بررسی و روانسنجی نسخه فارسی ابزار " آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری پرستاری. عضو هیئت علمی مشهد

2 دانشجوی دکتری پرستاری،گروه داخلی وجراحی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

3 دانشیار،گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی ،مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران برای ارائه مراقبت های تسکینی با کیفیت نیاز به کسب دانش و توانایی های خاص دارند. آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران(PCQN) پرسشنامه ای است که دانش پایه آنها را در مورد مراقبت تسکینی ارزیابی می کند. این مطالعه با هدف ترجمه و تحلیل روانسنجی ابزار آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران انجام گرفت.
مواد و روش‏ها:پس از انجام فرآیند ترجمه و تعیین روایی صوری و محتوایی ابزار آزمون مراقبت تسکینی برای پرستاران (PCQN)، 162 پرستار واجد شرایط به روش در دسترس در مشهد، در سال 1401 انتخاب شدند. همسانی درونی و ضریب‌های دشواری و تمیز هر آیتم نیز بر اساس نظریه سوال - پاسخ (IRT) بررسی شد. تجزیه و تحلیل داد ه‌ها با استفاده از آمار توصیفی، محاسبه آلفای کرونباخ و فرمول کودر ریچاردسون 20 (KR-20) محاسبه شد.
یافته ‏ها: در مطالعه حاضر، انطباق بین فرهنگی در نهایت منجر به تایید 20 گویه از PCQN-PV شد. CVR برابر 83/0 CVI برای هر گویه 87/0 و همچنین S-CVI/Ave از نظر ارتباط و وضوح بیشتر از90 % به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ 97/0 و نتیجه آزمون پایایی با فرمول KR-20 برابر با 72/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی PCQN-PV است. شاخص های دشواری و تمایز 20 گویه نشان می دهد که 5 گویه خوب یا خیلی خوب هستند در حالی که 8 گویه برای تمایز بین پاسخ دهندگان خوب و بد هستند.
نتیجه‏ گیری: نسخه فارسی ابزار مراقبت تسکینی برای پرستاران به عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد می تواند دانش مراقبت تسکینی پرستاران ارزیابی کند.

کلیدواژه‌ها


1. Batiste XG, Connor SR. Building integrated palliative care programs and services: Càtedra de Cures Pal· liatives; 2017.
2. Pessini L, Bertachini L. Nuevas perspectivas en cuidados paliativos. Acta bioethica. 2006;12(2):231-42.
3. Bruera E. Palliative care and supportive care. Textbook of Palliative Medicine and SupportiveCare: CRC Press; 2021. p. 33-8.
4.Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, De Lima L, Bhadelia A, Kwete XJ, et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. The Lancet. 2018;391 (10128): 1391-454.
5. Graham F, Clark D. WHO definition of palliative care. Medicine. 2008;2(36):64-6.
6. Ryan S, Wong J, Chow R, Zimmermann C. Evolving definitions of palliative care: upstream migration or confusion? Current treatment options in oncology. 2020;21:1-17.
7. Clelland D, van Steijn D, Whitelaw S, Connor S, Centeno C, Clark D. Palliative Care in Public Policy: results from a global survey. Palliative Medicine Reports. 2020;1(1):183-90.
8. Tomomatsu H, Takenaka M, Ito M, Niimi K, Asano K. Palliative Care Intervention for End-oflife Patients with Non cancerous Respiratory Diseases. The Tokai Journal of Experimental andClinical Medicine. 2022;47(4):189-93.
9.Silva TCd, Nietsche EA, Cogo SB. Palliative care in Primary Health Care: an integrative literature review. Revista Brasileira de Enfermagem. 2021;75.
10. Chang H-J, Hsu L-L, Hsieh S-I, Chu T-L, Yu W-P. Development of a needs scale for nurses receiving in-service palliative care education. Cancer nursing. 2016;39(3):E22-E31.
11. Fliedner M, Halfens RJ, King CR, Eychmueller S, Lohrmann C, Schols JM. Roles and responsibilities of nurses in advance care planning in palliative care in the acute care setting: A scoping review. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2021;23(1):59-68.
12. Walshe C, Luker KA. District nurses’ role in palliative care provision: a realist review. International journal of nursing studies. 2010;47(9):1167-83.
13. Ansari M, Rassouli M, Akbari ME, Abbaszadeh A, Akbarisari A. Palliative care policy analysis in Iran: conceptualA  model. Indian Journal of Palliative Care. 2018;24(1):51.
14. Clark D, Baur N, Clelland D, Garralda E, López-Fidalgo J, Connor S, et al. Mapping levels of palliative care development in 198 countries: the situation in 2017. Journal of pain and symptom management. 2020;59(4):794-807. e4.
15. Majdabadi¹ FH, Ashktorab T, Ilkhani M. Psychometric Parameters of the Persian Version of Needs Scale for Nurses Receiving In-Service Palliative Care Education. Journal of Nursing Education (JNE). 2023;12(1):74-87.
16.Wilson O, Avalos G, Dowling M. Knowledge of palliative care and attitudes towards nursing the dying patient. British Journal of Nursing. 2016;25(11):600-5.
17. Chover-Sierra E, Martínez-Sabater A, Lapeña-Moñux Y. Knowledge in palliative care of nursing professionals at a Spanish hospital. Revista latino-americana de enfermagem. 2017;25.
18. Hertanti NS, Wicaksana AL, Effendy C, Kao C-Y. Palliative care quiz for Nurses-Indonesian Version (PCQN-I): A cross-cultural adaptation, validity, and reliability study. Indian Journal of Palliative Care. 2021;27(1):35.
19. Rubio L, López-García M, Gaitán-Arroyo MJ, Martin-Martin J, Santos-Amaya I. Palliative care undergraduate education: Do medical and nursing students need more skills in ethical and legal issues? Medical Hypotheses. 2020;142:110138.
20. Harden K, Price D, Duffy E, Galunas L, Rodgers C. Palliative Care: Improving nursing knowledge, attitudes, and behaviors. Clinical journal of oncology nursing. 2017;21(5).
21. Hui D, De La Rosa A, Chen J, Delgado Guay M, Heung Y, Dibaj S, et al. Palliative care education and research at US cancer centers: A national survey. Cancer. 2021;127(12):2139-47.
22. Ross M, McDonald B, McGuinness J. The palliative care quiz for nursing (PCQN): the development of an instrument to measure nurses' knowledge of palliative care. Journal of advanced nursing. 1996;23(1):126-37.
23. Iranmanesh S, Razban F, Tirgari B, Zahra G. Nurses' knowledge about palliative care in Southeast Iran. Palliative & supportive care. 2014;12(3):203-10.
24. Carroll G, Brisson DPH, Ross MM, Labbé R. The French version of the palliative care quiz for nursing (PCQN-F): development and evaluation. Journal of palliative care. 2005;21(1):27-34.
25. Abudari G, Zahreddine H, Hazeim H, Assi MA, Emara S. Knowledge of and attitudes towards palliative care among multinational nurses in Saudi Arabia. International journal of palliative nursing. 2014;20(9):435-41.
26. Hughes PM, Parker C, Payne S, Ingleton MC, Noble B. Evaluating an education programme in general palliative care for community nurses. International journal of palliative nursing. 2006;12(3):123-31.
27. A Knapp C, Madden V, Wang H, Kassing K, Curtis C, Sloyer P, et al. Paediatric nurses’ knowledge of palliative care in Florida: a quantitative study. International journal of palliative nursing. 2009;15(9):432-9.
28.Brazil K, Kaasalainen S, McAiney C, Brink P, Kelly ML. Knowledge and perceived competence among nurses caring for the dying in long-term care homes. International journal of palliative nursing. 2012;18(2):77-83.
29. Raudonis BM, Kyba FC, Kinsey TA. Long-term care nurses' knowledge of end-of-life care. Geriatric Nursing. 2002;23 (6):296-301.
30. Aghaei M, Mohajjel Aghdam A, Bodaghi S, Azami Agdash S. Knowledge and attitude of nurses toward caring for end of life patients. Iran Journal of Nursing. 2017;30(107):74-82.
31. Cheraghi MA, Payne S, Salsali M. Spiritual aspects of end-of-life care for Muslim patients: experiences from Iran. International journal of palliative nursing. 2005;11(9):468-74.
32. Wild D, Grove A, Martin M, Eremenco S, McElroy S, Verjee-Lorenz A, et al. Principles of good practice for the translation and cultural adaptation process for patient-reported outcomes (PRO) measures: report of the ISPOR task force for translation and cultural adaptation. Value in health.2005;8(2):94-104.
33. Almanasreh E, Moles R, Chen TF. Evaluation of methods used for estimating content validity.ئResearch in social and administrative pharmacy. 2019;15(2):214-21.
34. Ebadi A, Zarshenas L, Rakhshan M, Zareiyan A, Sharifnia S, Mojahedi M. Fundamentals of scale validation in health sciences. Tehran, Iran: Jame’e Negar. 2016.
35. Lawshe CH. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology. 1975;28(4):563- 75.
36. Polit DF, Yang FM. Measurement and the measurement of change: a primer for the health professions: Wolters Kluwer Philadelphia; 2016.
37. Polit DF, Beck CT, Owen SV. Is the CVI an acceptable indicator of content validity? Appraisal and recommendations. Research in nursing & health. 2007;30(4):459-67.
38.Kim HS, Kim BH, Yu SJ, Kim S, Park SH, Choi S, et al. The effect of an end-of-life nursing education consortium course on nurses' knowledge of hospice and palliative care in Korea. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2011;13(4):222-9.
39. Ronaldson S, Hayes L, Carey M, Aggar C. A study of nurses’ knowledge of a palliative approach in residential aged care facilities. International journal of older people nursing. 2008;3(4):258-67.