مقایسه تاثیر دهان‌شویه کلرهگزیدین و بابونه بر بروز ضایعات دهان در بیماران بستری در آی‌سی‌یو: یک کارآزمایی بالینی تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ، ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری،عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار،ایران

3 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 استادیار ، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی آزاد مشهد ، دانشگاه آزاد مشهد ، مشهد ، ایران

5 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بهداشت دهان جزء جدایی‌ناپذیر توجهات پرستاری در بخش مراقبت ویژه است.هدف این مطالعه مقایسه تاثیردهان‌شویه کلرهگزیدین و بابونه بر بروز ضایعات دهان در بیماران بستری در آی‌سی‌یو بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد می‌باشد.
مواد و روش‌ها:این پژوهش یک کارآزمایی بالینی دوسوکور می‌باشد.در این پژوهش70 بیمار تازه بستری اینتویه در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان هاشمی‌نژاد مشهد در سال1395 مورد بررسی قرار گرفتند.بیماران با روش قرعه‌کشی در دو گروه35 نفره تقسیم شدند.در گروه اول دهان‌شویه کلرهگزیدین و در گروه دوم از بابونه جهت دهان‌شویه استفاده شد.ارزیابی دهان به مدت4 روز انجام شد.جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از اطلاعات دموگرافیک،ارزیابی نمره دهان با ابزارMPS انجام گردید.اطلاعات با استفاده از نرم‌افزارSPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها:نتایج نشان داد دهان‌شویه بابونه و کلرهگزیدین بر ضایعات دهان موثر است.در روز اول اختلاف معناداری به لحاظ ضایعات دهان در دو گروه وجود نداشت(05/0>p)ولی در روز دوم و سوم اختلاف دو گروه کلرهگزیدین و بابونه از نظر بروز ضایعات دهان معنادار بود(05/0>p).روز چهارم تفاوت معناداری در میزان اختلال در لثه و مخاط دهان در دو گروه وجود نداشت(05/0>p).میزان ضایعات دهان در روز چهارم در هر دو گروه به صورت چشم‌گیری کاهش یافت و ضایعات دهان با اختلال متوسط به اختلال خفیف تغییر یافتند.
نتیجه گیری:دهان‌شویه بابونه و کلرهگزیدین در بهبود و کنترل ضایعات دهان و پلاک دندان موثر هستند.اگرچه کلرهگزیدین تاثیر سریع‌تری بر بهبود اختلال مخاط دهان و لثه دارد،اما بابونه در درازمدت تأثیری برابر با کلرهگزیدین دارد. بنابراین با توجه به مزایای دهان‌شویه گیاهی می‌توان مصرف آن را به عنوان جایگزین توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها