تبیین دیدگاه زنان با سابقه زایمان فیزیولوژیک در مورد عوامل موثر بر تمایل به انتخاب زایمان فیزیولوژیک: مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه مامایی، دانشگاه آزاده اسلامی، واحد لارستان، لارستان، ایران

چکیده

مقدمه:
حاملگــی و زایمــان، ازمراحــل حســاس و پرتنــش در زندگــی زنــان بــوده ، از ایـن رو، در ایـن دوران پرمخاطـره و تنـش زا، زنـان بــه مراقبــت و حمایتهــای بیشــتر و باکیفیت تــری نیازمنــد هسـتند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل به انتخاب زایمان فیزیولوژیک از دیدگاه زنان با سابقه زایمان فیزیولوژیک انجام شد .
روش کار : در طی این پژوهش 11 خانم با سابقه ی زایمان فیزیولوژیک و 8 مامای شاغل در زایشگاه و یک متخصص زنان به صورت مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری ، در فرمت ورد سازماندهی ، با روش تحلیل محتوای مرسوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها : در مورد تبیین دﻳﺪﮔﺎه زنانبا سابقه زایمان فیزیولوژیک درﻣﻮردﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ زایمان فیزیولوژیک سه تم کلی تسهیل کننده های اجتماعی ، تسهیل کننده های فردی و توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت استخراج شد که حمایت خانواده و حمایت جامعه ، حمایت معنوی، توانمند سازی زنان ، توانمند سازی ارائه دهندگان خدمت ، اصلاح کورکورلیوم آموزش مامایی و باز آموزی پرسنل در زمینه اخلاق حرفه ای در طبقات آن قرار گرفتند .
نتیجه گیری
در صورتی که زنان مورد حمایت فیزیکی، عاطفی و اجتماعی خانواده و جامعه و مراقبین همدل قرار بگیرند، توانمندی و خودباوری آنان به حداکثر رسیده ، می توانند تجربه مثبتی از زایمان فیزیولوژیک را ثبت کنند.

کلیدواژه‌ها