تاثیر آموزش مبتنی بر اینترنت بر میزان اضطراب ناشی از کرونا در دوران کووید-19. یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اضطراب ناشی از همه گیری کووید-19 باعث آسیب های قابل توجهی در همه جنبه های اجتماعی بیماران و افراد سالم جامعه شده است. برای کاهش بحران فزاینده سلامت روان، یافته‌ها بر ضرورت حمایت روانی- اجتماعی تأکید کرده اند. مداخلات مبتنی بر اینترنت یک درمان موثر جهت جلوگیری از شیوع علائم افسردگی ناشی از کووید-19 می باشد. این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف" تعیین تاثیر آموزش های مبتنی بر اینترنت با استفاده از موبایل بر اضطراب ناشی از کووید در دوران کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز" انجام شد.
مواد و روش ها: جستجو در پایگاه های Cochrane, Web of sciences, PubMed و ScienceDirect و موتور جستجوی Google scholar انجام شد. با استفاده از کلید واژه های Covid-19" OR coronavirus " "Internet Use" AND " Anxiety" Virtual education” OR “Mobile Health” OR جستجو انجام شد. شاخص هتروژنیتی مطالعات با استفاده از آزمون I2 تعیین شد و با استفاده از واریانس مدل اثر تصادفی تفاوت میانگین نمره کلی اضطراب برآورده گردید. جهت بررسی کیفیت مقالات از ابزار Consort استفاده شد.
یافته ها: از بین مقالات انگلیسی ارزیابی شده و پس از حذف مقالات غیر مرتبط 7 مقاله کارآزمایی بالینی وارد مرور سیستماتیک و متاآنالیز شد. نتایج متاآنالیز نشان داد آموزش های مبتنی بر اینترنت بر میزان اضطراب ناشی از کووید- 19 تاثیر داشت (20.65= I2، P=0.14 ،df=6 Odd Ratio=0.52, Cl (0.22-1.24), ).
نتیجه گیری: این مطالعه شواهدی را برای استفاده از آموزش های مبتنی بر اینترنت جهت کاهش اضطراب ناشی از کووید-19 نشان داد.

کلیدواژه‌ها