ضرورت راه اندازی دوره PhD به MD در ایران: به روزرسانی شواهد، منافع و هزینه اثربخشی

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار تغذیه بالینی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 دانشیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

4 دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی، گروه ایمنی شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به تفاوت در ماهیت برنامه های آموزشی دوره های پزشکی عمومی و دکتری تخصصی (PhD) علوم پایه پزشکی و سوالات متعدد مطرح شده در این باب و با توجه به مقاله مروری چاپ شده قبلی در این مجله هدف از انجام این مطالعه به روزرسانی شواهد، منافع طرح برای کشور و همچنین هزینه اثربخشی اجرای این طرح می باشد.
مواد و روش‏ها: بر اساس جستجوی صورت گرفته مقالات موجود در پایگاه هایScopus, PubMed, Web of Science و موتور جستجویGoogle Scholar بین سال های 1960 تا 2022 با استفاده از کلید واژه های PhD و MD یا PhD to MD Course و در ترکیب با واژه های Curriculum یا Program یا Course و همچنین سایت دانشگاه هایی که این دوره را برگزار می کنند مورد جستجو قرار گرفت.
یافته ‏ها: نتایج نشان داد که نافع این طرح برای کشور شامل تقویت هر چه بیشتر ارتباط بین علوم پایه و بالینی و افزایش سطح کیفی آموزش علوم پزشکی خواهد بود و از طرفی با توجه به پایین بودن سرانه پزشک در کشور، این طرح در بازه زمانی کوتاه مدت به جبران این کمبود کمک خواهد نمود و علاوه بر این از مهاجرت نخبگان علوم پایه پزشکی کشور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
نتیجه‏ گیری: به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی کشور از نظر آموزش در حوزه علوم پزشکی، راه اندازی دوره PhD به MD در قالب یک دوره 4 ساله ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


1. Safari S, Safari E, Sarmadi M, Farajollahi M. The investigation of strategic planning models of universities (a case study: Iran’s Higher education). 2016 .
2. Vahid Dastjerdi L, Nilforooshan P. Work Hope: The Role of Personal and Social Factors and Family Support. Positive Psychology Research. 2016;1(4):15-28 .
3. Pahlavani N, Rafatpanah H, Ajami N, Sadeghi O, Mahaki B, Emadzadeh A, et al. Ph. D. to MD Course around the world; Necessities, Evidence, and Suggested Curriculum in Iran. Navid No. 2020;22(72):55-63 .
4.Raymond JR, Sr., Kerschner JE, Hueston WJ, Maurana CA. The Merits and Challenges of Three-Year Medical School Curricula: Time for an Evidence-Based Discussion. Acad Med. 2015;90(10):1318-23 .
5.Stetten D. Projected Changes in Medical School Curriculum. Science. 1971;174(4016):1303-6 .
6. Awad WM, Harrington WJ, Papper EM. The Ph.D. to M.D. Program. New England Journal of Medicine. 1979;301(16):863
7. Koniaris LG, Cheung MC, Garrison G, Awad WM, Jr., Zimmers TA. Perspective: PhD scientists completing medical school in two years: looking at the Miami PhD-to-MD program alumni twenty years later. Acad Med. 2010;85(4):687-91 .
8. Pahlavani N, Sedaghat A, Moghaddam AB, Kiapey SSM, Navashenaq JG, Jarahi L, et al. Effects of propolis and melatonin on oxidative stress, inflammation, and clinical status in patients with primary sepsis: Study protocol and review on previous studies. Clinical nutrition ESPEN. 2019;33:125-31 .
9.Ebrahimi F, Aryaeian N, Pahlavani N, Abbasi D, Hosseini AF, Fallah S, et al. The effect of saffron (Crocus sativus L.) supplementation on blood pressure, and renal and liver function in patients with type 2 diabetes mellitus: A double-blinded, randomized clinical trial. Avicenna
journal of phytomedicine. 2019;9(4):322 .
10. Pahlavani N, Malekahmadi M, Firouzi S, Rostami D, Sedaghat A, Moghaddam AB, et al. Molecular and cellular mechanisms of the effects of Propolis in inflammation, oxidative stress and glycemic control in chronic diseases. Nutrition & metabolism. 2020;17(1):1-12.
11. Chung CP, Oeser A, Solus JF, Gebretsadik T, Shintani A, Avalos I, et al. Inflammation‐ associated insulin resistance: differential effects in rheumatoid arthritis and systemic lupus
erythematosus define potential mechanisms. Arthritis & Rheumatism: Official Journal of the
American College of Rheumatology. 2008;58(7):2105-12 .
12. Hu Y, Costenbader KH, Gao X, Hu FB, Karlson EW, Lu B. Mediterranean diet and incidence of rheumatoid arthritis in women. Arthritis care & research. 2015;67(5):597-606