومی و دکتری تخصصی (PhD) علوم پایه پزشکی و سوالات متعدد مطرح شده در این باب و با توجه به مقاله مروری چاپ شده قبلی در این مجله هدف از انجام این مطالعه به روزرسانی شواهد، منافع طرح برای کشور و همچنین هزینه اثربخشی اجرای این طرح می باشد.
مواد و روش‏ها: بر اساس جستجوی صورت گرفته مقالات موجود در پایگاه هایScopus, PubMed, Web of Science و موتور جستجویGoogle Scholar بین سال های 1960 تا 2022 با استفاده از کلید واژه های PhD و MD یا PhD to MD Course و در ترکیب با واژه های Curriculum یا Program یا Course و همچنین سایت دانشگاه هایی که این دوره را برگزار می کنند مورد جستجو قرار گرفت.
یافته‏ها: نتایج نشان داد که نافع این طرح برای کشور شامل تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین علوم پایه و بالینی و افزایش سطح کیفی آموزش علوم پزشکی خواهد بود و از طرفی با توجه به پایین بودن سرانه پزشک در کشور، این طرح در بازه زمانی کوتاه مدت به جبران این کمبود کمک خواهد نمود و علاوه بر این از مهاجرت نخبگان علوم پایه پزشکی کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
نتیجه‏گیری: به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی کشور از نظر آموزش در حوزه علوم پزشکی، راه اندازی دوره PhD به MD در قالب یک دوره 4 ساله ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها