تاثیر گیاه گل سنجد بر عملکرد جنسی زنان: مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات پرستاری و مراقبت‌های مامایی، پرستاری کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناسی ارشد مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: عملکرد جنسی بخشی از سلامت جنسی زن محسوب میشود. گل سنجد، منبع شناخته شده فلاونوئیدها است. لذا مطالعـه حاضـر بـا هـدف تعیین اثــرات گــل سنجد بر عملکرد جنسی زنان از طریق ارزیـابی و جمـع بنـدی نتـایج کارآزمــایی هــای انجــام شــده بـه روش مـرور سیستماتیک انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مـرور سیستماتیک برای جست و جوی مقالات در پایگاه داده فارسی و انگلیسی از کلیدواژه های میل جنسی، عملکرد جنسی، رضایت جنسی، آروماتراپی، گل سنجد، ارگاسم، دیسپارونی، رایحه درمانی، طب مکمل و کارآزمایی بالینی و همه ترکیبات احتمالی این کلمات با عملگرهای بولینOR,ANDدر بازه زمانی 2000 تا آگوست 2023 مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی کیفیت مقالات توسط مقیاس جداد صورت گرفت.
یافته ها: از 4 مطالعه نهایی، 3 مطالعه به بررسی رضایت جنسی، 2 مطالعه به بررسی میل جنسی، 1 مطالعه به بررسی ارگاسم و 1 مطالعه به بررسی دیسپارونی پرداخته بودند. مدت مصرف عصاره گل سنجد در گروه مداخله در یک مطالعه 4 هفته و در 3 مطالعه 35 روز بود. طریقه مصرف گل سنجد به صورت استنشاقی و خوراکی بود.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه مرور سیستماتیک نشـان دهنـده تاثیر مثبت مصرف 4.5 گرم گل سنجد به صورت 4 کپسول در روز (2 کپسول هر 12 ساعت) و یا به صورت استنشاق 4-5 قطره اسانس گل سنجد 20 دقیقه قبل از نزدیکی به مدت 4-5 هفته بر عملکرد جنسی زنان در سنین 40-18 می باشـد

کلیدواژه‌ها