بررسی اقدامات انجام شده توسط والدین در کودکان مبتلا به تب مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تب در کودکان یک نگرانی رایج برای والدین و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به اورژانس است. هدف از این مطالعه بررسی وجود تب در کودکان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد توسط کادر درمان و اقدامات انجام شده توسط والدین آنها می‌باشد.
روش‌کار: دراین مطالعه توصیفی – مقطعی که از اسفند 1395 تا اسفند 1396 انجام شد، تعداد 500 مادر که با فرض داشتن تب در کودک به درمانگاه اطفال بیمارستان دکتر شیخ مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بعد از دریافت رضایت آگاهانه، سن، جنس، تحصیلات و شغل والدین ثبت و نظر آنان درباره وجود تب و اقدامات انجام شده بررسی شد. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: کودکان مورد مطالعه در بازه سنی 1 تا 156 ماه قرارداشتند. میانگین تب اندازه‌گیری شده در بیمارستان 81/0±31/37 بود. بین سن کودک و درجه حرارت و همچنین سن کودک و دادن دارو ارتباط معناداری وجود نداشت. کودکانی که درجه تب آنها کمتر از 8/37 بود در 1/17 درصد موارد دارو دریافت کرده بودند. بین تحصیلات پدر و همچنین تحصیلات مادر با دادن دارو ارتباط معناداری مشاهده شد. بین شغل پدر و دادن دارو ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین شغل مادر و دادن دارو ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: والدین نگرش و عملکرد ضعیفی در زمینه اداره تب کودکانشان داشتند. بنابراین مداخلات آموزش بهداشت هدفمند برای مدیریت موثر علائم تب در کودکان موردنیاز است.

کلیدواژه‌ها