بررسی اقدامات انجام شده توسط والدین در کودکان مبتلا به تب مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تب در کودکان یک نگرانی رایج برای والدین و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه به اورژانس است. هدف از این مطالعه بررسی وجود تب در کودکان مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان دکتر شیخ مشهد توسط کادر درمان و اقدامات انجام شده توسط والدین آنها می‌باشد.
روش‌کار: دراین مطالعه توصیفی – مقطعی که از اسفند 1395 تا اسفند 1396 انجام شد، تعداد 500 مادر که با فرض داشتن تب در کودک به درمانگاه اطفال بیمارستان دکتر شیخ مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بعد از دریافت رضایت آگاهانه، سن، جنس، تحصیلات و شغل والدین ثبت و نظر آنان درباره وجود تب و اقدامات انجام شده بررسی شد. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: کودکان مورد مطالعه در بازه سنی 1 تا 156 ماه قرارداشتند. میانگین تب اندازه‌گیری شده در بیمارستان 81/0±31/37 بود. بین سن کودک و درجه حرارت و همچنین سن کودک و دادن دارو ارتباط معناداری وجود نداشت. کودکانی که درجه تب آنها کمتر از 8/37 بود در 1/17 درصد موارد دارو دریافت کرده بودند. بین تحصیلات پدر و همچنین تحصیلات مادر با دادن دارو ارتباط معناداری مشاهده شد. بین شغل پدر و دادن دارو ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین شغل مادر و دادن دارو ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: والدین نگرش و عملکرد ضعیفی در زمینه اداره تب کودکانشان داشتند. بنابراین مداخلات آموزش بهداشت هدفمند برای مدیریت موثر علائم تب در کودکان موردنیاز است.

کلیدواژه‌ها


1. Barbi E, Marzuillo P, Neri E, Naviglio S, Krauss BS. Fever in children: pearls and pitfalls. Children. 2017;4(9):81. doi: 10.3390/children4090081.
2.Urbane UN, Likopa Z, Gardovska D, Pavare J. Beliefs, practices and health care seeking behavior of parents regarding fever in children. Medicina. 2019;55(7):398.
3.Green R, Webb D, Jeena PM, Wells M, Butt N, Hangoma JM, et al. Management of acute fever in children: Consensus recommendations for community and primary healthcare providers in sub-Saharan Africa. African Journal of Emergency Medicine. 2021;11(2):283-96.
4. Lubkowska A, Szymański S, Chudecka M. Surface Body Temperature of Full-Term Healthy Newborns Immediately after Birth-Pilot Study. International journal of environmental research and public health. 2019;16.)8(
5. Lee NH, Nam SK, Lee J, Jun YH. Clinical impact of admission hypothermia in very low birth weight infants: results from Korean neonatal network. Korean Journal of Pediatrics.2019;62(10):386.
6. Rose E. Pediatric Fever. Emergency medicine clinics of North America. 2021;39(3):627-39.
7. Golestan M, Karbasi SA, Bafgi MS, Behjati Ardekani M, Mosadegh MM. Comparison of oral acetaminophen with different doses in febrile children. Iranian Journal of Pediatrics.2005;15(4):373-8.
8. El-Radhi AS. Fever in Common Infectious Diseases. Clinical Manual of Fever in Children. 2019:85-140.
9. Blomqvist A, Engblom D. Neural Mechanisms of Inflammation-Induced Fever. The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry. 2018;24(4):381-99.
10. Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB, Mrklas KJ, Roberts DJ, Stelfox HT. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. Annals of Internal Medicine. 2015 Nov 17;163(10):768-77.
11. Fields E, Chard J, Murphy MS, Richardson M. Assessment and initial management of feverish illness in children younger than 5 years: summary of updated NICE guidance. Bmj. 2013;346:f2866.
12. Bertille N, Fournier-Charrière E, Pons G, Chalumeau M. Managing fever in children: a national survey of parents' knowledge and practices in France. PLoS One. 2013;8(12):e83469.
13. Kelly M, Sahm LJ, Shiely F, O’Sullivan R, McGillicuddy A, McCarthy S. Parental knowledge, attitudes and beliefs regarding fever in children: an interview study. BMC Public Health. 2016;16:1-7.
14. Reshadat S, Shakibaei D, Rezaei M, Ghasemi SR. Fever Management in Parents who Have Children Aged 0-5 Year. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2012;19(2):28-33.
15. Arica SG, Arica V, Onur H, Gülbayzar S, Dağ H, Obut Ö. Knowledge, attitude and response of mothers about fever in their children. Emergency Medicine Journal. 2012;29(12):e4-e.
16. Ansari A, Ravanipour M, Jahanpour F, Hosseini S. The challenges of managing childhood fever by parents referred to health centers in Bushehr. Iranian South Medical Journal.2015;18(4):738-50.
17.Chiappini E, Parretti A, Becherucci P, Pierattelli M, Bonsignori F, Galli L, et al. Parental and medical knowledge and management of fever in Italian pre-school children. BMC pediatrics. 2012;12(1):1-10.
18.Erkek N, Senel S, Sahin M, Ozgur O, Karacan C. Parents' perspectives to childhood fever: comparison of culturally diverse populations. Journal of paediatrics and child health.2010;46(10):583-7.
19. Arica SG, Arica V, Onur H, Gülbayzar S, Dağ H, Obut Ö. Knowledge, attitude and response of mothers about fever in their children. Emergency Medicine Journal. 2012;29(12):e4. doi:10.1136/emermed-2011-200352.
20. Al-Nouri L, Basheer K. Mothers' perceptions of fever in children. Journal of tropical pediatrics. 2005;52 (2):113-6.
21. Walsh A, Edwards H. Management of childhood fever by parents: literature review. Journal ofAdvanced Nursing. 2006;54(2):217-27.