مکانیسم های دخیل در پیشرفت بیماری سرطان معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زیست شناسی- ژنتیک، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

2 استادیار طب سنتی ایرانی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، ایران

3 دکتری تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی، زابل، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی واز عوامل مهم اتیولوژیک زخم های گوارشی شناخته شده و یکی از پاتوژن های اصلی که با ایجاد التهاب مزمن و پیشرونده منجر به سرطان معده می شود. این مطالعه با هدف بررسی مکانیسم های دخیل در پیشرفت بیماری سرطان معده ناشی از هلیکوباکتر پیلوری انجام شد.
مواد و روش‏ها: این مطالعه مروری با هدف مرور نظام مند بر اساس پروتکل پریزما و جستجو در پایگاه های بین المللی Scopus، PubMed، Google Scholar، Science Direct و پایگاه های ملی SID، Magiran و MedLib انجام شد. با توجه به استراتژی PICOS، تمام مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی از سال 2011 تا 2021 با استفاده از کلمات کلیدی فارسی «مکانیسم»، «سرطان معده» و «هلیکوباکتر پیلوری» و معادل انگلیسی این واژه ها و ترکیب این کلمات در صفحه جستجوی هر یک از پایگاه های مد نظر با استراتژی لازم جستجو و در گام نهایی مقالات با کیفیت، متناسب با هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته‏ها: بر اساس نتایج، علت شناسی سرطان معده چند عاملی است ولی با تحقیق حاضر می توان گفت که نقش هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد زخم و سرطان معده توسط مکانیسم ها، عوامل محیطی و پاسخ ایمنی میزبان تعیین می گردد.
نتیجه‏گیری: بررسی دقیق مکانیسم ها و مسیرهای ایجاد بیماری توسط هلیکوباکتر پیلوری می تواند منجر به گسترش روش های جدیدتر و موثرتری برای پیشگیری و درمان سرطان معده شود.

کلیدواژه‌ها