مرور روایتی چالشهای بهداشت باروری نوجوانان در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت باروری،دانشکده پرستاری مامایی مشهد،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،ایران

2 دکترای بهداشت باروری، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: از آنجا که نیمی از نوجوانان دنیا در معـرض خطـر روابـط جنسـی، بیماریهای مقاربتی همچون ایدز، باروری ناایمن، حاملگی زودرس و بسیاری از مشـکلات سلامتی هستند لذا پژوهش حاضر با هدف مرور چالشهای بهداشت باروری نوجوانان در ایران انجام شد.

مواد و روشها: در این مرور روایتی مقالات منتشر شده فارسی و انگلیسی در پایگاههای معتبر اطلاعاتی شامل PubMed، Scopus ، IRANMEDEX، MEDLINE ,ProQuest با کلید واژه های نوجوانان، چالش، نیازها، بهداشت باروری، ایران و معادل انگلیسی آنها در بازه زمانی سالهای 2000 تا سال 2022 مورد جستجو قرار گرفت. سوال پژوهش بر اساس PICOتدوین شد و مطالعات انتخاب شدند.

یافته ها: از تعداد 574 مقاله، 23 مقاله انتخاب شد که نتا یج مطالعات نشان دادکمیـت هـای فیزیکـی مراکـز دوستدار نوجوان طبق چک لیستها، در گروه متوسط و ضعیف بود. چالشهای نوجوانان در دسترسی به خدمات عبارتند از 1 -چالش های سیاسی ماننـد عـدم اتخـاذ اسـتراتژی مشخص از طرف دولت، 2 -چالش های فرهنگی و اجتماعی مانند تابوها، 3 -چالش های سـاختاری و اجرایـی ماننـد سـاختار نامناسب نظام سلامت، و 4 -عدم استفاده از پتانسیل بالقوه مذهب.

نتیجه گیری: با توجه به جوان بودن جمعیت کشور و نفوذ فرهنگ غرب از طریق رسانه ها، باید برنامه های مدون بهداشت باروری متناسب با نیازهای روز، زمینه فرهنگی مذهبی ایران و به صورت مبتنی بر شواهد و بر پایه تحلیل عوامل موثر بر رفتارهای جنسی نوجوانان تدوین شده و راهکارهای مناسب اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها


1. Klein JD, Wilson KM .Delivering quality care: adolescents’ discussion of health risks with their providers. Journal of Adolescent Health 2002; 30: 190-5
2.Marshal A. State of the World Population 2003: Making 1Billion Count- Investing in Adolescents’ Health and Rights. http://www.amazon.com/State- World-Population.2003. Adolescents/dp/0897146700# reader _ 0897146700
3. Statistical Centre of Iran, Iran Statistical Yearbook 2003: Population by Age and Sex, 1996 Census (2011). Available from: http://www.sci. org.ir/portal/faces/public/census85. [Online access: Jan 2011]
4. International Conference on Population and Development. Program of Action of the International Conference on Population and Development. UNFPA: New York. 1994.
5. Jaskiewicz MG. An integrative review of the health care needs for female adolescent. The Journal for Nurse Practitoners. 2009; 5: 274-83.
6. Mohammadi MR, Mohammad K, Khalaj Abadi Farahani F, Alikhani S, Zare M, Ramezani Tehrani F, et al. Reproductive Knowledge, Attitude and Practice of Tehranian adolescent boys aged 15-18 years. Journal of Reproduction and Fertility. 2003; 4: 237-50[Persian]
7. Zare M, Malek Afzali H, jandaghi J, Alammeh MR, Kolahdoz M, Asadi O. Effects of traning regarding puberty on knowledge, Attitude and Practice of 12-14 year old girls. The Journal of Guilan University of Medical Sciences. 2005; 14:18-26 [Persian]
8. Asadi-Lari M, Packham C, Gray D. Need for redefining needs. Health and Quality of Life Outcomes. 2003; 1: 34-38.
9. Bennett DL, Tonkin RS .International developments in adolescent's health care: A study of advocacy and achievement. Journal of Adolescents Health. 2003; 33:240-51.
10. Ghahremani L, Heydarnia A, Babaie G, Nazary M. Effects of puberty health education on health Behavior of secondary school girl students in Chabahar city. Iranian South Medical of Journal. 2008; 11(1): 61-8.
[11] National network statistics. Detailed results of the Population and Housing Statistics 2011. Tehran: National Bureau of Statistics[updated2011;cited2016];Availablefrom:http://nnt.sci.org.ir/sites/nnt/SitePages/report_90/population_report.asp 
12. Shakour M, Yamani N, Ehsanpou S, Alizadeh SH. Reproductive Health Needs Assessment of Girl and Boy Teenagers. Armaghane-danesh. 2016; 21 (8): 816-829.
13. Villareal M. Adolescent Fertility: Socio-Cultural Issues and Programme Implications. South Asia Conference on the Adolescent; 1998.
14. Samadaee Gelehkolaee K, Maasoumi R. Stakeholder's perspectives of comprehensive sexuality education in Iranian male adolescences. Reprod Health. 2021; 18(26): 1-13.
15.Askari F, Mirzaiinajmabadi K, Saeedy Rezvani M, Asgharinekah SM. Sexual health educationissues (challenges) for adolescent boys in Iran: A qualitative study. J Edu Health Promot 2020; 9:33.
16. Babayanzad Ahari S, Behboodi Moghadam Z. Concerns and educational needs of Iranian parents regarding the sexual health of their male adolescents: a qualitative study. ReproductiveHealth. 2020; 17(24). 1-9.
17. Panjalipour S, Bostani Khalesi Z. Iranian Female Adolescents’ Reproductive Health Needs: A Systematic Review. International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences. 2018; 6(3): 226–232.
18. Salehin S, Simbar M, Keshavarz Z, Nasiri M. Parents’ Perspectives on Challenges of Sexual and Reproductive Health Education to Adolescents in Iran and the World: Systematic Review. J Isfahan Med Sch 2019; 36(508): 1540-53.
19. Damari B, Alikhani S, Akrami F. Analysis of Iranian youth health policy: Necessity of action-oriented interventions. Int J Prev Med 2018; 9:39.
20.Farideh Khalajabadi Farahani (2020): Adolescents and Young People’s Sexual and Reproductive Health in Iran: A Conceptual Review. Journal of Sex Research 2020; 1768203.
21. Shariati M1, Babazadeh R. Characteristics of Youth friendly reproductive health services in Iran: A qualitative study. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal (PCNM). 2016; 6(3).
22. Ramezanzadeh F, Haghollahi F. Status of reproductive health center for adolescent and youth in Iran. Health faculty magazine and health research institute. 2010; 7(4): 1-10.
23. Mirzaii Najmabadi Kh, Babazadeh R. Iranian Adolescent Girls’ Challenges in Accessing Sexual and Reproductive Health Information and Services. Journal of Health. 2018; (8): 561-574.
24.Mirzaii Najmabadi Kh, Babazadeh R. Iranian adolescent girls and information and reproductive and sexual health. Qualitative study. IJOGI. 2014; 17(92): 9-18.
25. Bahrami N, Simbar M. Sexual health challenges of adolescents in Iran: A review article. Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;16(10): 4.
26. Arsanjani Shirazi A, Javadifar N, Javadnoori M, Haghighi Zadeh MH. A Study of HealthRelated Quality of Life among Female High Schools Adolescents in Ahvaz in 2014. J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 14(8): 643-54. [Persian].
27. Hosein Rashidi B. Kiyani K. Sexual health definition from the perspective of Iranian experts and description its components. Tehran University Medical Journal. 2015; 73(3): 210 -220.
28. Fattahi Z, Masoumi SZ. The effect of educating mothers on the girls' knowledge level of reproductive health. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. Payesh. 2017; 5: 627- 635.
29. Park W, Grindel CG. Korean American mother and daughter communication on women's health topics. Journal of Cultural Diversity. 2007; 14:4-11.
30. Simbar M, Alizadeh S, Hajifoghaha M, Golezar S. Review of Iranian Adolescents' Educational Needs for Sexual and Reproductive Health. J Isfahan Med Sch. 2017; 34(412): 1563-72.
31. Ajedani N, Amintabatabaii TS. Strategies to deal with sexual misconduct in the Holy Quran. Shiite Women 2001; 8(27): 183. [Persian]
32. Mohammadi MR, Alikhani S, Abadi Farahani FK, Bahonar A. Parents' attitudes towards adolescent boy's reproductive health needs and practice in Tehran. Iran J Psychiatry 2007; 2(1): 13-24. 49.
33. Buhi ER, Goodson P. Predictors of adolescent sexual behavior and intention: a theory-guided systematic review. J Adolesc Health. 2007; 40(1): 4-21.
34. United Nations Population Fund. UNFPA strategy on adolescents and youth [Online]. [Cited 2013]; Available from: URL: http://www.unfpa.org/resources/unfpastrategy-adolescents-andyouth.
35. Keramat A, Mousavi A. Pre marriage relationship: perspectives of male students. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research. Payesh. 2013; 12: 233-242..
36.Biddlecom AE, Munthali A, Singh S, Woog V. Adolescents’ views of and preferences for sexual and reproductive health services in Burkina Faso, Ghana, Malawi and Uganda. Afr J Reprod Health. 2007; 11(3): 99-100.
37. Jaruseviciene L, Levasseur G, Liljestrand J. Confidentiality for adolescents seeking reproductive health care in Lithuania: the perceptions of general practitioners. Reprod Health Matters. 2006; 14(27): 129-37.
38. Erulkar AS, Onoka CJ, Phiri A. What is youth-friendly? Adolescents' preferences for reproductive health services in Kenya and Zimbabwe. Afr J Reprod Health. 2005; 9(3): 51-58.
39. Zadeh Mohammadi A, AhmadAbadi Z. The Co-Occurrence of Risky Behaviors among HighSchool
40. Ahmadizad, A. Nikan Institute of health research. Classification of information and services of reproductive health for the Youth. Ordered by the office of Youth and schools, health. Deputy of health, Ministry of health and medical education. 2006.
41. Afshary P, Pazhohideh SZ. Survey educational needs of 11-14 years old Girls about Sexual health. Holistic nursing and midwifery. 2016; 26(79): 1-9.
42. Ezati F, Shobeiri F. The effect of group counseling on improving the awareness of reproductive health in adolescent girls living in welfare boarding centers. The J Urmia Nurs Midwifery Fac.2017; 15(7): 534- 543.
43. Jalali AK, Nahidi F, Akbari AA, Alavi MH. Parents and teachers' view on appropriate time and method for female reproductive health education. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2010; 12(3): 84-90.
44. Abdollahi F, Khani S, Shabankhani B. Health educational needs of adolescent girl's students in Mazandaran province. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2002; 14(43):56-63.
45. Hadi NAA, Azizi M. Reproductive health knowledge of male students of Shiraz high schools. Hormozgan Medical Journal. 2004; 8(1): 49-55.
46. UNICEF (United Nations Children’s Fund). Progress for children, a report card for adolescents. New York: The Institute; 3- United Nations (Department of Economic and Social Affairs, Population Division). World Population. 2012.
47. Prospects The 2012 Revision Highlights and Advance Tables. Adolescent Reproductive Health in Indonesia: Status, Policies, Programs and Issues. Policy Report. New York: The Institute; 2013.
48. UNICEF (United Nations Children’s Fund).The state of the world’s children, Adolescence an age of opportunity. New York: The Institute; 2011.
49. Lonczak HS, Abbott RD, Hawkins JD, Kosterman R, Catalano RF. Effects of the Seattle social development project on sexual behavior, pregnancy, birth, and sexually transmitted disease outcomes by age 21 years. Arch Pediatr Adolesc Med. 2002; 156(5): 438-47.
50. Zadeh Mohammadi A, AhmadAbadi Z. The Co-Occurrence of Risky Behaviors among High School Adolescents in Tehran. Fam Res. 2008; 4(13): 87-100. [In Persian]
51. UNICEF (Iran). Adolescent Friendly Services in the Islamic Republic of Iran Promoting Partnerships for HIV Prevention. Tehran: The Institute; 2013.
52. World Vision Australia. Youth friendly health services in conservative and challenging settings: Case Study: Aceh Province in Indonesia. 2011.
53. Khalaf I, Abu Moghli F, Froelicher ES. Youth‐friendly reproductive health services in Jordan from the perspective of the youth: a descriptive qualitative study. Scand J Caring Sci. 2010; 24(2): 321-31.
54. Ndzombane L. An investigation of the uptake of voluntary counselling and testing by adolescents aged to 19 at two integrated youth friendly service sites in Gauteng, South Africa. Institutional Repository. 2012.
55. Homans H. Youth friendly health services: Responding to the needs of young people in Europe. Washington, DC: United Nations Inter Agency Group. 2004.
56. Hilary H. Youth friendly health services: Responding to the needs of young people in Europe. Geneva: United nations inter agency group. UNFPA/UNICEF/WHO. 2010.
57. Havea I. Exploring Factors to Strengthen Existing Reproductive Health Services for Young People in Tonga.1st ed. Suva, Fiji: UNFPA Office for the Pacific; 2007.
58. Morrela Mc, Kappphan CJ, Elster AB, Juszczak L, Klein J. Access to health care for adolescent and young adults. J Adolescent Health. 2004; 35: 342-44.