دوره و شماره: دوره 26، شماره 88، بهمن 1402 
مروری بر سلول‌های بنیادی پالپ دندان: جداسازی، شناسایی وکاربرد در پزشکی بازساختی

صفحه 40-67

10.22038/nnj.2024.73679.1404

اسماعیل رنجبر؛ سید حمیدرضا رستگار مقدم حجاز؛ محمد مرتضی رضائی؛ محمد عبدلی؛ ریحانه شفیعیان


تاثیر گیاه گل سنجد بر عملکرد جنسی زنان: مرور سیستماتیک

صفحه 80-90

10.22038/nnj.2024.73368.1400

مریم مرادی؛ نغمه رزاقی؛ آذین نیازی؛ مریم نورآوران فیض آبادی