دوره و شماره: دوره 26، شماره 86، شهریور 1402 

مقاله پژوهشی

تاثیر اسپری آب سرد بر شدت تشنگی و خشکی دهان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

صفحه 6-18

10.22038/nnj.2023.74695.1415

امیر قاسمی؛ سیدرضا مظلوم؛ طیبه پورغزنین؛ علی اشراقی؛ امیررضا کاشف؛ حمیدرضا معتمدی فر


عوامل مرتبط با رفتارهای پیشگیری‌کننده‌ از کرونا در معلمان: رویکرد تئوری خود تعیین کنندگی

صفحه 19-35

10.22038/nnj.2023.72144.1390

فاطمه رمضانی برسلانی؛ وحید نهتانی؛ هادی طهرانی؛ وحید قوامی؛ محمد واحدیان شاهرودی


مقاله مروری

تاثیر طب فشاری برحجم شیر مادران دارای نوزاد نارس: یک مطالعه مروری روایتی

صفحه 57-65

10.22038/nnj.2023.74674.1414

نسیم پوراسماعیلی؛ ناهید جهانی؛ مجید سزاوار؛ حمیدرضا بهرامی؛ محمدتقی شاکری؛ حسن بسکابادی


اثرات محافظتی کروسین در برابر بیماری های قلبی عروقی و سکته مغزی

صفحه 66-78

10.22038/nnj.2023.73644.1402

اسماعیل رنجبر؛ سید حمیدرضا رستگار مقدم حجاز؛ عباس محمدی پور