بررسی و روانسنجی نسخه فارسی ابزار " آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پرستاری. عضو هیئت علمی مشهد

2 دانشکده پرستاری مشهد

3 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران برای ارائه مراقبت های تسکینی با کیفیت نیاز به کسب دانش و توانایی های خاص دارند. آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران(PCQN) پرسشنامه ای است که دانش پایه آنها را در مورد مراقبت تسکینی ارزیابی می کند. این مطالعه با هدف ترجمه و تحلیل روانسنجی ابزار آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران انجام گرفت.
مواد و روش‏ها:پس از انجام فرآیند ترجمه و تعیین روایی صوری و محتوایی ابزار آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران (PCQN)، 162 پرستار واجد شرایط به روش در دسترس در مشهد، در سال 1401 انتخاب شدند. همسانی درونی و ضریب‌های دشواری و تمیز هر آیتم نیز بر اساس نظریه سوال - پاسخ (IRT) بررسی شد. تجزیه و تحلیل داد ه‌ها با استفاده از آمار توصیفی، محاسبه آلفای کرونباخ و فرمول کودر ریچاردسون 20 (KR-20) محاسبه شد.
یافته‏ها: در مطالعه حاضر، انطباق بین فرهنگی در نهایت منجر به تایید 20 گویه از PCQN-PV شد. CVR برابر 83/0 CVI برای هر گویه 87/0 و همچنین S-CVI/Ave از نظر ارتباط و وضوح بیشتر از90 % به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ 97/0 و نتیجه آزمون پایایی با فرمول KR-20 برابر با 72/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی PCQN-PV است. شاخص های دشواری و تمایز 20 گویه نشان می دهد که 5 گویه خوب یا خیلی خوب هستند در حالی که 8 گویه برای تمایز بین پاسخ دهندگان خوب و بد هستند.
نتیجه‏ گیری: نسخه فارسی ابزار مراقبت تسکینی برای پرستاران به عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد می تواند دانش مراقبت تسکینی پرستاران ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها