دوره و شماره: دوره 26، شماره 85، خرداد 1402 
مقایسه دو داروی افدرین و لیدوکایین بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو

صفحه 49-55

10.22038/nnj.2023.73000.1394

محمد صادق صنیع جهرمی؛ نوید کلانی؛ مجتبی قائدی؛ لهراسب طاهری؛ حسن ضابطیان؛ رضا صحرایی