بررسی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمان ایدز و سل در بیماران مبتلا به ایدز مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری عفونی مشهد از سال 1392 تا 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار، گروه عفونی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

2 School of Medicine, Mashhad medical science, Islamic Azad university, Mashhad, Iran

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گسترش جهانی سل به دلیل اپیدمی ایدز است تا جایی که به عنوان یک تهدید جدی برای سلامتی به خصوص برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی ب ه شمار می رود. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی عوامل اپیدمیولوژیک عفونت همزمان ایدز و سل در بیماران مبتلا به ایدز مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری عفونی مشهد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - مقطعی 103 بیمار مبتلا به ایدز طی سال های 1392 تا 1399 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز شامل سن، جنس، شغل، وضعیت تاهل، ملیت، سابقه زندان، اعتیاد با استفاده ار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه 23.0) استفاده شد. P-value کمتر از 0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: از 103 بیمار مبتلا به ایدز، 14 مورد (13.6%) سل همزمان، 9 مرد (8.7%)، 5 زن (4.9%) بود. فراوانی سل در گروه کارگران، افراد با سابقه زندان و سابقه خانوادگی سل به طور معنی داری بیشتر بود (05/0 > P).
نتیجه گیری: اکثر مبتلایان به عفونت همزمان ایدز و سل در مشهد مردان، جوانان 29 تا 49 ساله، کارگران، افراد با سابقه زندان و اعتیاد هستند. نتایج مطالعه حاضر نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی مرتبط در دسترس و مؤثر برای کاهش عفونت‌های فعلی و جلوگیری از عفونت‌های جدید در جمعیت را بیان می کند.

کلیدواژه‌ها