مروری بر سلول‌های بنیادی پالپ دندان: جداسازی، شناسایی وکاربرد در پزشکی بازساختی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 -علوم تشریح و بیولوژی سلولی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه

2 گروه علوم تشریح و بیولوژی سلولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دنداپزشکی،کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 علوم تشریح و بیولوژی تولید مثل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سلول‌های بنیادی که دارای ظرفیت خود نوسازی و تمایز چند سلولی هستند، نوید راهبردهای درمانی جدیدی را برای غلبه بر موانع در پتانسیل بازسازی می‌دهند. سهولت جداسازی سلول‌های بنیادی پالپ دندان (DPSCs) از دندان‌های دور ریخته شده یا برداشته‌شده، منبع امیدوارکننده‌ای جهت پیوند سلول‌های اتولوگ می‌باشد. مطالعه مروری پیش رو، به طور خلاصه مشخصات DPSCs را برجسته کرده و سپس بر روی کاربردهای DPSCs در وسعت پزشکی بازساختی تمرکز می‌کند.
مواد و روش‏ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مروری بود که با بکارگیری کلیدواژه های dental pulp، regenerative medicine، mesenchymal stem cells، tissue regenerationدر پایگاه های Web of Science ،PubMed ،Google Scholar، SID، Magiran بدون محدودیت زمانی مقالات استخراج شدند. معیارهای ورود شامل مطالعاتی بودند که همراستا با هدف تحقیق بودند.
یافته‏ها: DPSCs که از دودمان تاج عصبی جمجمه‌ای مشتق می شوند پتانسیل قابل توجهی در تمایز عصبی دارند. بعلاوه این سلول ها مارکرهای متعددی را بیان می‌کنند که برای بازسازی مفید هستند. DPSCs همچنین می‌توانند فاکتورهای تعدیل‌کننده ایمنی را بیان کنند که تشکیل رگ‌های خونی را تحریک کرده و بازسازی و ترمیم بافت آسیب دیده را افزایش می‌دهد. این خواص منحصر به فرد همراه با قابلیت دسترسی آماده آن‌ها، DPSCs را به یک منبع سلولی جذاب و کاربردی برای مهندسی بافت و استفاده در پزشکی بازساختی تبدیل کرده است.
نتیجه‏گیری: روی هم رفته، DPSCs منبع سلول‌های بنیادی ایده آلی برای رویکردهای درمانی ترمیم و بازسازی بافت در بیماری‌ها و آسیب‌ها هستند. با این حال نیاز به مطالعات بالینی بیشتر ضروری بنظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها