تاثیر پرستاری از راه دور در حمایت مراقبین بیماران در دوران کووید: یک مطالعه مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور.

2 2. مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: پرستاری از راه دور در حمایت از مراقبین بیماران در دوران کووید-19 از اهمیت بسزایی برخوردار است. فناوری می تواند در چنین شرایطی به پرستاری کمک کند. این مطالعه به بررسی تأثیر پرستاری از راه دور بر مراقبان مبتلا به کووید می‌پردازد.
مواد و روش‏ها: مطالعه حاضر مروری نظام‌مند بر تأثیر برنامه‌های پرستاری از راه دور در حمایت و رفع نیازهای مراقبین خانواده بیماران در دوران کووید-19 بود. جستجوی مقالات مشاهده‌ای و مداخله‌ای منتشر شده در PubMed، Cinahl، Embase Scopus و Web of Science در بازه زمانی 2019 تا 2022 با کلیدواژه‌های tele Nursing، Tele Health، Family، caregivers، covid انجام شد. پس از تکمیل جستجو و ارزیابی مقالات با استفاده از چک لیست JBI، مقالاتی که دارای معیارهای ورود هستند، وارد مطالعه شد.
یافته‏ها: 2126 مقاله مرتبط منتشر شده بین سال های 1991 تا 2022 در جستجوی اولیه شناسایی شدند. پس از حذف مقالات بی ربط، در نهایت 6 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. پرستاری از راه دور تأثیر بسزایی در بهبود رضایت و دانش، خودکارآمدی،کارایی، کاهش بار مراقبت و استرس درک شده مراقبین در دوران کووید-19 داشته است.
نتیجه‌گیری: پرستاری از راه دور می‌تواند به مراقبین کمک کند تا در مورد COVID-19 و نحوه مراقبت از عزیزان خود در منزل اطلاعات بیشتری کسب کنند. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که همه مراقبان به فناوری و منابع مورد نیاز برای استفاده مؤثر از پرستاری از راه دور دسترسی دارند.
کلیدواژه: پرستاری از راه دور، سلامت از راه دور; پیامد؛ خانواده؛ مراقبین؛ کووید.

کلیدواژه‌ها