مرور روایتی چالشهای بهداشت باروری نوجوانان در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری

2 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: از آنجا که نیمی از نوجوانان دنیا در معـرض خطـر روابـط جنسـی، بیماریهای مقاربتی همچون ایدز، باروری ناایمن، حاملگی زودرس و بسیاری از مشـکلات سلامتی هستند لذا پژوهش حاضر با هدف مرور چالشهای بهداشت باروری نوجوانان در ایران انجام شد.

مواد و روشها: در این مرور روایتی مقالات منتشر شده فارسی و انگلیسی در پایگاههای معتبر اطلاعاتی شامل PubMed، Scopus ، IRANMEDEX، MEDLINE ,ProQuest با کلید واژه های نوجوانان، چالش، نیازها، بهداشت باروری، ایران و معادل انگلیسی آنها در بازه زمانی سالهای 2000 تا سال 2022 مورد جستجو قرار گرفت. سوال پژوهش بر اساس PICOتدوین شد و مطالعات انتخاب شدند.

یافته ها: از تعداد 574 مقاله، 23 مقاله انتخاب شد که نتا یج مطالعات نشان دادکمیـت هـای فیزیکـی مراکـز دوستدار نوجوان طبق چک لیستها، در گروه متوسط و ضعیف بود. چالشهای نوجوانان در دسترسی به خدمات عبارتند از 1 -چالش های سیاسی ماننـد عـدم اتخـاذ اسـتراتژی مشخص از طرف دولت، 2 -چالش های فرهنگی و اجتماعی مانند تابوها، 3 -چالش های سـاختاری و اجرایـی ماننـد سـاختار نامناسب نظام سلامت، و 4 -عدم استفاده از پتانسیل بالقوه مذهب.

نتیجه گیری: با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و نفوذ فرهنگ غرب از طریق رسانه ها، باید برنامه های مدون بهداشت باروری متناسب با نیازهای روز، زمینه فرهنگی مذهبی ایران و به صورت مبتنی بر شواهد و بر پایه تحلیل عوامل موثر بر رفتارهای جنسی نوجوانان تدوین شده و راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها