تاثیر پرستاری از راه دور در حمایت مراقبین بیماران در دوران کووید: یک مطالعه مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

2 2. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: پرستاری از راه دور در حمایت از مراقبین بیماران در دوران کووید-19 از اهمیت بسزایی برخوردار است. فناوری می تواند در چنین شرایطی به پرستاری کمک کند. این مطالعه به بررسی تأثیر پرستاری از راه دور بر مراقبان مبتلا به کووید می‌پردازد.
مواد و روش‏ها: مطالعه حاضر مروری نظام‌مند بر تأثیر برنامه‌های پرستاری از راه دور در حمایت و رفع نیازهای مراقبین خانواده بیماران در دوران کووید-19 بود. جستجوی مقالات مشاهده‌ای و مداخله‌ای منتشر شده در PubMed، Cinahl، Embase Scopus و Web of Science در بازه زمانی 2019 تا 2022 با کلیدواژه‌های tele Nursing، Tele Health، Family، caregivers، covid انجام شد. پس از تکمیل جستجو و ارزیابی مقالات با استفاده از چک لیست JBI، مقالاتی که دارای معیارهای ورود هستند، وارد مطالعه شد.
یافته‏ها: 2126 مقاله مرتبط منتشر شده بین سال های 1991 تا 2022 در جستجوی اولیه شناسایی شدند. پس از حذف مقالات بی ربط، در نهایت 6 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. پرستاری از راه دور تأثیر بسزایی در بهبود رضایت و دانش، خودکارآمدی،کارایی، کاهش بار مراقبت و استرس درک شده مراقبین در دوران کووید-19 داشته است.
نتیجه‌گیری: پرستاری از راه دور می‌تواند به مراقبین کمک کند تا در مورد COVID-19 و نحوه مراقبت از عزیزان خود در منزل اطلاعات بیشتری کسب کنند. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که همه مراقبان به فناوری و منابع مورد نیاز برای استفاده مؤثر از پرستاری از راه دور دسترسی دارند.
کلیدواژه: پرستاری از راه دور، سلامت از راه دور; پیامد؛ خانواده؛ مراقبین؛ کووید.

کلیدواژه‌ها


1.       Elsayed Farid Amr A, Taha Ahmed AbouElazab R, Ramadan Hussein S, Ibrahim Doma N, Salah Shalaby Salama E. Effect of Tele-nursing on Burden and Coping Strategies among Family Caregivers of Confirmed COVID-19 Patients. Egyptian Journal of Health Care 2021; 12(4): 511-29.
2.       Tokarz J. Being a Caregiver in the Time of a Pandemic: An Integrative Review. 2021.
3.       Mohamed NA, Mohamed HA, Hafez SH. Tele Nursing to Optimize Discharge Planning for Elderly Patients and Ensure Continuity of Home Care during COVID-19 Pandemic. NILES journal for Geriatric and Gerontology 2022; 5(1):92-109.
4.       Chi N-C, Demiris G. A systematic review of telehealth tools and interventions to support family caregivers. Journal of telemedicine and telecare. 2015;21(1):37-44.
5.       Rodrigues MA, Santana RF, Hercules ABS, Bela JC, Rodrigues JN. Telenursing in the home care service in COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. Online Brazilian Journal of Nursing. 2021;20.
6.      Shariati E, Dadgari A, Talebi SS, Mahmoodi Shan GR, Ebrahimi H. The effect of the web-based communication between a nurse and a family member on the perceived stress of the family member of patients with suspected or confirmed covid-19: a parallel randomized clinical trial. Clinical nursing research. 2021;30(7):1098-106.
7.       Goudarzian M, Fallahi-Khoshknab M, Dalvandi A, Delbari A, Biglarian A. Effect of telenursing on levels of depression and anxiety in caregivers of patients with stroke: A randomized clinical trial. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2018;23(4): 248.
8.       Raesi R, Mirzaei A, Saghari S, Raei M, Bokaie S, Hushmandi K. Investigating the Effect of Tele-Nursing on the Care Burden of Family Caregivers of COVID-19 Patients. Journal of Critical Care Nursing. 2021;14(3):21-9.
9.       Bernocchi P, Bonometti F, Serlini M, Assoni G, Zanardini M, Pasotti E, et al. Telehealth and telecare: a real-life integrated experience in the COVID-19 pandemic. Telemedicine and e-Health. 2022;28(5):720-7.
10.     Amr AEF, AbouElazab RTA, Hussein SR, Doma NI, Salama ESS. Effect of Tele-nursing on Burden and Coping Strategies among Family Caregivers of Confirmed COVID-19 Patients.
11.     Mamom J, Daovisan H. Telenursing: How do caregivers treat and prevent pressure injury in bedridden patients during the COVID-19 pandemic in Thailand? Using an embedded approach. Journal of Telemedicine and Telecare. 2022:1357633X221078485.
12.    Porritt K, Gomersall J, Lockwood C. JBI's systematic reviews: study selection and critical appraisal. AJN The American Journal of Nursing. 2014;114(6):47-52.
13.     Wilz G, Schinköthe D, Soellner R. Goal attainment and treatment compliance in a cognitive-behavioral telephone intervention for family caregivers of persons with dementia. GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry. 2011;24(3): 115.
14.     Badger TA, Segrin C, Hepworth JT, Pasvogel A, Weihs K, Lopez AM. Telephone‐delivered health education and interpersonal counseling improve quality of life for Latinas with breast cancer and their supportive partners. Psycho‐Oncology. 2013;22(5): 1035-42.
15.     Shohani M, Mozafari M, Khorshidi A, Lotfi S. Comparison the effect of face to face and telenursing education on the quality of family caregivers caring in cancer patients referred to oncology ward Shahid Mostafa Khomaieni hospital, Ilam 2017. Journal title. 2019;1(3):0.
16.     Quinn WV, O’Brien E, Springan G. Using telehealth to improve home-based care for older adults and family caregivers. AARP Public Policy Institute, Washington, DC. 2018.
17.     Bakas T, Austin JK, Habermann B, Jessup NM, McLennon SM, Mitchell PH, et al. Telephone assessment and skill-building kit for stroke caregivers: a randomized controlled clinical trial. Stroke. 2015;46(12):3478-87.
18.     Graven LJ, Glueckauf RL, Regal RA, Merbitz NK, Lustria ML, James BA. Telehealth Interventions for Family Caregivers of Persons with Chronic Health Conditions: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. International Journal of telemedicine and applications. 2021;2021.
19.     Gustafson D, Wise M, Bhattacharya A, Pulvermacher A, Shanovich K, Phillips B, et al. The effects of combining Web-based eHealth with telephone nurse case management for pediatric asthma control: a randomized controlled trial. Journal of medical Internet research. 2012;14(4):e1964.
20.     Shohani M, Mozafari M, Khorshidi A, Lotfi S. Comparing the effects of face-to-face and telenursing education on the quality of family caregivers caring in patients with cancer. Journal of family medicine and primary care. 2018;7(6):1209.