مقایسه دو داروی افدرین و لیدوکایین بر درد ناشی از تزریق پروپوفول در بیماران تحت عمل جراحی الکتیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

3 گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

10.22038/nnj.2023.73000.1394

چکیده

مقدمه: برای کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول، طیف وسیعی از روش های دارویی و غیر دارویی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور بر روی 60 نفر از بیماران کاندید اعمال جراحی الکتیو مراجعه کننده به بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم انجام پذیرفت. بیماران با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دوگروه A: لیدوکائین 2% به میزان mg/ kg1و گروه B: افدرین با دوز Microgram/kg 70 تقسیم شدند. لیدوکائین و افدرین در عرض 5 ثانیه تزریق گردید و پس از گذشت 30 ثانیه، پروپوفول 1 درصد به میزان 3 میلی لیتر(معادل30 میلی گرم) با سرعت 5/0 میلی لیتر در هر ثانیه به داخل رگ مربوطه تزریق شد. پس از پایان تزریق، از بیمار در خصوص درد یا احساس ناراحتی درمحل تزریق واضحاً سوال شد و پاسخ به صورت بلی یا خیر مشخص و در صورت وجود درد، شدت آن بر اساس توصیفات کلامی در پرسشنامه ثبت گردید.
یافته ها: مقایسه درد ناشی از تزریق پروپوفول در گروه های لیدوکایین و افدرین، با استفاده از آزمون کای اسکوئر نشان داد که فراوانی درد در گروه افدرین (3/33%)، در مقایسه با گروه لیدوکایین (7/16%)، معنی دار نبوده است(20/0=p).
نتیجه گیری: در مطالعه حاضر هر دو داروی افدرین و لیدوکائین درد ناشی از تزریق پروپوفول را به طور معناداری کاهش داده بوده اند، اما مقیاسه این تفاوت بین دو گروه معنادار نبوده است. بنابراین میتوان از این دو دارو به طور گسترده بسته به وضعیت و شرایط بیمار در کاهش درد حین تزریق پروپوفول بهره برد.

کلیدواژه‌ها