تاثیر آموزش مبتنی بر اینترنت بر میزان اضطراب ناشی از کرونا در دوران کووید-19. یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه کودکان، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: اضطراب ناشی از همه گیری کووید-19 باعث آسیب های قابل توجهی در همه جنبه های اجتماعی بیماران و افراد سالم جامعه شده است. برای کاهش بحران فزاینده سلامت روان، یافته‌ها بر ضرورت حمایت روانی- اجتماعی تأکید کرده اند. مداخلات مبتنی بر اینترنت یک درمان موثر جهت جلوگیری از شیوع علائم افسردگی ناشی از کووید-19 می باشد. این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف" تعیین تاثیر آموزش های مبتنی بر اینترنت با استفاده از موبایل بر اضطراب ناشی از کووید در دوران کووید-19، یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز" انجام شد.
مواد و روش ها: جستجو در پایگاه های Cochrane, Web of sciences, PubMed و ScienceDirect و موتور جستجوی Google scholar انجام شد. با استفاده از کلید واژه های Covid-19" OR coronavirus " "Internet Use" AND " Anxiety" Virtual education” OR “Mobile Health” OR جستجو انجام شد. شاخص هتروژنیتی مطالعات با استفاده از آزمون I2 تعیین شد و با استفاده از واریانس مدل اثر تصادفی تفاوت میانگین نمره کلی اضطراب برآورده گردید. جهت بررسی کیفیت مقالات از ابزار Consort استفاده شد.
یافته ها: از بین مقالات انگلیسی ارزیابی شده و پس از حذف مقالات غیر مرتبط 7 مقاله کارآزمایی بالینی وارد مرور سیستماتیک و متاآنالیز شد. نتایج متاآنالیز نشان داد آموزش های مبتنی بر اینترنت بر میزان اضطراب ناشی از کووید- 19 تاثیر داشت (20.65= I2، P=0.14 ،df=6 Odd Ratio=0.52, Cl (0.22-1.24), ).
نتیجه گیری: این مطالعه شواهدی را برای استفاده از آموزش های مبتنی بر اینترنت جهت کاهش اضطراب ناشی از کووید-19 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1.    Noemi A B, Julia K.H, Thomas B, Hansjorg Z. Effects of an internet-based self-help intervention for psychological distress due to COVID-19: Results of a randomized controlled trial. Internet Interventions, 2022; 27: 1-10.
2.    Emmanuel Komla J.D, Oscar Akunor D, Adherence to social distancing and wearing of masks within public transportation during the COVID 19 pandemic. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. 2020; 7: 1-6.
3.    Nasiry S, Ameli A. Effects of Online Attentional Bias Modification on Coronavirus Anxiety. Journal of Practice in Clinical Psychology, 2021;9(2): 143-152. 
4.     Bryant R.A, Dawson K.S, Keyan D, Azevedo S, Yadav S, Tran J, Rawson N, Harvey S. Effectiveness of a Videoconferencing-Delivered Psychological Intervention for Mental Health Problems during COVID-19: A Proof-of-Concept Randomized Clinical Trial. Psychother Psychosom. 2022; 91:63–72.
5.    Shabahang R, Aruguete MS, McCutcheon L. Video-based cognitive-behavioral intervention for COVID-19 anxiety: a randomized controlled trial. Trends Psychiatry Psychother, 2021;43(2):141-150.
6.    Wang C, Pan R, Wan, X, Tan, Y, Xu, L, Ho C, et al. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17(5):17-29.
7.    Zahedifar1 F, Nejatifar Z, Rafiei S, Hashemi F. The Effect of Educational Intervention on Anxiety and Quality of Life Among Individuals Referring to Healthcare Centers in the Face of COVID-19. Acta Medica Iranica, 2021;59( 8):484-490.
8.    Camille K, Rodrigue T, Patricio V, Sandeep M, Bahman M. An estimation of the effects of social distancing measures on transit vehicle capacity and operations. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. 2021;10: 1-11.
9.    Rajkumar RP. COVID-19 and mental health: a review of the existing literature. Asian J Psychiatr. 2020; 52:1-5.
10.     Linda V, Doron A, Samantha J, Ezra S, Dixon L. Effectiveness of a Video-Based Intervention on Reducing Perceptions of Fear, Loneliness, and Public Stigma Related to COVID-19: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Public Health. 2021; 1-9.
11.    Shahed -HaghGhadam H,  Fathi -Ashtiani A, Rahnejat  A.M, Ahmadi  M, soltani T, Taghva A, et al. Psychological Consequences and Interventions during the COVID -19 Pandemic: Narrative Review. Journal of Marine Medicine, 2020; 2(1):1 -11.
12.     Wei N, Huan B, Lu S, Hu J, Zhou X, Hu C, Wang Z. Efficacy of internet-based integrated intervention on depression and anxiety symptoms in patients with COVID-19. J. Zhejiang Univ. Sci. 2020; 21(5):400-404.
13.    Maria J, Serrano-Ripo L, Ignacio Ricci-C, Rafael J, Rocío Zamanillo-C, Aina M, Yañez-J. et al. Effect of a mobile-based intervention on mental health in frontline healthcare workers against COVID-19: Protocol for a randomized controlled trial. J Adv Nurs. 2021;00:1–10.
14.   Tiraya L, Lampu K, Muthita P, Winitra N, Pairath T, Chommakorn T. Effect of an online psychological support group on patients with COVID-19 in a Thai field hospital: a real world study. Journal of Health Research Emerald Publishing Limited. 2021; 1-7.
15.    Baethge C, Braun C, Rink L, Schwarzer G, Henssler J, Bschor T. Effects of tricyclic antidepressants in the treatment of acute depression – A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Journal of Affective Disorders. 2022;307:191–198.
16.   Salesi M, Maghari A, Mohammadi E, Yekaninejad M.S, Ghanbari A. Quality Assessment of Published Randomized Controlled Trials in the Journal of Military Medicine during 1999-2015. Journal of Military Medicine, 2017; 19(2): 106-125.
17.    Brett D T, Linda K, Brooke L, Angelica B, Richard S H, Alexander W L, et al. Effects of a multi-faceted education and support programme on anxiety symptoms among people with systemic sclerosis and anxiety during COVID-19 (SPIN-CHAT): a two-arm parallel, partially nested, randomised, controlled trial. Lancet Rheumatol. 2021; 3: 427–37.
18.    Singh AK, Agrawal B, Sharma A, Sharma P. COVID-19: Assessment  of knowledge   and awareness in Indian society. J Public Aff. 2020;1-9.
19.    Tripathi R, Alqahtani SS, Albarraq  AA, Meraya  AM, Tripathi  P,  Banji  D. Awareness  and  Preparedness  of COVID-19   Outbreak   among   Healthcare   Workers   and Other  Residents  of  South-West  Saudi  Arabia:  A  Cross -Sectional Survey. Front Public Health. 2020;8:482.